NGC 3572 kah 南天 ê 肚胿仔星系

Page(/daily/2022/05/20220506)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 3572 kah 南天 ê 肚胿仔星系

這幅宇宙天景,有翕著 NGC 3572 內底 少年恆星邊仔 leh 發光 ê 氣體 kah 烏暗 ê 塗粉雲。 美麗 ê 發射星雲 kah 星團,tī 遙遠南天夜空 ê 龍骨座內底 起帆。 NGC 3572 內底 ê 恆星,主要是 tī 這幅望遠鏡景色 倚中央頂懸遐。 這个星團 ê 距離,估計是 9000 光年遠。 照按呢算,伊 ê 大細差不多有 100 光年闊。 咱看–著 ê 星際氣體 kah 塗粉,攏是星團內底原生分子雲 ê 一部份。 星雲內底 較實密 ê 物質流,去予恆星風 kah 輻射侵蝕去,離開活動力較強 ê 少年恆星。 遮應該是一个當咧形成恆星 ê 地點。 這个外形予人想著 肚胿仔星系 IC 410,彼是一个北天觀星者較熟 ê 星系。 紲落來幾若千萬年到幾若億年,星團內底 ê 氣體 kah 恆星,會受著 引潮力 kah 超新星爆炸 ê 影響湠–開。 超新星爆炸,就是星團內底 ê 大質量恆星,用爆炸結束 in 短短 ê 一生。

[POJ] NGC 3572 kah Lâm-thian ê Tō͘-koai-á seng-hē

Chit pak ú-tiū thian-kéng, ū hip tio̍h NGC 3572 lāi-té siàu-liân hêng-chhiⁿ piⁿ-á leh hoat-kng ê khì-thé kah o͘-àm ê thô͘-hún-hûn. Bí-lē ê hoat-siā seng-hûn kah seng-thoân, tī iâu-oán Lâm-thian iā-khong ê Lêng-kut-chō lāi-té khí-phâng. NGC 3572 lāi-té ê hêng-chhiⁿ, chú-iàu sī tī chit pak bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek óa tiong-ng téng-koân hiah. Chit ê seng-thoân ê kū-lî, kó͘-kè sī 9000 kng-nî hn̄g. Chiàu án-ni sǹg, i ê tōa-sè chha-put-to ū 100 kng-nî khoah. Lán khòaⁿ–tio̍h ê seng-chè khì-thé kah thô͘-hún, lóng sī seng-thoân lāi-té goân-seng hūn-chú-hûn ê chi̍t pō͘-hūn. Seng-hûn lāi-té khah cha̍t-ba̍t ê bu̍t-chit-liû, khì hō͘ hêng-chhiⁿ-hong kah hok-siā chhim-sit khì, lī-khui oa̍h-tōng-le̍k khah kiông ê siàu-liân hêng-chhiⁿ. Chia èng-kai sī chi̍t ê tng leh hêng-sêng hêng-chhiⁿ ê tē-tiám. Chit ê gōa-hêng hō͘ lâng siūⁿ tio̍h Tō͘-koai-á seng-hē IC 410, he sī chi̍t ê pak-thian koan-seng-chiá khah se̍k ê seng-hē. Sòa-lo̍h-lâi kúi-ā chheng-bān nî kàu kúi-ā ek nî, seng-thoân lāi-té ê khì-thé kah hêng-chhiⁿ, ē siū tio̍h ín-tiâu-le̍k kah chhiau-sin-seng po̍k-chà ê éng-hióng thòaⁿ–khui. Chhiau-sin-seng po̍k-chà, to̍h sī seng-thoân lāi-té ê tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ, iōng po̍k-chà kiat-sok in té-té ê it-seng.

