NGC 1316:星系相挵了後

Page(/daily/2022/05/20220517.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1316:星系相挵了後

為著欲揣出造成 NGC 1316 遮爾特殊景色 ê 原因,天文學家煞來變做偵探。 研究發現 NGC 1316 是一个足大型 ê 長株圓星系。 伊差不多 tī 1 億年前,就開始咧食伊厝邊一个較細 ê 捲螺仔星系,就是正爿頂懸彼个 NGC 1317。 支持這款講法 ê 證據,就是咱會當 tī 這張闊幅深空 ê 影像內底,看著 捲螺仔 星系才有 ê 暗 塗粉帶、無蓋清楚 ê 捲螺仔結構、kah 恆星氣體相濫 ê 外殼。 毋閣有一項代誌 咱猶無啥清楚,就是內底有一寡 應該袂出現 tī 遐 ê 細粒 球形星團,就是相片內底較暗彼寡光點。 大部份 ê 長株圓星系 有比 NGC 1316 閣較濟、閣較光 ê 球形星團。 毋閣這寡 球形星團 實在是傷老矣,應該毋是因為 kah 捲螺仔星系相挵,才生出來–ê。 有一款假說是講,這寡 球形星團,是 NGC 1316 閣較早進前 食去 ê 星系 所留落來 ê 物件。 NGC 1316 嘛叫做 天爐座 A。 伊閣有一个 hŏng 掣一趒 ê 特性,就是伊 ê 巨型氣體瓣電波波段 實在是有夠光–ê 啦!

[POJ] NGC 1316: Seng-hē sio-lòng liáu-āu

Ūi-tio̍h beh chhōe-chhut chō-sêng NGC 1316 chiah-nī te̍k-sû kéng-sek ê goân-in, thian-bûn ha̍k-ka soah-lâi piàn-chò cheng-thàm。 Gián-kiù hoat-hiān NGC 1316 sī chi̍t ê chiok tōa-hêng ê tn̂g-tu-îⁿ seng-hē. I chha-put-to tī 1 ek nî chêng, tō khai-sí leh chia̍h i chhù-piⁿ chi̍t ê khah sè ê kńg-lê-á seng-hē, tō-sī chiàⁿ-pêng téng-koân hit ê NGC 1317. Chi-chhî chit-khoán kóng-hoat ê chèng-kù, tō-sī lán ē-tàng tī chit tiuⁿ khoah-pak chhim-khong ê iáⁿ-siōng lāi-té, khòaⁿ-tio̍h kńg-lê-á seng-hē chiah ū ê àm-thô͘-hún-tòa, bô kài chheng-chhó͘ ê kńg-lê-á kiat-kò͘, kah hêng-chhiⁿ khì-thé sio-lām ê gōa-khak. M̄-koh ū chi̍t hāng tāi-chì lán iáu bô saⁿ chheng-chhó͘, tō-sī lāi-té ū chi̍t-kóa èng-kai bōe chhut-hiān tī hiah ê sè-lia̍p kiû-hêng-seng-thoân, tō-sī siòng-phìⁿ lāi-té khah àm hit-kóa kng-tiám. Tōa-pō͘-hūn ê tn̂g-tu-îⁿ seng-hē ū pí NGC 1316 koh khah chōe, koh khah kng ê kiû-hêng-seng-thoân. M̄-koh chit-kóa kiû-hêng-seng-thoân si̍t-chāi sī siuⁿ lāu ah, èng-kai m̄-sī in-ūi kah kńg-lê-á seng-hē sio-lòng, chiah seⁿ–chhut-lâi–ê。 Ū chi̍t khoán ká-soat sī kóng, chit-kóa kiû-hêng-seng-thoân, sī NGC 1316 koh khah chá chìn-chêng chia̍h–khì ê seng-hē só͘ lâu lo̍h-lâi ê mi̍h-kiāⁿ. NGC 1316 mā kiò-chò Thian-lô͘-chō A. I koh ū chi̍t ê hŏng chhoah-chi̍t-tiô ê te̍k-sèng, tō-sī i ê kū-hêng khì-thé-pān tī tiān-pho pho-tōaⁿ si̍t-chāi sī ū-kàu kng–ê la̍h!

