Messier 24:人馬座恆星雲

Page(/daily/2022/04/20220407)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 24:人馬座恆星雲

M24 kah 有名 ê Charles Messier 星表內底 ê 其他深空天體 比起來,伊毋是一个較光 ê 星系、星團、嘛毋是星雲。 Ùi 咱附近會閘光 ê 星際塗粉雲中央 ê 閬縫看過去,會當看著 咱銀河系 ê 人馬座 捲螺仔手骨 面頂,一寡較遠 ê 恆星。 你若是用 雙筒千里鏡 抑是用 細台天文望遠鏡 tùi 這个恆星雲 硞硞 kā 相,你 to̍h 親像是 ùi 一个 300 光年闊 ê 窗仔 看出去。 內底 ê 恆星 離咱地球 ê 距離,是比 1 萬光年閣較遠。 M24 有當時仔會叫做人馬座恆星雲,伊內底 ê 恆星 kā 這个華麗 ê 星空 照甲有夠光。 這个望遠鏡景色是 tī 人馬座內底,伊 ê 闊度差不多是 3 度闊 抑是 6 粒月娘闊。 這幅景色 ê 中央頂懸,有 看起來較烏 ê B92 kah B93,閣有其他塗粉雲 kah 發光星雲,做伙指向銀河中心。

[POJ] Messier 24: Jîn-má-chō Hêng-chhiⁿ-hûn

M24 kah ū-miâ ê Charles Messier seng-pió lāi-té ê kî-tha chhim-khong thian-thé pí khí-lâi, i m̄-sī chi̍t-ê khah kng ê seng-hē, seng-thoân, mā m̄-sī seng-hûn. Ùi lán hū-kīn ē cha̍h-kng ê seng-chè-thô͘-hún-hûn tiong-ng ê làng-phāng khòaⁿ–kòe-khì, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h lán Gîn-hô-hē ê Jîn-má-chō kńg-lê-á chhiú-kut bīn-téng, chi̍t-kóa khah hn̄g ê hêng-chhiⁿ. Lí nā-sī iōng siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ iah-sī iōng sè-tâi thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ tùi chit-ê hêng-chhiⁿ-hûn kho̍k-kho̍k kā siòng, lí to̍h chhin-chhiūⁿ sī ùi chi̍t-ê 300 kng-nî khoah ê thang-á khòaⁿ–chhut-khì. Lāi-té ê hêng-chhiⁿ lî lán Tē-kiû ê kū-lî, sī pí 1 bān kng-nî koh-khah hn̄g. M24 ū-tang-sî-á ē kiò-chò Jîn-má-chō hêng-chhiⁿ-hûn, i lāi-té ê hêng-chhiⁿ kā chit-ê hôa-lē ê seng-khong chiò kah ū-kàu kng. Chit-ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek sī tī Jîn-má-chō lāi-té, i ê khoah-tō͘ chha-put-to sī 3 tō͘ khoah iah-sī 6 lia̍p goe̍h-niû khoah. Chit-pak kéng-sek ê tiong-ng téng-koân, ū khòaⁿ–khí-lâi khah o͘ ê B92 kah B93, koh ū kî-tha thô͘-hún-hûn kah hoat-kng seng-hûn, chò-hóe chí-hiòng Gîn-hô tiong-sim.

