N11:LMC 內底的恆星雲

Page(/daily/2022/04/20220412)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] N11:LMC 內底的恆星雲

本地星系群 內底,這个上大上媠 ê 恆星形成區,是去予大質量恆星、磨蝕風、厚-tut-tut ê 塗粉、kah 高能光 kā 雕出來 ê。 這个恆星形成區叫做 N11,咱會當佇 大麥哲倫星雲 (LMC) ê 正爿頂懸 揣著伊。 LMC 是 銀河 ê 厝邊,銀河是 LMC ê 母星系。 是講,銀河是逐家足愛翕 ê 目標。 這幅圖 是為著欲做研究翕 ê,所以本底是用 Hubble 太空望遠鏡翕 ê,落尾才閣 為著藝術性重新處理過。 頂懸彼區叫做 NGC 1763,毋閣這規个 N11 發射星雲是 LMC 內底第二大 ê,上大 ê 是 蜘蛛星雲。 咱嘛會當 tī 這幅圖內底,看著實櫼 ê 烏暗塗粉球 內底有拄做出來 ê 少年恆星。 最近一寡利用 Hubble 資料 tùi LMC 內底 ê 變星做 ê 研究,會當幫贊咱 重新校正 咱觀測會著的宇宙 ê 距離尺度。 毋閣這个結果,佮用四界攏是 ê 宇宙微波背景 算出來 ê 尺度,有小可仔無仝

[POJ] N11: LMC lāi-té ê hêng-chhiⁿ-hûn

Tī Pún-tē seng-hē-kûn lāi-té, chi̍t-ê siōng tōa siōng súi ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu, sī khì hō͘ tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ, mô͘-sit-hong, kāu-tut-tut ê thô͘-hún, kah ko-lêng-kng kā tiau–chhut-lâi ê. Chit-ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu kiò-chò N11, lán ē-tàng tī Tōa-be̍h-thiat-lûn seng-hûn (LMC) ê chiàⁿ-pêng téng-koân chhōe-tio̍h i. LMC sī Gîn-hô ê chhù-piⁿ, Gîn-hô sī LMC ê bú-seng-hē. Sī-kóng, Gîn-hô sī ta̍k-ke chiok ài hip ê bo̍k-piau. Chit-pak-tô͘ sī ūi-tio̍h beh chò gián-kiù hip ê, só͘-í pún-té sī iōng Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip ê, lo̍h-bóe chiah koh ūi-tio̍h gē-su̍t-sèng tiông-sin chhú-lí kòe. Téng-koân hit-khu kiò-chò NGC 1763, m̄-koh chit kui-ê N11 hoat-siā-seng-kûn sī LMC lāi-té tē jī tōa ê, siōng tōa ê sī Ti-tu-seng-hûn. Lán mā ē-tàng tī chit-pak-tô͘ lāi-té, khòaⁿ-tio̍h cha̍t-chiⁿ ê o͘-àm thô͘-hún-kiû lāi-té ū tú chò–chhut-lâi ê siàu-liân hêng-chhiⁿ. Chòe-kīn chi̍t-kóa lī-iōng Hubble chu-liāu tùi LMC lāi-té ê piàn-seng chò ê gián-kiù, ē-tàng pang-chān lán tiông-sin kàu-chèng lán koan-chhek-ē-tio̍h ê ú-tiū ê kū-lî chhioh-tō͘. M̄-koh chit-ê kiat-kó, kah iōng sì-kè lóng-sī ê ú-tiū-bî-pho-pōe-kéng sǹg–chhut-lâi ê chhioh-tō͘, ū sió-khóa-á bô-kâng.

