Hale-Bopp:1997 年 ê 大彗星

Page(/daily/2022/04/20220408)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Hale-Bopp:1997 年 ê 大彗星

才無偌久,25 冬前 Hale-Bopp 彗星 踅到太陽附近的時陣,捌 tī 咱 ê 夜空產生足壯觀 ê 景色。 這張相片是共彼陣 ê 原始天文相片,35mm ê 彩色幻燈片,數位化 ê 結果。 這粒是 1997 年 ê 大彗星。 這張壯觀 ê 影像,是佇 1997 年 4 月 1 號,彗星行過 近日點 幾若工後記錄 ê。 這是用 細台望遠鏡 鬥 長焦鏡頭 感光 10 分鐘久 ê 相片,翕 ê 過程攏是手動導星。 落尾翕著 Hale-Bopp 彗星 這兩條 hŏng 印象足深 ê 尾溜:白色 ê 塗粉尾溜 kah 藍色 ê 離子尾溜。 相片內底 ê 離子尾溜伸足長 ê,迒過北天夜空 10 外度遐爾闊。 Hale-Bopp 彗星 去 hŏng 報講,伊是一粒直接用目睭就看會著 ê 彗星。 Ùi 1996 年 5 月底到 1997 年 9 月攏看會著。 Hale-Bopp 彗星嘛叫做 C/1995 O1。 咱這馬知影講,伊是經過 內太陽系 ê 彗星 內底,有上濟 早期太陽系 組成成份 ê 原始彗星。 彗星是 ùi 遙遠 ê Oort 雲 來 ê 人客。 這粒彗星後一擺閣來到近日點,會 tī 西元 4385 年彼陣。 毋知你敢閣會記得 Hale-Bopp 彗星

[POJ] Hale-Bopp: 1997 nî ê Tōa-hui-chhiⁿ

Chiah bô gōa-kú, 25 tang-chêng Hale-Bopp hui-chhiⁿ se̍h káu Thài-iông hū-kīn ê sî-chūn, bat tī lán ê iā-khong sán-seng chiok chòng-koan ê kéng-sek. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī kā hit-chūn ê goân-sú thian-bûn siòng-phìⁿ, 35mm ê chhái-sek hoàn-teng-phìⁿ, só͘-ūi-hòa ê kiat-kò͘. Chit-lia̍p sī 1997 nî ê tōa-hui-chhiⁿ. Chit-tiuⁿ chòng-koan ê iáⁿ-siōng, sī tī 1997 nî 4 goe̍h 1 hō, hui-chhiⁿ kiâⁿ kòe kīn-ji̍t-tiám kúi-ā-kang āu kì-lo̍k ê. Che sī iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ tàu tn̂g-chiau kiàⁿ-thâu kám-kng 10 hun-cheng kú ê siòng-phìⁿ, hip ê kòe-têng lóng sī chhiú-tōng tō-chhiⁿ. Lo̍h-bóe hip-tio̍h Hale-Bopp hui-chhiⁿ chit nn̄g-tiâu hŏng ìn-sióng chiok chhim ê bóe-liu: pe̍h-sek ê thô͘-hún bóe-liu kah nâ-sek ê lî-chú bóe-liu. Siòng-phìⁿ lāi-té ê lî-chú bóe-liu chhun chiok tn̂g ê, hāⁿ kòe pak-thian iā-khong 10 gōa tō͘ hiah-nī khoah. Hale-Bopp hui-chhiⁿ khì hŏng pò kóng, i sī chi̍t-lia̍p ti̍t-chiap iōng ba̍k-chiu to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h ê hui-chhiⁿ. Ùi 1996 nî 5 goe̍h té káu 1997 nî 9 goe̍h lóng khòaⁿ-ē-tio̍h. Hale-Bopp hui-chhiⁿ mā kiò-chò C/1995 O1. Lán chit-má chai-iáⁿ kóng, i sī kéng-kòe lōe-thài-iông-hē ê hui-chhiⁿ lāi-té, ū siōng chōe chá-kî Thài-iông-hē cho͘-sêng sêng-hūn ê goân-sú hui-chhiⁿ. Hui-chhiⁿ sī ùi iâu-oán ê Oort hûn lâi ê lâng-kheh. Chit-lia̍p hui-chhiⁿ āu-chi̍t-pái koh lâi káu kīn-ji̍t-tiám, ē tī se-goân 4385 nî hit-chūn. M̄-chai lí kám koh ē-kì-tit Hale-Bopp hui-chhiⁿ?

