Niú-iok ê 橋 kah 天頂 ê 行星連珠

Page(/daily/2022/04/20220420)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Niú-iok ê 橋 kah 天頂 ê 行星連珠

你若是比日頭閣較早 peh–起來,按呢你應該會當看著這个趣味 ê 天景。 有四粒行星 排做一逝,tùi 西爿地平線 ê 方向去。 這寡行星實在是有夠光 ê。 就算是市內 ê 光害 遮爾嚴重,猶是看會著。 這張相片是 tī 美國 Niú-iok 市翕 ê,頭前彼个地標是 RFK (Triborough) 。 這寡行星 ùi 倒爿到正爿是:木星金星火星、kah 土星行星 tī 天頂 排做一逝,這是因為 in 攏 tī 仝一个 盤面太陽 leh 行。 這个盤面就叫做 黃道面,是 太陽系 早期形成 ê,面頂有所有 ê 行星,嘛包括 地球。 這个早起時 ê 四星連珠 現象,會 tī 四、五月一直看著。 到六月 ê 時陣,水星 嘛會加入,變做五星連珠。

[POJ] Niú-iok ê kiô kah thiⁿ-téng ê Kiâⁿ-chhiⁿ-liân-chu

Lí nā-sī pí ji̍t-thâu koh-khah chá peh–khí-lâi, án-ne lí èng-kai ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chit-ê chhù-bī ê thian-kéng. Ū sì-lia̍p kiâⁿ-chhiⁿ pâi chò chi̍t-chōa, tùi sai-pêng tē-pêng-sòaⁿ ê hong-hiòng khì. Chit-kóa kiâⁿ-chhiⁿ si̍t-chāi sī ū-kàu kng ê. Tō-sǹg sī chhī-lāi ê kng-hāi chiah-nī giâm-tiōng, iáu-sī khòaⁿ-ē-tio̍h. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tī Bí-kok Niú-iok chhī hip ê, thâu-chêng hit-ê tē-piau sī RFK (Triborough) kiô. Chit-kóa kiâⁿ-chhiⁿ ùi tò-pêng kàu chiàⁿ-pêng sī: Bo̍k-chhiⁿ, Kim-chhiⁿ, Hóe-chhiⁿ, kah Thó͘-chhiⁿ. Kiâⁿ-chhiⁿ tī thiⁿ-téng pâi chò chi̍t-chōa, che-sī in-ūi in lóng tī kâng chi̍t-ê pôaⁿ-bīn se̍h Thài-iông leh kiâⁿ. Chit-ê pôaⁿ-bīn to̍h kiò-chò n̂g-tō-bīn, sī Thài-iông-hē chá-kî hêng-sêng ê, bīn-téng ū só͘-ū ê kiâⁿ-chhiⁿ, mā pau-koat Tē-kiû. Chit-ê chá-khí-sî ê Sù-chhiⁿ-liân-chu hiān-siōng, ē tī sì, gō͘ goe̍h it-ti̍t khòaⁿ-tio̍h. Kàu la̍k goe̍h ê sî-chūn, Chúi-chhiⁿ mā-ē ka-ji̍p, piàn chò Ngó͘-chhiⁿ-liân-chu.

[KIP] Niú-iok ê kiô kah thinn-tíng ê Kiânn-tshinn-liân-tsu

Lí nā-sī pí ji̍t-thâu koh-khah tsá peh–khí-lâi, án-ne lí ìng-kai ē-tàng khuànn-tio̍h tsit-ê tshù-bī ê thian-kíng. Ū sì-lia̍p kiânn-tshinn pâi tsò tsi̍t-tsuā, tuì sai-pîng tē-pîng-suànn ê hong-hiòng khì. Tsit-kuá kiânn-tshinn si̍t-tsāi sī ū-kàu kng ê. Tō-sǹg sī tshī-lāi ê kng-hāi tsiah-nī giâm-tiōng, iáu-sī khuànn-ē-tio̍h. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tī Bí-kok Niú-iok tshī hip ê, thâu-tsîng hit-ê tē-piau sī RFK (Triborough) kiô. Tsit-kuá kiânn-tshinn uì tò-pîng kàu tsiànn-pîng sī: Bo̍k-tshinn, Kim-tshinn, Hué-tshinn, kah Thóo-tshinn. Kiânn-tshinn tī thinn-tíng pâi tsò tsi̍t-tsuā, tse-sī in-uī in lóng tī kâng tsi̍t-ê puânn-bīn se̍h Thài-iông leh kiânn. Tsit-ê puânn-bīn to̍h kiò-tsò n̂g-tō-bīn, sī Thài-iông-hē tsá-kî hîng-sîng ê, bīn-tíng ū sóo-ū ê kiânn-tshinn, mā pau-kuat Tē-kiû. Tsit-ê tsá-khí-sî ê Sù-tshinn-liân-tsu hiān-siōng, ē tī sì, gōo gue̍h it-ti̍t khuànn-tio̍h. Kàu la̍k gue̍h ê sî-tsūn, Tsuí-tshinn mā-ē ka-ji̍p, piàn tsò Ngóo-tshinn-liân-tsu.

[English] Planet Line over New York Bridge

There’s an interesting sky to see if you up before the Sun. Lined up on toward the eastern horizon are four planets in a row. The planets are so bright they can even be seen from the bright sky inside a city. In fact, the featured image was taken from New York City, USA, with the foreground highlighted by the RFK (Triborough) Bridge. Pictured, the planets are, left to right, Jupiter, Venus, Mars, and Saturn. The planets all appear in a row because they all orbit the Sun in the same plane. This plane, called the ecliptic plane, was created in the early days of our Solar System and includes all planets, including Earth. The morning planet parade will continue throughout April and May, and will even be joined by Mercury in June.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Niú-iok】Niú-iok/Niú-iok/紐約/New York
 • 【行星連珠】kiâⁿ-chhiⁿ-liân-chu/kiânn-tshinn-liân-tsu/行星連珠/planet parade
 • 【地平線】tē-pêng-sòaⁿ/tē-pîng-suànn/地平線/horizon
 • 【木星】Bo̍k-chhiⁿ/Bo̍k-tshinn/木星/Jupiter
 • 【金星】Kim-chhiⁿ/Kim-tshinn/金星/Venus
 • 【火星】Hóe-chhiⁿ/Hué-tshinn/火星/Mars
 • 【土星】Thó͘-chhiⁿ/Thóo-tshinn/土星/Saturn
 • 【水星】Chúi-chhiⁿ/Tsuí-tshinn/水星/Mercury
 • 【黃道面】n̂g-tō-bīn/n̂g-tō-bīn/黃道面/ecliptic plane
 • 【太陽系】Thài-iông-hē/Thài-iông-hē/太陽系/Solar System
 • 【四星連珠】Sù-chhiⁿ-liân-chu/Sù-tshinn-liân-tsu/四星連珠/parade of 4 planets
 • 【五星連珠】Ngó͘-chhiⁿ-liân-chu/Ngóo-tshinn-liân-tsu/五星連珠/parade of 5 planets

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:走路雞星雲內底 ê 恆星 kah 雲球 明仔載 ê 圖:阿波羅 16 號 翕 ê 月球全景圖