NGC 3521:佇氣泡內底 ê 星系

Page(/daily/2022/05/20220505)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 3521:佇氣泡內底 ê 星系

華麗 ê 捲螺仔星系 NGC 3521 離咱干焦 3500 萬光年遠爾爾,伊就佇北天 ê 春季星座 獅仔座 遐。 NGC 3521 佇天頂足光 ê,用細台天文望遠鏡就會當看著伊。 毋閣大部份 ê 天文攝影師攏較愛翕其他星系,親像是 獅仔座 ê 捲螺仔星系 M66 佮 M65。 毋閣講實在 ê,咱 無可能 假影 看袂著 這个多彩 ê 宇宙肖像。 這个星系 ê 大細差不多有 5 萬光年闊。 伊有 無連紲、無規則外形 ê 特殊 捲螺仔手骨,面頂有塗粉綴咧、有粉紅仔色 ê 恆星形成區,閣有 藍色少年恆星 ê 星團。 佇這幅 NGC 3521 ê 深空影像,咱閣看會著伊藏佇一个較暗 ê 大型氣泡外殼內底。 這个外殼應該是潮汐殘骸,是 ùi 足久以前佮 NGC 3521 合併 ê 衛星星系 內底,搝長 ê 恆星流。

[POJ] NGC 3521: Tī Khì-phàu lāi-té ê Seng-hē

Hôa-lē ê kńg-lê-á seng-hē NGC 3521 lî lán kan-na 3500 bān kng-nî hn̄g niā-niā, i to̍h tī pak-thian ê chhun-kùi seng-chō Sai-á-chō hiah. NGC 3521 tī thiⁿ-téng chiok kng ê, iōng sè-tâi thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h i. M̄-koh tōa-pō͘-hūn ê thian-bûn liap-iáⁿ-su lóng ē khah ài hip kî-tha seng-hē, chhiⁿ-chhiūⁿ sī Sai-á-chō ê kńg-lê-á seng-hē M66 kah M65. M̄-koh kóng si̍t-chāi ê, lán bô khó-lêng ké-iáⁿ khòaⁿ-bōe-tio̍h chit-ê to-chhái ê ú-tiū siàu-siōng. Chit-ê seng-hē ê tōa-sè chha-put-to ū 5 bān kng-nî khoah. I ū bô liân-sòa, bô kui-chek gōa-hêng ê te̍k-sû kńg-lê-á chhiú-kut, bīn-téng ū tô͘-hûn tòe leh, ū hún-âng-á sek ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu, koh ū nâ-sek siàu-liân hêng-chhiⁿ ê seng-thoân. Tī chit pak NGC 3521 ê chhim-khong iáⁿ-siōng, lán koh khòaⁿ-ē-tio̍h i chhàng chi̍t-ê khah àm ê tōa-hêng khì-phàu gōa-khak lāi-té. Chit ê gōa-khak èng-kai sī tiâu-se̍k chân-hâi, sī ùi chiok kú í-chêng kah NGC 3521 ha̍p-pèng ê ūi-chhiⁿ seng-hē lāi-té, giú tn̂g ê hêng-chhiⁿ-liû.

[KIP] NGC 3521: Tī Khì-phàu lāi-té ê Sing-hē

Huâ-lē ê kńg-lê-á sing-hē NGC 3521 lî lán kan-na 3500 bān kng-nî hn̄g niā-niā, i to̍h tī pak-thian ê tshun-kuì sing-tsō Sai-á-tsō hiah. NGC 3521 tī thinn-tíng tsiok kng ê, iōng sè-tâi thian-bûn bōng-uán-kiànn to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h i. M̄-koh tuā-pōo-hūn ê thian-bûn liap-iánn-su lóng ē khah ài hip kî-tha sing-hē, tshinn-tshiūnn sī Sai-á-tsō ê kńg-lê-á sing-hē M̌6 kah M̌5. M̄-koh kóng si̍t-tsāi ê, lán bô khó-lîng ké-iánn khuànn-buē-tio̍h tsit-ê to-tshái ê ú-tiū siàu-siōng. Tsit-ê sing-hē ê tuā-sè tsha-put-to ū 5 bān kng-nî khuah. I ū bô liân-suà, bô kui-tsik guā-hîng ê ti̍k-sû kńg-lê-á tshiú-kut, bīn-tíng ū tôo-hûn tuè leh, ū hún-âng-á sik ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu, koh ū nâ-sik siàu-liân hîng-tshinn ê sing-thuân. Tī tsit pak NGC 3521 ê tshim-khong iánn-siōng, lán koh khuànn-ē-tio̍h i tshàng tsi̍t-ê khah àm ê tuā-hîng khì-phàu guā-khak lāi-té. Tsit ê guā-khak ìng-kai sī tiâu-si̍k tsân-hâi, sī uì tsiok kú í-tsîng kah NGC 3521 ha̍p-pìng ê uī-tshinn sing-hē lāi-té, giú tn̂g ê hîng-tshinn-liû.

[English] NGC 3521: Galaxy in a Bubble

Gorgeous spiral galaxy NGC 3521 is a mere 35 million light-years away, toward the northern springtime constellation Leo. Relatively bright in planet Earth’s sky, NGC 3521 is easily visible in small telescopes but often overlooked by amateur imagers in favor of other Leo spiral galaxies, like M66 and M65. It’s hard to overlook in this colorful cosmic portrait though. Spanning some 50,000 light-years the galaxy sports characteristic patchy, irregular spiral arms laced with dust, pink star forming regions, and clusters of young, blue stars. This deep image also finds NGC 3521 embedded in fainter, gigantic, bubble-like shells. The shells are likely tidal debris, streams of stars torn from satellite galaxies that have undergone mergers with NGC 3521 in the distant past.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【氣泡】khì-phàu/khì-phàu/氣泡/bubble
 • 【獅仔座】Sai-á-chō/Sai-á-tsō/獅子座/the constellation of Leo
 • 【天文望遠鏡】thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ/thian-bûn bōng-uán-kiànn/天文望遠鏡/telescope
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/cluster of stars
 • 【潮汐殘骸】tiâu-se̍k chân-hâi/tiâu-si̍k tsân-hâi/潮汐殘骸/tital debris
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ seng-hē/uī-tshinn sing-hē/衛星星系/satellite galaxies
 • 【恆星流】hêng-chhiⁿ-liû/hîng-tshinn-liû/恆星流/streams of stars
 • 【NGC 3521】NGC sam-ngó͘-jī-it/NGC sam-ngóo-jī-it/NGC 3521/NGC 3521
 • 【M65】M la̍k-cha̍p-gō͘/la̍k-tsa̍p-gōo/M65/M65
 • 【M66】M la̍k-cha̍p-la̍k/la̍k-tsa̍p-la̍k/M66/M66

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:埃及金字塔 kah 天頂 ê 行星 明仔載 ê 圖:NGC 3572 kah 南天 ê 肚胿仔星系