Messier 96

Page(/daily/2022/04/20220414.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 96

這張 彩色 ê 高解析度相片 內底,有一个美麗 ê 島宇宙 Messier 96,伊 ê 捲螺仔手骨踅伊 ê 星系核 leh 行。 M96 是一个捲螺仔星系,較暗 ê 捲螺仔手骨伸到離較光 ê 中央區較遠 ê 所在,差不多有 10 萬光年遠。 這个大細差不多 kah 咱 ê 銀河欲平大。 咱已經知影 M96 離咱有 3800 萬光年遠,伊是 獅仔座 I 星系群 ê 主要成員之一。 背景星系 kah 較細 ê 獅仔座 I 星系群 ê 成員,攏會當 tī 這幅圖內底揣著。 上趣味 ê 是,這个捲螺仔星系中心一點鐘方向 ê 外部捲螺仔手骨後壁,有一个 giōng-欲完全側向 ê 星系。 這个 tī 後壁 ê 側向捲螺仔星系,差不多是 M96 ê 1/5 大。 伊 光-iàⁿ-iàⁿ 中央核球,去予伊家己 ê 烏暗塗粉雲閘牢矣。 這个背景星系若是 kah M96 實際 ê 寸尺差不多大,按呢伊 ê 距離應該會比 M96 閣較遠 5 倍。

[POJ] Messier 96

Chit-tiuⁿ chhái-sek ê ko kái-sek-tō͘ siòng-phìⁿ lāi-té, ū chi̍t-ê bí-lē ê tó-ú-tiū Messier 96, i ê kńg-lê-á chhiú-kut se̍h i ê he̍k-sim leh kiâⁿ. M96 sī chi̍t-ê kńg-lê-á seng-hē, khah àm ê kńg-lê-á chhiú-kut chhun kàu lî khah kng ê tiong-ng-khu khah hn̄g ê só͘-chāi, chha-put-to ū 10 bān kng-nî hn̄g. Chit-ê tōa-sè chha-put-to kah lán ê Gîn-hô beh pîⁿ-tōa. Lán í-keng chai-iáⁿ M96 lî lán ū 3800 bān kng-nî hn̄g, i sī Sai-á-chō I seng-hē-kûn ê chú-iàu sêng-goân chi-it. Pōe-kéng seng-hē kah khah sè ê Sai-á-chō I seng-hē-kûn ê sêng-goân, lóng ē-tàng tī chit-pak-tô͘ lāi-té chhōe-tio̍h. Siōng chhù-bī ê sī, chit-ê kńg-lê-á seng-hē tiong-sim chi̍t-tiám-cheng hong-hiòng ê gōa-pō͘ kńg-lê-á chhiú-kut āu-piah, ū chi̍t-ê giōng-beh oân-choân chhek-hiòng ê seng-hē. Chit-ê tī āu-piah ê chhek-hiòng kńg-lê-á seng-hē, chha-put-to sī M96 ê 1/5 tōa. I kng-iàⁿ-iàⁿ tiong-ng he̍k-kiû, khì hō͘ i ka-tī ê o͘-àm thô͘-hún-hûn cha̍h-tiâu ah. Chit-ê pōe-kéng seng-hē nā-sī kah M96 si̍t-chè ê chhùn-chhioh chha-put-to tōa, án-ne i ê kū-lî èng-kai ē pí M96 koh khah hn̄g 5 pōe.

