Messier 104

Page(/daily/2022/04/20220423)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 104

華麗 ê 捲螺仔星系 Messier 104 會出名,是因為伊 lih-欲 完全 側向 ê 外形,kah 會閘光 ê、厚-tut-tut ê 塗粉環。 伊有一个足大粒 ê 中央核球,內底攏是恆星。 頭前 ê 宇宙塗粉,予這个星系看起來敢若是一頂帽仔 ê 外形。 所以這个星系才有一个閣較有名 ê 偏名,叫做草帽仔星系。 這張有名星系 ê 清楚影像,是 ùi 超過 10 點鐘久 ê Hubble 太空望遠鏡 ê 影像資料來 ê。 因為 M104 ê 中央核球足光 ê,按呢一寡較暗 ê 細節就看較無。 Kā Hubble 影像處理了後,就有法度看著這寡較暗 ê 細節。 草帽仔星系嘛叫做 NGC 4584,咱會當 tī 規个光譜 攏看著伊,而且 伊 ê 中央 有一粒超大質量烏洞。 M104 離咱有 2800 萬光年遠,大細有 5 萬光年闊。 伊是 室女座星系團 南爿 上大 ê 星系。 仝款,視野內底彼寡十字形 ê 背景星,攏是咱銀河系內底 ê 恆星。

[POJ] Messier 104

Hôa-lē ê kńg-lê-á seng-hē Messier 104 ē chhut-miâ, sī in-ūi i lih-beh oân-choân chhek-hiòng ê gōa-hêng, kah ē cha̍h-kng ê, kāu-tut-tut ê thô͘-hún-khoân. I ū chi̍t-ê chiok tōa-lia̍p ê tiong-iong he̍k-kiû, lāi-té lóng-sī hêng-chhiⁿ. Thâu-chêng ê ú-tiū tô͘-hûn, hō͘ chit-ê seng-hē khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī chi̍t-téng bō-á ê gōa-hêng. Só͘-í chit-ê seng-hē chiah ū chi̍t-ê koh khah ū-miâ ê phian-miâ, kiò-chò Chháu-bō-á seng-hē. Chit-tiuⁿ ū-miâ seng-hē ê chheng-chhó͘ iáⁿ-siōng, sī ùi chhiau-kòe 10 tiám-cheng kú ê Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê iáⁿ-siōng chu-liāu lâi ê. In-ūi M104 ê tiong-iong he̍k-kiû chiok kng ê, án-ni chi̍t-kóa khah àm ê sè-chiat to̍h khòaⁿ khah bô. Kā Hubble iáⁿ-siōng chhú-lí liáu-āu, to̍h ū-hoat-tō͘ khòaⁿ-tio̍h chit-kóa khah àm ê sè-chiat. Chháu-bō-á seng-hē mā kiò-chò NGC 4584, lán ē-tàng tī kui-ê kng-phó͘ lóng khòaⁿ-tio̍h i, jî-chhiáⁿ i ê tiong-iong ū chi̍t-lia̍p chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng. M104 lī lán ū 2800 bān kng-nî hn̄g, tōa-sè ū 5 bān kng-nî khoah. I sī Sek-lú-chō seng-hē-thoân lâm-pêng siōng tōa ê seng-hē. Kāng-khoán, sī-iá lāi-té hit-kóa si̍p-jī-hêng ê pōe-kéng-chhiⁿ, lóng-sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chhiⁿ.

[KIP] Messier 104

Huâ-lē ê kńg-lê-á sing-hē Messier 104 ē tshut-miâ, sī in-uī i lih-beh uân-tsuân tshik-hiòng ê guā-hîng, kah ē tsa̍h-kng ê, kāu-tut-tut ê thôo-hún-khuân. I ū tsi̍t-ê tsiok tuā-lia̍p ê tiong-iong hi̍k-kîu, lāi-té lóng-sī hîng-tshinn. Thâu-tsîng ê ú-tīu tôo-hûn, hōo tsit-ê sing-hē khuànn–khí-lâi ká-ná sī tsi̍t-tíng bō-á ê guā-hîng. Sóo-í tsit-ê sing-hē tsiah ū tsi̍t-ê koh khah ū-miâ ê phian-miâ, kiò-tsò Tsháu-bō-á sing-hē. Tsit-tiunn ū-miâ sing-hē ê tshing-tshóo iánn-siōng, sī uì tshiau-kuè 10 tiám-tsing kú ê Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê iánn-siōng tsu-liāu lâi ê. In-uī M104 ê tiong-iong hi̍k-kîu tsiok kng ê, án-ni tsi̍t-kuá khah àm ê sè-tsiat to̍h khuànn khah bô. Kā Hubble iánn-siōng tshú-lí liáu-āu, to̍h ū-huat-tōo khuànn-tio̍h tsit-kuá khah àm ê sè-tsiat. Tsháu-bō-á sing-hē mā kiò-tsò NGC 4584, lán ē-tàng tī kui-ê kng-phóo lóng khuànn-tio̍h i, jî-tshiánn i ê tiong-iong ū tsi̍t-lia̍p tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng. M104 lī lán ū 2800 bān kng-nî hn̄g, tuā-sè ū 5 bān kng-nî khuah. I sī Sik-lú-tsō sing-hē-thuân lâm-pîng siōng tuā ê sing-hē. Kāng-khuán, sī-iá lāi-té hit-kuá si̍p-jī-hîng ê puē-kíng-tshinn, lóng-sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshinn.

[English] Messier 104

A gorgeous spiral galaxy, Messier 104 is famous for its nearly edge-on profile featuring a broad ring of obscuring dust lanes. Seen in silhouette against an extensive central bulge of stars, the swath of cosmic dust lends a broad brimmed hat-like appearance to the galaxy suggesting a more popular moniker, the Sombrero Galaxy. This sharp view of the well-known galaxy was made from over 10 hours of Hubble Space Telescope image data, processed to bring out faint details often lost in the overwhelming glare of M104’s bright central bulge. Also known as NGC 4594, the Sombrero galaxy can be seen across the spectrum, and is host to a central supermassive black hole. About 50,000 light-years across and 28 million light-years away, M104 is one of the largest galaxies at the southern edge of the Virgo Galaxy Cluster. Still, the spiky foreground stars in this field of view lie well within our own Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【側向星系】chhek-hiòng seng-hē/tshik-hiòng sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【中央核球】tiong-iong he̍k-kiû/tiong-iong hi̍k-kiû/中央核球/central bulge
 • 【草帽仔星系】Chháu-bō-á seng-hē/Tsháu-bō-á sing-hē/草帽星系/the Sombrero Galaxy
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【超大質量烏洞】chhiau-tōa chit-liōng o͘-tōng/tshiau-tuā tsit-liōng oo-tōng/超大質量烏洞/supermassive black hole
 • 【室女座星系團】Sek-lú-chō seng-hē-thoân/Sik-lú-tsō sing-hē-thuân/室女座星系團/the Virgo Galaxy Cluster.
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy
 • 【NGC 4584】NGC sù-ngó͘-pat-sù/NGC sù-ngóo-pat-sù/NGC 4584/NGC 4584
 • 【Messier 104】Messier it-khòng-sù/Messier it-khòng-sù/Messier 104/Messier 104
 • 【M104】M it-khòng-sù/M it-khòng-sù/M104/Messier 104
 • 【2800 萬光年】nn̄g-chheng-peh-pah-bān kng-nî/nn̄g-tshing-peh-pah-bān kng-nî/2800 萬光年/28 million light-years

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:晨昏交界 ê 地球 明仔載 ê 圖:共宇宙分--開