NGC 6334:貓掌星雲

Page(/daily/2022/05/20220510.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6334:貓掌星雲

星雲會引人注目,可能是因為 in ê 外形看起來 干焦是咱知影 ê 物件。 這就親像是 貓仔 共咱 揣麻煩,引起咱 ê 注意仝款。 毋閣,無一隻貓仔有法度 天蠍座 創出遮爾大 ê 跤印,咱共伊叫做是 貓掌 星雲。 貓 星雲離咱有 5500 光年 遠,是一个紅色 ê 發射星雲。 紅色主要是 ùi 厚-tut-tut ê 離子化 水素 原子來 ê。 伊嘛會使叫做 熊掌星雲,編號是 NGC 6334。 Tī 過去 幾若百萬年 ê 時間內,這个星雲做出足濟 太陽 質量 10 倍大 ê 恆星。 這張相片貓掌 星雲 ê 深空影像,相片內底 ê 色光,是 ùi 水素、酸素、kah 硫磺 發–出來 ê。

[POJ] NGC 6334: Niau-chiúⁿ seng-hûn

Seng-hûn ē ìn-lâng-chù-bo̍k, khó-lêng sī in-ūi in ê gōa-hêng khòaⁿ-khí-lâi kan-na sī lán chai-iáⁿ ê mi̍h-kiāⁿ. Che to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ sī niau-á kā lán chhōe mâ-hoân, ín-khí lán ê chù-ì kāng-khoán. M̄-koh, bô chi̍t chiah niau-á ū hoat-tō͘ tiàm4 Thian-giat-chō chhong chhut chiah-nī tōa ê kha-ìn, lán kā kiò-chò sī Niau-chiúⁿ seng-hûn. Niau-chiúⁿ seng-hûn lî lán ū 5500 kng-nî hn̄g, sī chi̍t ê âng-sek ê hoat-siā seng-hûn. Âng-sek chú-iàu sī ùi kāu-tut-tut ê lî-chú-hòa chúi-sò͘ goân-chú lâi ê. I mā ē-sái kiò-chò Hîm-chiúⁿ seng-hûn, pian-hō sī NGC 6334. Tī kòe-khì kúi-ā pah-bān nî ê sî-kan lāi, chit ê seng-hûn chò-chhut chiok chōe thài-iông-chit-liōng 10 pōe tōa ê hêng-chhiⁿ. Chit tiuⁿ siòng-phìⁿ sī Niau-chiúⁿ seng-hûn ê chhim-khong iáⁿ-siōng, siòng-phìⁿ lāi-té ê se̍k-kng, sī ùi chúi-sò͘, sàng-sò͘, kah liû-hông hoat–chhut-lâi ê.

[KIP] NGC 6334: Niau-tsiúnn sing-hûn

Sing-hûn ē ìn-lâng-tsù-bo̍k, khó-lîng sī in-uī in ê guā-hîng khuànn-khí-lâi kan-na sī lán tsai-iánn ê mi̍h-kiānn. Tse to̍h tshinn-tshiūnn sī niau-á kā lán tshuē mâ-huân, ín-khí lán ê tsù-ì kāng-khuán. M̄-koh, bô tsi̍t tsiah niau-á ū huat-tōo tiàm4 Thian-giat-tsō tshong tshut tsiah-nī tuā ê kha-ìn, lán kā kiò-tsò sī Niau-tsiúnn sing-hûn. Niau-tsiúnn sing-hûn lî lán ū 5500 kng-nî hn̄g, sī tsi̍t ê âng-sik ê huat-siā sing-hûn. Âng-sik tsú-iàu sī uì kāu-tut-tut ê lî-tsú-huà tsuí-sòo guân-tsú lâi ê. I mā ē-sái kiò-tsò Hîm-tsiúnn sing-hûn, pian-hō sī NGC 6334. Tī kuè-khì kuí-ā pah-bān nî ê sî-kan lāi, tsit ê sing-hûn tsò-tshut tsiok tsuē thài-iông-tsit-liōng 10 puē tuā ê hîng-tshinn. Tsit tiunn siòng-phìnn sī Niau-tsiúnn sing-hûn ê tshim-khong iánn-siōng, siòng-phìnn lāi-té ê si̍k-kng, sī uì tsuí-sòo, sàng-sòo, kah liû-hông huat–tshut-lâi ê.

[English] NGC 6334: The Cat’s Paw Nebula

Nebulas are perhaps as famous for being identified with familiar shapes as perhaps cats are for getting into trouble. Still, no known cat could have created the vast Cat’s Paw Nebula visible toward the constellation of the Scorpion Scorpius. At 5,500 light years distant, Cat’s Paw is an emission nebula with a red color that originates from an abundance of ionized hydrogen atoms. Alternatively known as the Bear Claw Nebula and cataloged as NGC 6334, stars nearly ten times the mass of our Sun have been born there in only the past few million years. Pictured here is a deep field image of the Cat’s Paw Nebula in light emitted by hydrogen, oxygen, and sulfur.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【貓掌星雲】Niau-chiúⁿ seng-hûn/Niau-tsiúnn sing-hûn/貓掌星雲/the Cat’s Paw Nebula
 • 【熊掌星雲】Hîm-chiúⁿ seng-hûn/Hîm-tsiúnn sing-hûn/熊掌星雲/the Bear’s Paw Nebula
 • 【NGC 6334】NGC lio̍k-sam-sam-sù/NGC lio̍k-sam-sam-sù/NGC 6334/NGC 6334
 • 【天蠍座】Thian-giat-chō/Thian-giat-tsō/天蠍座/Scorpius
 • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sǹg-sò͘/sǹg-sòo/氧/oxygen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧/oxygen
 • 【硫磺】liû-hông/liû-hông/硫/sulfur
 • 【離子化】lî-chú-hòa/lî-tsú-huà/離子化/ionized
 • 【太陽質量】thài-iông-chit-liōng/thài-iông-tsit-liōng/太陽質量/solar mass

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:火星 ê 日食:火衛一 Phobos ùi 太陽面頭前行過 明仔載 ê 圖:重力 ê 笑容