[KIP] Messier 24: Jîn-má-tsō Hîng-tshinn-hûn

Ḿ4 kah ū-miâ ê Charles Messier sing-pió lāi-té ê kî-tha tshim-khong thian-thé pí khí-lâi, i m̄-sī tsi̍t-ê khah kng ê sing-hē, sing-thuân, mā m̄-sī sing-hûn. Uì lán hū-kīn ē tsa̍h-kng ê sing-tsè-thôo-hún-hûn tiong-ng ê làng-phāng khuànn–kuè-khì, ē-tàng khuànn-tio̍h lán Gîn-hô-hē ê Jîn-má-tsō kńg-lê-á tshiú-kut bīn-tíng, tsi̍t-kuá khah hn̄g ê hîng-tshinn. Lí nā-sī iōng siang-tâng tshian-lí-kiànn iah-sī iōng sè-tâi thian-bûn bōng-uán-kiànn tuì tsit-ê hîng-tshinn-hûn kho̍k-kho̍k kā siòng, lí to̍h tshin-tshiūnn sī uì tsi̍t-ê 300 kng-nî khuah ê thang-á khuànn–tshut-khì. Lāi-té ê hîng-tshinn lî lán Tē-kiû ê kū-lî, sī pí 1 bān kng-nî koh-khah hn̄g. Ḿ4 ū-tang-sî-á ē kiò-tsò Jîn-má-tsō hîng-tshinn-hûn, i lāi-té ê hîng-tshinn kā tsit-ê huâ-lē ê sing-khong tsiò kah ū-kàu kng. Tsit-ê bōng-uán-kiànn kíng-sik sī tī Jîn-má-tsō lāi-té, i ê khuah-tōo tsha-put-to sī 3 tōo khuah iah-sī 6 lia̍p gue̍h-niû khuah. Tsit-pak kíng-sik ê tiong-ng tíng-kuân, ū khuànn–khí-lâi khah oo ê B92 kah B93, koh ū kî-tha thôo-hún-hûn kah huat-kng sing-hûn, tsò-hué tsí-hiòng Gîn-hô tiong-sim.

[English] Messier 24: Sagittarius Star Cloud

Unlike most entries in Charles Messier’s famous catalog of deep sky objects, M24 is not a bright galaxy, star cluster, or nebula. It’s a gap in nearby, obscuring interstellar dust clouds that allows a view of the distant stars in the Sagittarius spiral arm of our Milky Way galaxy. When you gaze at the star cloud with binoculars or small telescope you are looking through a window over 300 light-years wide at stars some 10,000 light-years or more from Earth. Sometimes called the Small Sagittarius Star Cloud, M24’s luminous stars fill this gorgeous starscape. Covering over 3 degrees or the width of 6 full moons in the constellation Sagittarius, the telescopic field of view includes dark markings B92 and B93 just above center, along with other clouds of dust and glowing nebulae toward the center of the Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星系】seng-hē/sing-hē/星系/galaxy
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star cluster
 • 【星雲】seng-hûn/sing-hûn/星雲/nebula
 • 【人馬座】Jîn-má-chō/Jîn-má-tsō/人馬座/Sagittarius
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【雙筒千里鏡】siang-tâng chhian-lí-kiàⁿ/siang-tâng tshian-lí-kiànn/雙筒望遠鏡/binoculars
 • 【天文望遠鏡】thian-bûn bōng-oán-kiàⁿ/thian-bûn bōng-uán-kiànn/天文望遠鏡/telescope
 • 【人馬座恆星雲】Jîn-má-chō hêng-chhiⁿ-hûn/Jîn-má-tsō hîng-tshinn-hûn/人馬座恆星雲/the Small Sagittarius Star Cloud
 • 【星際塗粉雲】seng-chè thô͘-hún-hûn/sing-tsè thôo-hún-hûn/星際塵埃雲/interstellar dust clouds
 • 【恆星雲】hêng-chhiⁿ-hûn/hîng-tshinn-hûn/恆星雲/star cloud
 • 【星空】seng-khong/sing-khong/星空/starscape
 • 【M24】M jī-cha̍p-sì/M jī-tsa̍p-sì/M24/Messier 24
 • 【B92】B káu-cha̍p-jī/B káu-tsa̍p-jī/B92/B92
 • 【B93】B káu-cha̍p-saⁿ/B káu-tsa̍p-sann/B93/B93

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Earendel:早期宇宙 ê 一粒星 明仔載 ê 圖:Hale-Bopp:1997 年 ê 大彗星