[KIP] NGC 1316: Sing-hē sio-lòng liáu-āu

Uī-tio̍h beh tshuē-tshut tsō-sîng NGC 1316 tsiah-nī ti̍k-sû kíng-sik ê guân-in, thian-bûn ha̍k-ka suah-lâi piàn-tsò tsing-thàm。 Gián-kiù huat-hiān NGC 1316 sī tsi̍t ê tsiok tuā-hîng ê tn̂g-tu-înn sing-hē. I tsha-put-to tī 1 ik nî tsîng, tō khai-sí leh tsia̍h i tshù-pinn tsi̍t ê khah sè ê kńg-lê-á sing-hē, tō-sī tsiànn-pîng tíng-kuân hit ê NGC 1317. Tsi-tshî tsit-khuán kóng-huat ê tsìng-kù, tō-sī lán ē-tàng tī tsit tiunn khuah-pak tshim-khong ê iánn-siōng lāi-té, khuànn-tio̍h kńg-lê-á sing-hē tsiah ū ê àm-thôo-hún-tuà, bô kài tshing-tshóo ê kńg-lê-á kiat-kòo, kah hîng-tshinn khì-thé sio-lām ê guā-khak. M̄-koh ū tsi̍t hāng tāi-tsì lán iáu bô sann tshing-tshóo, tō-sī lāi-té ū tsi̍t-kuá ìng-kai buē tshut-hiān tī hiah ê sè-lia̍p kiû-hîng-sing-thuân, tō-sī siòng-phìnn lāi-té khah àm hit-kuá kng-tiám. Tuā-pōo-hūn ê tn̂g-tu-înn sing-hē ū pí NGC 1316 koh khah tsuē, koh khah kng ê kiû-hîng-sing-thuân. M̄-koh tsit-kuá kiû-hîng-sing-thuân si̍t-tsāi sī siunn lāu ah, ìng-kai m̄-sī in-uī kah kńg-lê-á sing-hē sio-lòng, tsiah senn–tshut-lâi–ê。 Ū tsi̍t khuán ká-suat sī kóng, tsit-kuá kiû-hîng-sing-thuân, sī NGC 1316 koh khah tsá tsìn-tsîng tsia̍h–khì ê sing-hē sóo lâu lo̍h-lâi ê mi̍h-kiānn. NGC 1316 mā kiò-tsò Thian-lôo-tsō A. I koh ū tsi̍t ê hŏng tshuah-tsi̍t-tiô ê ti̍k-sìng, tō-sī i ê kū-hîng khì-thé-pān tī tiān-pho pho-tuānn si̍t-tsāi sī ū-kàu kng–ê la̍h!

[English] NGC 1316: After Galaxies Collide

Astronomers turn detectives when trying to figure out the cause of startling sights like NGC 1316. Investigations indicate that NGC 1316 is an enormous elliptical galaxy that started, about 100 million years ago, to devour a smaller spiral galaxy neighbor, NGC 1317, just on the upper right. Supporting evidence includes the dark dust lanes characteristic of a spiral galaxy, and faint swirls and shells of stars and gas visible in this wide and deep image. One thing that remains unexplained is the unusually small globular star clusters, seen as faint dots on the image. Most elliptical galaxies have more and brighter globular clusters than NGC 1316. Yet the observed globulars are too old to have been created by the recent spiral collision. One hypothesis is that these globulars survive from an even earlier galaxy that was subsumed into NGC 1316. Another surprising attribute of NGC 1316, also known as Fornax A, is its giant lobes of gas that glow brightly in radio waves.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【偵探】cheng-thàm/tsing-thàm/偵探/detective
 • 【長株圓星系】tn̂g-tu-îⁿ seng-hē/tn̂g-tu-înn sing-hē/橢圓星系/elliptical galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【暗塗粉帶】àm-thô͘-hún-tòa/àm-thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lane
 • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球狀星團/globular cluster
 • 【巨型氣體瓣】kū-hêng khì-thé-pān/kū-hîng khì-thé-pān/巨型氣體瓣/giant lobes of gas
 • 【假說】ká-soat/ká-suat/假說/hypothesis
 • 【天爐座 A】Thian-lô͘-chō A/Thian-lôo-tsō A/天爐座 A/Fornax A
 • 【NGC 1316】NGC it-sam-it-lio̍k/NGC it-sam-it-lio̍k/NGC 1316/NGC 1316
 • 【NGC 1317】NGC it-sam-it-chhit/NGC it-sam-it-tshit/NGC 1317/NGC 1317

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:法國 Alp 山 ê 巫毒石林 kah 天頂 ê 銀河 明仔載 ê 圖:花月面頂 ê 寶石