[KIP] N11: LMC lāi-té ê hîng-tshinn-hûn

Tī Pún-tē sing-hē-kûn lāi-té, tsi̍t-ê siōng tuā siōng suí ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu, sī khì hōo tuā-tsit-liōng hîng-tshinn, môo-sit-hong, kāu-tut-tut ê thôo-hún, kah ko-lîng-kng kā tiau–tshut-lâi ê. Tsit-ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu kiò-tsò N11, lán ē-tàng tī Tuā-be̍h-thiat-lûn sing-hûn (LMC) ê tsiànn-pîng tíng-kuân tshuē-tio̍h i. LMC sī Gîn-hô ê tshù-pinn, Gîn-hô sī LMC ê bú-sing-hē. Sī-kóng, Gîn-hô sī ta̍k-ke tsiok ài hip ê bo̍k-piau. Tsit-pak-tôo sī uī-tio̍h beh tsò gián-kiù hip ê, sóo-í pún-té sī iōng Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip ê, lo̍h-bué tsiah koh uī-tio̍h gē-su̍t-sìng tiông-sin tshú-lí kuè. Tíng-kuân hit-khu kiò-tsò NGC 1763, m̄-koh tsit kui-ê N11 huat-siā-sing-kûn sī LMC lāi-té tē jī tuā ê, siōng tuā ê sī Ti-tu-sing-hûn. Lán mā ē-tàng tī tsit-pak-tôo lāi-té, khuànn-tio̍h tsa̍t-tsinn ê oo-àm thôo-hún-kiû lāi-té ū tú tsò–tshut-lâi ê siàu-liân hîng-tshinn. Tsuè-kīn tsi̍t-kuá lī-iōng Hubble tsu-liāu tuì LMC lāi-té ê piàn-sing tsò ê gián-kiù, ē-tàng pang-tsān lán tiông-sin kàu-tsìng lán kuan-tshik-ē-tio̍h ê ú-tiū ê kū-lî tshioh-tōo. M̄-koh tsit-ê kiat-kó, kah iōng sì-kè lóng-sī ê ú-tiū-bî-pho-puē-kíng sǹg–tshut-lâi ê tshioh-tōo, ū sió-khuá-á bô-kâng.

[English] N11: Star Clouds of the LMC

Massive stars, abrasive winds, mountains of dust, and energetic light sculpt one of the largest and most picturesque regions of star formation in the Local Group of Galaxies. Known as N11, the region is visible on the upper right of many images of its home galaxy, the Milky Way neighbor known as the Large Magellanic Cloud (LMC). The featured image was taken for scientific purposes by the Hubble Space Telescope and reprocessed for artistry. Although the section imaged above is known as NGC 1763, the entire N11 emission nebula is second in LMC size only to the Tarantula Nebula. Compact globules of dark dust housing emerging young stars are also visible around the image. A recent study of variable stars in the LMC with Hubble has helped to recalibrate the distance scale of the [observable universe][observable universe], but resulted in a [slightly different scale][slightly different scale e] than found using the pervasive cosmic microwave background.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【恆星雲】hêng-chhiⁿ-hûn/hîng-tshinn-hûn/恆星雲/star clouds
 • 【磨蝕風】mô͘-sit-hong/môo-sit-hong/磨蝕風/abrasive winds
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/regions of star formation
 • 【本地星系群】Pún-tē seng-hē-kûn/Pún-tē sing-hē-kûn/本地星系群/the Local Group of Galaxies
 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/the Hubble Space Telescope
 • 【發射星雲】hoat-siā-seng-hûn/huat-siā-sing-hûn/發射星雲/emission nebula
 • 【蜘蛛星雲】Ti-tu-seng-hûn/Ti-tu-sing-hûn/蜘蛛星雲/Tarantula Nebula
 • 【宇宙微波背景】ú-tiū-bî-pho-pōe-kéng/ú-tiū-bî-pho-puē-kíng/宇宙微波背景/cosmic microwave background
 • 【烏暗塗粉球】o͘-àm thô͘-hún-kiû/oo-àm thôo-hún-kiû/黑暗塵埃球/globules of dark dust
 • 【變星】piàn-seng/piàn-sing/變星/variable star
 • 【觀測會著的宇宙】koan-chhek-ē-tio̍h ê ú-tiū/kuan-tshik-ē-tio̍h ê ú-tiū/可觀測的宇宙/observable universe
 • 【距離尺度】kū-lî chhioh-tō͘/kū-lî tshioh-tōo/距離尺度/distance scale
 • 【大麥哲倫星雲】Tōa-be̍h-thiat-lûn seng-hûn/Tuā-be̍h-thiat-lûn sing-hûn/大麥哲倫星雲/Large Magellanic Cloud (LMC)
 • 【母星系】bú-seng-hē/bú-sing-hē/母星系/home galaxy
 • 【銀河】Gîn-hô/Gîn-hô/銀河/the Milky Way
 • 【N11】N cha̍p-it/N tsa̍p-it/N11/N11
 • 【NGC 1763】NGC it-chhit-lio̍k-sam/NGC it-tshit-lio̍k-sam/NGC 1763/NGC 1763

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:太空站飛過無閒刺鑿 ê 太陽 明仔載 ê 圖:魔鬼塔天頂 ê 銀河