[KIP] Hale-Bopp: 1997 nî ê Tuā-hui-tshinn

Tsiah bô guā-kú, 25 tang-tsîng Hale-Bopp hui-tshinn se̍h káu Thài-iông hū-kīn ê sî-tsūn, bat tī lán ê iā-khong sán-sing tsiok tsòng-kuan ê kíng-sik. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī kā hit-tsūn ê guân-sú thian-bûn siòng-phìnn, 35mm ê tshái-sik huàn-ting-phìnn, sóo-uī-huà ê kiat-kòo. Tsit-lia̍p sī 1997 nî ê tuā-hui-tshinn. Tsit-tiunn tsòng-kuan ê iánn-siōng, sī tī 1997 nî 4 gue̍h 1 hō, hui-tshinn kiânn kuè kīn-ji̍t-tiám kuí-ā-kang āu kì-lo̍k ê. Tse sī iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn tàu tn̂g-tsiau kiànn-thâu kám-kng 10 hun-tsing kú ê siòng-phìnn, hip ê kuè-tîng lóng sī tshiú-tōng tō-tshinn. Lo̍h-bué hip-tio̍h Hale-Bopp hui-tshinn tsit nn̄g-tiâu hŏng ìn-sióng tsiok tshim ê bué-liu: pe̍h-sik ê thôo-hún bué-liu kah nâ-sik ê lî-tsú bué-liu. Siòng-phìnn lāi-té ê lî-tsú bué-liu tshun tsiok tn̂g ê, hānn kuè pak-thian iā-khong 10 guā tōo hiah-nī khuah. Hale-Bopp hui-tshinn khì hŏng pò kóng, i sī tsi̍t-lia̍p ti̍t-tsiap iōng ba̍k-tsiu to̍h khuànn-ē-tio̍h ê hui-tshinn. Uì 1996 nî 5 gue̍h té káu 1997 nî 9 gue̍h lóng khuànn-ē-tio̍h. Hale-Bopp hui-tshinn mā kiò-tsò C/1995 O. Lán tsit-má tsai-iánn kóng, i sī kíng-kuè luē-thài-iông-hē ê hui-tshinn lāi-té, ū siōng tsuē tsá-kî Thài-iông-hē tsoo-sîng sîng-hūn ê guân-sú hui-tshinn. Hui-tshinn sī uì iâu-uán ê Oort hûn lâi ê lâng-kheh. Tsit-lia̍p hui-tshinn āu-tsi̍t-pái koh lâi káu kīn-ji̍t-tiám, ē tī se-guân 4385 nî hit-tsūn. M̄-tsai lí kám koh ē-kì-tit Hale-Bopp hui-tshinn?

[English] Hale-Bopp: The Great Comet of 1997

Only twenty-five years ago, Comet Hale-Bopp rounded the Sun and offered a dazzling spectacle in planet Earth’s night skies. Digitized from the original astrophoto on 35mm color slide film, this spectacular image of the Great Comet of 1997 was recorded a few days after its perihelion passage on April 1, 1997. Made with a telephoto lens piggy-backed on a small telescope, the 10 minute long, hand-guided exposure features the memorable tails of Hale-Bopp, a whitish dust tail and blue ion tail. Here, the ion tail extends well over ten degrees across the northern sky. In all, Hale-Bopp was reported as visible to the naked eye from late May 1996 through September 1997. Also known as C/1995 O1, Hale-Bopp is recognized as one of the most compositionally pristine comets to pass through the inner Solar System. A visitor from the distant Oort cloud, the comet’s next perihelion passage should be around the year 4385 AD. Do you remember Hale-Bopp?

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Hale-Bopp 彗星】Hale-Bopp hui-chhiⁿ/Hale-Bopp hui-tshinn/海爾-波普彗星/Comet Hale-Bopp
 • 【幻燈片】hoàn-teng-phìⁿ/huàn-ting-phìnn/幻燈片/slide film
 • 【35mm】saⁿ-cha̍p-gō͘ mm/sann-tsa̍p-gōo mm/35mm/35mm
 • 【1997 年 4 月 1 號】i̍t-kiú-kiú-chhit nî sì goe̍h it hō/i̍t-kiú-kiú-tshit nî sì gue̍h it hō/1997 年 4 月 1 號/on April 1, 1997
 • 【近日點】kīn-ji̍t-tiám/kīn-ji̍t-tiám/近日點/perihelion
 • 【細台望遠鏡】sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ/sè-tâi bōng-uán-kiànn/小台望遠鏡/small telescope
 • 【長焦鏡頭】tn̂g-chiau kiàⁿ-thâu/tn̂g-tsiau kiànn-thâu/長焦鏡頭/telephoto lens
 • 【手動導星】chhiú-tōng tō-chhiⁿ/tshiú-tōng tō-tshinn/手動導星/hand-guided
 • 【塗粉尾溜】thô͘-hún bóe-liu/thôo-hún bué-liu/塵埃尾/dust tail
 • 【離子尾溜】lî-chú bóe-liu/lî-tsú bué-liu/離子尾/ion tail
 • 【1996 年 5 月底】i̍t-kiú-kiú-lio̍k nî gō͘ goe̍h té/i̍t-kiú-kiú-lio̍k nî gōo gue̍h té/1996 年 5 月底/late May 1996
 • 【1997 年 9 月】it-kiú-kiú-chhit nî káu goe̍h/it-kiú-kiú-tshit nî káu gue̍h/1997 年 9 月/September 1997
 • 【C/1995 O1】C it-kiú-kiú-ngó͘ O-one/C it-kiú-kiú-ngóo O-one/ C/1995 O1 / C/1995 O1
 • 【內太陽系】lōe-thài-iông-hē/luē-thài-iông-hē/內太陽系/the inner Solar System
 • 【原始彗星】goân-sú hui-chhiⁿ/guân-sú hui-tshinn/原始彗星/pristine comet
 • 【Oort 雲】Oort hûn/Oort hûn/歐特雲/Oort cloud
 • 【西元 4385 年】se-goân sù-sam-pat-ngó͘/se-guân sù-sam-pat-ngóo/西元 4385 年/4385 AD

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Messier 24:人馬座恆星雲 明仔載 ê 圖:火-土 合相