[KIP] Messier 96

Tsit-tiunn tshái-sik ê ko kái-sik-tōo siòng-phìnn lāi-té, ū tsi̍t-ê bí-lē ê tó-ú-tiū Messier 96, i ê kńg-lê-á tshiú-kut se̍h i ê hi̍k-sim leh kiânn. M̋6 sī tsi̍t-ê kńg-lê-á sing-hē, khah àm ê kńg-lê-á tshiú-kut tshun kàu lî khah kng ê tiong-ng-khu khah hn̄g ê sóo-tsāi, tsha-put-to ū 10 bān kng-nî hn̄g. Tsit-ê tuā-sè tsha-put-to kah lán ê Gîn-hô beh pînn-tuā. Lán í-king tsai-iánn M̋6 lî lán ū 3800 bān kng-nî hn̄g, i sī Sai-á-tsō I sing-hē-kûn ê tsú-iàu sîng-guân tsi-it. Puē-kíng sing-hē kah khah sè ê Sai-á-tsō I sing-hē-kûn ê sîng-guân, lóng ē-tàng tī tsit-pak-tôo lāi-té tshuē-tio̍h. Siōng tshù-bī ê sī, tsit-ê kńg-lê-á sing-hē tiong-sim tsi̍t-tiám-tsing hong-hiòng ê guā-pōo kńg-lê-á tshiú-kut āu-piah, ū tsi̍t-ê giōng-beh uân-tsuân tshik-hiòng ê sing-hē. Tsit-ê tī āu-piah ê tshik-hiòng kńg-lê-á sing-hē, tsha-put-to sī M̋6 ê 1/5 tuā. I kng-iànn-iànn tiong-ng hi̍k-kiû, khì hōo i ka-tī ê oo-àm thôo-hún-hûn tsa̍h-tiâu ah. Tsit-ê puē-kíng sing-hē nā-sī kah M̋6 si̍t-tsè ê tshùn-tshioh tsha-put-to tuā, án-ne i ê kū-lî ìng-kai ē pí M̋6 koh khah hn̄g 5 puē.

[English] Messier 96

Spiral arms seem to swirl around the core of Messier 96 in this colorful, detailed portrait of a beautiful island universe. Of course M96 is a spiral galaxy, and counting the faint arms extending beyond the brighter central region it spans 100 thousand light-years or so. That’s about the size of our own Milky Way. M96 is known to be 38 million light-years distant, a dominant member of the Leo I galaxy group. Background galaxies and smaller Leo I group members can be found by examining the picture. The most intriguing one is itself a spiral galaxy seen nearly edge on behind the outer spiral arm near the 1 o’clock position from center. Its bright central bulge cut by its own dark dust clouds, the edge-on background spiral appears to be about 1/5 the size of M96. If that background galaxy is similar in actual size to M96, then it would be about 5 times farther away.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【島宇宙】tó-ú-tiū/tó-ú-tiū/島宇宙/island universe
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arms
 • 【外部捲螺仔手骨】gōa-pō͘ kńg-lê-á chhiú-kut/guā-pōo kńg-lê-á tshiú-kut/外旋臂/outer spiral arms
 • 【獅仔座 I 星系群】Sai-á-chō it seng-hē-kûn/Sai-á-tsō it sing-hē-kûn/獅仔座 I 星系群/Leo I galaxy group
 • 【側向星系】chhek-hiòng seng-hē/tshik-hiòng sing-hē/側向星系/edge-on galaxy
 • 【中央核球】tiong-ng he̍k-kiû/tiong-ng hi̍k-kiû/中央核球/central bulge
 • 【星系核】seng-hē-he̍k/sing-hē-hi̍k/星系核/galactic bulge
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/Milky Way
 • 【3800 萬光年】saⁿ-chheng-peh-pah-bān kng-nî/sann-tshing-peh-pah-bān kng-nî/3800 萬光年/38 million light-years
 • 【1/5】gō͘-hun-chi-it/gōo-hun-tsi-it/五分之一/ 1/5
 • 【Messier 96】Messier káu-cha̍p-la̍k/Messier káu-tsa̍p-la̍k/Messier 96/Messier 96
 • 【M96】M káu-cha̍p-la̍k/M káu-tsa̍p-la̍k/M96/M96

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:魔鬼塔天頂 ê 銀河 明仔載 ê 圖:火星面頂 ê 岩石:鱷魚的尻脊骿