NGC 3628 ê 肖像

Page(/daily/2022/04/20220429)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 3628 ê 肖像

NGC 3628 這張清楚 ê 望遠鏡影像內底,咱看會著膨獅獅 ê 星系盤,去予烏暗 ê 塗粉帶破做兩爿。 這張華麗 ê 側向捲螺仔星系 肖像,予一寡天文學家 想著,伊閣有一个較有名 ê 偏名,叫做美國割包星系。 NGC 3628 下跤閣有一个較細 ê 星系,應該是伊 ê 衛星星系。 伊閣有一條足暗,毋閣伸足長 ê 潮汐尾溜。 這條搝長 ê 尾溜差不多是 30 萬光年長,超過這幅圖倒爿頂懸 ê 範圍。 NGC 3628 佮 伊兩个 厝邊星系,大捲螺仔星系 M65M66,去 hŏng 鬥做一組,叫做 獅仔座三生仔,in 三个是佇仝一个本地宇宙 ê 環境內。 這三个厝邊星系 ê 重力交互作用,應該就是造成潮汐尾溜 ê 原因。 而且這嘛是造成捲螺仔星系盤面頂有大片 ê 爍光,造成星系盤扭曲 ê 原因。 這个迷人 ê 島宇宙 就佇北天 ê 春季星座 獅仔座 內底。 伊差不多有 10 萬光年闊,離咱有 3500 萬光年遠。

[POJ] NGC 3628 ê siàu-siōng

Tī NGC 3628 chit tiuⁿ chheng-chhó͘ ê bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, lán khòaⁿ-ē-tio̍h phòng-sai-sai ê seng-hē-pôaⁿ, khì hō͘ o͘-àm ê thô͘-hún-tòa phòa chò nn̄g pêng. Chit-tiuⁿ hôa-lē ê chhek-hiòng kńg-lê-á seng-hē siàu-siōng, hō͘ chi̍t-kóa thian-bûn ha̍k-ka siūⁿ tio̍h, i koh ū chi̍t-ê khah ū-miâ ê phian-miâ, kiò-chò Bí-kok koah-pau seng-hē. NGC 3628 ē-kha ū chi̍t-ê khah sè ê seng-hē, èng-kai sī i ê ūi-chhiⁿ seng-hē. I koh ū chi̍t tiâu chiok àm, m̄-koh chhun chiok tn̂g ê tiâu-se̍k bóe-liu. Chit tiâu giú tn̂g ê bóe-liu chha-put-to sī 30 bān kng-nî tn̂g, chhiau-kòe chit pak tô͘ tò-pêng téng-koân ê hoān-ûi. NGC 3628 kah i nn̄g ê chhù-piⁿ seng-hē, tōa kńg-lê-á seng-hē M65 kah M66, khì hŏng tàu chò chit cho͘, kiò-chò Sai-á-chō saⁿ-sìⁿ-á, in saⁿ ê sī tī kāng chi̍t ê pún-tē ú-tiū ê khoân-kéng lāi. Chit saⁿ ê chhù-piⁿ seng-hē ê tiōng-le̍k kāu-hō͘ chok-iōng, èng-kai to̍h sī chō-sêng tiâu-se̍k bóe-liu ê goân-in. Jî-chhiáⁿ che mā sī chō-sêng kńg-lê-á seng-hē-pôaⁿ bīn-téng ū tōa phìⁿ ê sih-kng, chō-sêng seng-hē-pôaⁿ niú-khiok ê goân-in. Chit ê bê-lâng ê tó-ú-tiū to̍h tī pak-thian ê chhun-kùi seng-chō Sai-á-chō lāi-té. I chha-put-to ū 10 bān kng-nî khoah, lî lán ū 3500 bān kng-nî hn̄g.