[KIP] NGC 3572 kah Lâm-thian ê Tōo-kuai-á sing-hē

Tsit pak ú-tiū thian-kíng, ū hip tio̍h NGC 3572 lāi-té siàu-liân hîng-tshinn pinn-á leh huat-kng ê khì-thé kah oo-àm ê thôo-hún-hûn. Bí-lē ê huat-siā sing-hûn kah sing-thuân, tī iâu-uán Lâm-thian iā-khong ê Lîng-kut-tsō lāi-té khí-phâng. NGC 3572 lāi-té ê hîng-tshinn, tsú-iàu sī tī tsit pak bōng-uán-kiànn kíng-sik uá tiong-ng tíng-kuân hiah. Tsit ê sing-thuân ê kū-lî, kóo-kè sī 9000 kng-nî hn̄g. Tsiàu án-ni sǹg, i ê tuā-sè tsha-put-to ū 100 kng-nî khuah. Lán khuànn–tio̍h ê sing-tsè khì-thé kah thôo-hún, lóng sī sing-thuân lāi-té guân-sing hūn-tsú-hûn ê tsi̍t pōo-hūn. Sing-hûn lāi-té khah tsa̍t-ba̍t ê bu̍t-tsit-liû, khì hōo hîng-tshinn-hong kah hok-siā tshim-sit khì, lī-khui ua̍h-tōng-li̍k khah kiông ê siàu-liân hîng-tshinn. Tsia ìng-kai sī tsi̍t ê tng leh hîng-sîng hîng-tshinn ê tē-tiám. Tsit ê guā-hîng hōo lâng siūnn tio̍h Tōo-kuai-á sing-hē IC 410, he sī tsi̍t ê pak-thian kuan-sing-tsiá khah si̍k ê sing-hē. Suà-lo̍h-lâi kuí-ā tshing-bān nî kàu kuí-ā ik nî, sing-thuân lāi-té ê khì-thé kah hîng-tshinn, ē siū tio̍h ín-tiâu-li̍k kah tshiau-sin-sing po̍k-tsà ê íng-hióng thuànn–khui. Tshiau-sin-sing po̍k-tsà, to̍h sī sing-thuân lāi-té ê tuā-tsit-liōng hîng-tshinn, iōng po̍k-tsà kiat-sok in té-té ê it-sing.

[English] NGC 3572 and the Southern Tadpoles

This cosmic skyscape features glowing gas and dark dust clouds along side the young stars of NGC 3572. A beautiful emission nebula and star cluster it sails far southern skies within the nautical constellation Carina. Stars from NGC 3572 are toward top center in the telescopic frame that would measure about 100 light-years across at the cluster’s estimated distance of 9,000 light-years. The visible interstellar gas and dust is part of the star cluster’s natal molecular cloud. Dense streamers of material within the nebula, eroded by stellar winds and radiation, clearly trail away from the energetic young stars. They are likely sites of ongoing star formation with shapes reminiscent of the Tadpoles of IC 410 better known to northern skygazers. In the coming tens to hundreds of millions of years, gas and stars in the cluster will be dispersed though, by gravitational tides and by violent supernova explosions that end the short lives of the massive cluster stars.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【肚胿仔星系】Tō͘-koai-á seng-hē/Tōo-kuai-á sing-hē/蝌蚪星系/Tadpoles galaxy
 • 【塗粉雲】thô͘-hún-hûn/thôo-hún-hûn/灰塵雲/dust cloud
 • 【發射星雲】hoat-siā seng-hûn/huat-siā sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【物質流】bu̍t-chit-liû/bu̍t-tsit-liû/物質流/stream of materials
 • 【龍骨座】Lêng-kut-chō/Lîng-kut-tsō/船底座/the constellation Carina
 • 【船底座】Chûn-té-chō/Tsûn-té-tsō/船底座/the constellation Carina
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【引潮力】ín-tiâu-le̍k/ín-tiâu-li̍k/引潮力/gravitational tidal force
 • 【大質量恆星】tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ/tuā-tsit-liōng hîng-tshinn/大質量恆星/massive star
 • 【超新星爆炸】chhiau-sin-seng po̍k-chà/tshiau-sin-sing po̍k-tsà/超新星爆炸/supernova explosions
 • 【NGC 3572】NGC sam-ngó͘-chhit-jī/NGC sam-ngóo-tshit-jī/NGC 3572/NGC 3572
 • 【IC 410】IC sù-it-khòng/IC sù-it-khòng/IC 410/IC 410

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 3521:佇氣泡內底 ê 星系 明仔載 ê 圖:月光下 ê 紅水沖