NGC 346 星團內底 ê 少年恆星

Page(/daily/2022/05/20220512.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 346 星團內底 ê 少年恆星

NGC 346 星團內底 ê 大質量恆星 ê 歲壽足短 ê,毋閣 in 足 活潑 ê。 這个星團藏 tī 小麥哲倫星雲 上大 ê 恆星形成區內底,離咱差不多有 21 萬光年遠。 恆星風 kah 輻射 tī 差不多 200 光年闊 ê 氣體 kah 塗粉雲內底,掃出一个星際閬縫,驅動 恆星形成,雕出恆星形成區實密 ê 內圍。 這个恆星形成區去 hŏng 編做 N66,伊內底嘛有足濟 嬰仔恆星。 星團內底四界攏是這寡 嬰仔恆星,in 干焦 300 到 500 萬歲爾爾,in 核心 ê 水素 猶未開始燒。 這張 Hubble 太空望遠鏡 ê 假色影像內底,可見光是藍色 ê,近紅外線是青色 ê,水素原子發射線是紅色 ê。

[POJ] NGC 346 seng-thoân lāi-té ê siàu-liân hêng-chhiⁿ

NGC 346 seng-thoân lāi-té ê tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ ê hòe-siū chiok té–ê, m̄-koh in chiok oa̍h-phoat–ê. Chit ê seng-thoân chhàng tī Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn siōng tōa ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu lāi-té, lî lán chha-put-to ū 21 bān kng-nî hn̄g. Hêng-chhiⁿ-hong kah hok-siā tī chha-put-to 200 kng-nî khoah ê khì-thé kah thô͘-hún-hûn lāi-té, sàu chhut chi̍t ê seng-chè làng-phāng, khu-tōng hêng-chhiⁿ hêng-sêng, tiau chhut hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu cha̍t-ba̍t ê lāi-ûi. Chit ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu khì hŏng pian chò N66, i lāi-té mā ū chiok chōe îⁿ-á hêng-chhiⁿ. Seng-thoân lāi-té sì-kè lóng-sī chit kóa îⁿ-á hêng-chhiⁿ, in kan-na 300 kàu 500 bān hòe niā-niā, in he̍k-sim ê chúi-sò͘ iáu-bōe khai-sí sio. Chit tiuⁿ Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê ká-sek iáⁿ-siōng lāi-té, khó-kiàn-kng sī nâ-sek–ê, kīn-âng-gōa-sòaⁿ sī chhiⁿ-sek–ê, chúi-sò͘ goân-chú hoat-siā-sòaⁿ sī âng-sek–ê.

[KIP] NGC 346 sing-thuân lāi-té ê siàu-liân hîng-tshinn

NGC 346 sing-thuân lāi-té ê tuā-tsit-liōng hîng-tshinn ê huè-siū tsiok té–ê, m̄-koh in tsiok ua̍h-phuat–ê. Tsit ê sing-thuân tshàng tī Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn siōng tuā ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu lāi-té, lî lán tsha-put-to ū 21 bān kng-nî hn̄g. Hîng-tshinn-hong kah hok-siā tī tsha-put-to 200 kng-nî khuah ê khì-thé kah thôo-hún-hûn lāi-té, sàu tshut tsi̍t ê sing-tsè làng-phāng, khu-tōng hîng-tshinn hîng-sîng, tiau tshut hîng-tshinn hîng-sîng-khu tsa̍t-ba̍t ê lāi-uî. Tsit ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu khì hŏng pian tsò N66, i lāi-té mā ū tsiok tsuē înn-á hîng-tshinn. Sing-thuân lāi-té sì-kè lóng-sī tsit kuá înn-á hîng-tshinn, in kan-na 300 kàu 500 bān huè niā-niā, in hi̍k-sim ê tsuí-sòo iáu-buē khai-sí sio. Tsit tiunn Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê ká-sik iánn-siōng lāi-té, khó-kiàn-kng sī nâ-sik–ê, kīn-âng-guā-suànn sī tshinn-sik–ê, tsuí-sòo guân-tsú huat-siā-suànn sī âng-sik–ê.

[English] Young Stars of NGC 346

The massive stars of NGC 346 are short lived, but very energetic. The star cluster is embedded in the largest star forming region in the Small Magellanic Cloud, some 210,000 light-years distant. Their winds and radiation sweep out an interstellar cavern in the gas and dust cloud about 200 light-years across, triggering star formation and sculpting the region’s dense inner edge. Cataloged as N66, the star forming region also appears to contain a large population of [infant stars][infant stars 1]. A mere 3 to 5 million years old and not yet burning hydrogen in their cores, the infant stars are strewn about the embedded star cluster. In this false-color Hubble Space Telescope image, visible and near-infrared light are seen as blue and green, while light from atomic hydrogen emission is red.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshinn/大質量恆星/massive star
 • 【小麥哲倫星雲】Sió Be̍h-thiat-lûn seng-hûn/Sió Be̍h-thiat-lûn sing-hûn/小麥哲倫星雲/Small Magellanic Cloud (SMC)
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star formation region
 • 【嬰仔恆星】îⁿ-á hêng-chhiⁿ/înn-á hîng-tshinn/嬰仔恆星/infant star
 • 【少年恆星】siàu-liân hêng-chhiⁿ/siàu-liân hîng-tshinn/少年恆星/young tar
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【假色影像】ká-sek iáⁿ-siōng/ká-sik iánn-siōng/假色影像/false-color image
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【NGC 346】NGC sam-sù-lio̍k/NGC sam-sù-lio̍k/NGC 346/NGC 346
 • 【N66】N la̍k-cha̍p-la̍k/N la̍k-tsa̍p-la̍k/N66/N66

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:重力 ê 笑容 明仔載 ê 圖:銀河 ê 烏洞