[KIP] NGC 3628 ê siàu-siōng

Tī NGC 3628 tsit tiunn tshing-tshóo ê bōng-uán-kiànn iánn-siōng lāi-té, lán khuànn-ē-tio̍h phòng-sai-sai ê sing-hē-puânn, khì hōo oo-àm ê thôo-hún-tuà phuà tsò nn̄g pîng. Tsit-tiunn huâ-lē ê tshik-hiòng kńg-lê-á sing-hē siàu-siōng, hōo tsi̍t-kuá thian-bûn ha̍k-ka siūnn tio̍h, i koh ū tsi̍t-ê khah ū-miâ ê phian-miâ, kiò-tsò Bí-kok kuah-pau sing-hē. NGC 3628 ē-kha ū tsi̍t-ê khah sè ê sing-hē, ìng-kai sī i ê uī-tshinn sing-hē. I koh ū tsi̍t tiâu tsiok àm, m̄-koh tshun tsiok tn̂g ê tiâu-si̍k bué-liu. Tsit tiâu giú tn̂g ê bué-liu tsha-put-to sī 30 bān kng-nî tn̂g, tshiau-kuè tsit pak tôo tò-pîng tíng-kuân ê huān-uî. NGC 3628 kah i nn̄g ê tshù-pinn sing-hē, tuā kńg-lê-á sing-hē M̌5 kah M̌6, khì hŏng tàu tsò tsit tsoo, kiò-tsò Sai-á-tsō sann-sìnn-á, in sann ê sī tī kāng tsi̍t ê pún-tē ú-tiū ê khuân-kíng lāi. Tsit sann ê tshù-pinn sing-hē ê tiōng-li̍k kāu-hōo tsok-iōng, ìng-kai to̍h sī tsō-sîng tiâu-si̍k bué-liu ê guân-in. Jî-tshiánn tse mā sī tsō-sîng kńg-lê-á sing-hē-puânn bīn-tíng ū tuā phìnn ê sih-kng, tsō-sîng sing-hē-puânn niú-khiok ê guân-in. Tsit ê bê-lâng ê tó-ú-tiū to̍h tī pak-thian ê tshun-kuì sing-tsō Sai-á-tsō lāi-té. I tsha-put-to ū 10 bān kng-nî khuah, lî lán ū 3500 bān kng-nî hn̄g.

[English] Portrait of NGC 3628

Sharp telescopic views of NGC 3628 show a puffy galactic disk divided by dark dust lanes. Of course, this portrait of the magnificent, edge-on spiral galaxy puts some astronomers in mind of its popular moniker, the Hamburger Galaxy. It also reveals a small galaxy nearby (below), likely a satellite of NGC 3628, and a very faint but extensive tidal tail. The drawn out tail stretches for about 300,000 light-years, even beyond the upper left edge of the frame. NGC 3628 shares its neighborhood in the local universe with two other large spirals M65 and M66 in a grouping otherwise known as the Leo Triplet. Gravitational interactions with its cosmic neighbors are likely responsible for creating the tidal tail, as well as the extended flare and warp of this spiral’s disk. The tantalizing island universe itself is about 100,000 light-years across and 35 million light-years away in the northern springtime constellation Leo.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【側向星系】chhek-hiòng seng-hē/tshik-hiòng sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ seng-hē/tshù-pinn sing-hē/鄰近星系/nearby galaxy
 • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lanes
 • 【美國割包星系】Bí-kok koah-pau seng-hē/Bí-kok kuah-pau sing-hē/漢堡星系/the Hamburger Galaxy
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ seng-hē/uī-tshinn sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【潮汐尾溜】tiâu-se̍k bóe-liu/tiâu-si̍k bué-liu/潮汐尾/tidal tail
 • 【本地宇宙】pún-tē ú-tiū/pún-tē ú-tiū/本地宇宙/local universe
 • 【獅仔座三生仔】Sai-á-chō saⁿ-sìⁿ-á/Sai-á-tsō sann-sìnn-á/獅子座三胞胎/the Leo Triplet
 • 【春季星座】chhun-kùi seng-chō/tshun-kuì sing-tsō/春季星座/springtime constellation
 • 【島宇宙】tó-ú-tiū/tó-ú-tiū/島宇宙/island universe
 • 【獅仔座】Sai-á-chō/Sai-á-tsō/獅子座/the constellation Leo
 • 【重力交互作用】tiōng-le̍k kāu-hō͘ chok-iōng/tiōng-li̍k kāu-hōo tsok-iōng/重力交互作用/gravitational interactions
 • 【NGC 3628】NGC sam-lio̍k-jī-pat/NGC sam-lio̍k-jī-pat/NGC 3628/NGC 3628
 • 【M65】M la̍k-cha̍p-gō͘/M la̍k-tsa̍p-gōo/M65/M65
 • 【M66】M la̍k-cha̍p-la̍k/M la̍k-tsa̍p-la̍k/M66/M66

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:佮 湖 做伴 ê 天琴座流星 明仔載 ê 圖:M44:鬼宿星團