CMB ê 雙極:Tī 宇宙中加速

Page(/daily/2022/04/20220403)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] CMB ê 雙極:Tī 宇宙中加速

咱 ê 地球 毋是恬恬 chhāi tī 遐 ê。 伊是踅 太陽 leh 行 ê。 太陽是踅 銀河系 中心 leh 行 ê。 銀河系是踅 本星系群 leh 行 ê。 本星系群是落 tùi 室女座星系團 ê 方向去。 毋閣 in leh 行 ê 速度,是比 規陣天體 相對 宇宙微波背景輻射 (CMBR) leh 行 ê 速度,閣較慢。 這張是 COBE 宇宙背景探測衛星 tī 1993 年翕 ê 全天圖微波光 tī 地球 ê 運動方向是 藍移,所以會較熱。 毋閣伊 tī 天頂另外一个方向是 紅移,所以會較冷。 這張 暗示講,本星系群 用相對 原始輻射 一秒鐘 600 公里緊 ê 速度 leh 行。 上開始根本 to̍h 無想到會看著 遮爾緊 ê 速度,而且到今嘛猶無法度解說是按怎會遮爾光。 是按怎咱會行遮爾緊到底是啥物物件 tī 遐 leh kā 咱影響?

[POJ] CMB ê Siang-ke̍k: Tī ú-tiū tiong ka-sok

Lán ê Tē-kiû m̄-sī tiām-tiām chhāi tī hiah ê. I sī se̍h Thài-iông leh kiâⁿ ê. Thài-iông sī se̍h Gîn-hô-hē tiong-sim leh kiâⁿ ê. Gîn-hô-hē sī se̍h Pún-seng-hē-kûn leh kiâⁿ ê. Pún-seng-hē-kûn sī la̍k tùi Sek-lú-chō seng-hē-thoân ê hong-hiòng khì. M̄-koh in leh kiâⁿ ê sok-tō͘, sī pí kui-tīn thian-thé siong-tùi Ú-tiū bî-pho pōe-kéng hok-siā (CMBR) leh kiâⁿ ê sok-tō͘, koh-khah bān. Chit-tiuⁿ sī COBE Ú-tiū pōe-kéng thàm-chhek ūi-chhiⁿ tī 1993 nî hip ê choân-thian-tō͘. Bî-pho-kng tī Tē-kiû ê ūn-tōng hong-hiòng sī nâ-î, só͘-í ē khah joa̍h. M̄-koh i tī thiⁿ-téng lēng-gōa chi̍t-ê hong-hiòng sī âng-î, só͘-í ē khah lêng. Chit-tiuⁿ tô͘ àm-sī kóng, Pún-seng-hē-kûn iōng siong-tùi goân-sú-hok-siā chi̍t-bió-cheng 600 kong-lí kín ê sok-tō͘ leh kiâⁿ. Siōng khai-sí kun-pún to̍h bô siūⁿ kàu ē khòaⁿ tio̍h chiah-nī kín ê sok-tō͘, jî-chhiáⁿ kàu-taⁿ mā iáu bô-hoat-tō͘ kái-soeh sī án-ná ē chiah-nī kng. Sī án-ná lán ē kiâⁿ chiah-nī kín? Tàu-tóe sī siáⁿ-mih mi̍h-kiāⁿ tī hiah leh kā lán éng-hióng?

[KIP] CMB ê Siang-ki̍k: Tī ú-tiū tiong ka-sok

Lán ê Tē-kiû m̄-sī tiām-tiām tshāi tī hiah ê. I sī se̍h Thài-iông leh kiânn ê. Thài-iông sī se̍h Gîn-hô-hē tiong-sim leh kiânn ê. Gîn-hô-hē sī se̍h Pún-sing-hē-kûn leh kiânn ê. Pún-sing-hē-kûn sī la̍k tuì Sik-lú-tsō sing-hē-thuân ê hong-hiòng khì. M̄-koh in leh kiânn ê sok-tōo, sī pí kui-tīn thian-thé siong-tuì Ú-tiū bî-pho puē-kíng hok-siā (CMBR) leh kiânn ê sok-tōo, koh-khah bān. Tsit-tiunn sī COBE Ú-tiū puē-kíng thàm-tshik uī-tshinn tī 1993 nî hip ê tsuân-thian-tōo. Bî-pho-kng tī Tē-kiû ê ūn-tōng hong-hiòng sī nâ-î, sóo-í ē khah jua̍h. M̄-koh i tī thinn-tíng līng-guā tsi̍t-ê hong-hiòng sī âng-î, sóo-í ē khah lîng. Tsit-tiunn tôo àm-sī kóng, Pún-sing-hē-kûn iōng siong-tuì guân-sú-hok-siā tsi̍t-bió-tsing 600 kong-lí kín ê sok-tōo leh kiânn. Siōng khai-sí kun-pún to̍h bô siūnn kàu ē khuànn tio̍h tsiah-nī kín ê sok-tōo, jî-tshiánn kàu-tann mā iáu bô-huat-tōo kái-sueh sī án-ná ē tsiah-nī kng. Sī án-ná lán ē kiânn tsiah-nī kín? Tàu-tué sī siánn-mih mi̍h-kiānn tī hiah leh kā lán íng-hióng?

[English] CMB Dipole: Speeding Through the Universe

Our Earth is not at rest. The Earth moves around the Sun. The Sun orbits the center of the Milky Way Galaxy. The Milky Way Galaxy orbits in the Local Group of Galaxies. The Local Group falls toward the Virgo Cluster of Galaxies. But these speeds are less than the speed that all of these objects together move relative to the cosmic microwave background radiation (CMBR). In the featured all-sky map from the COBE satellite in 1993, microwave light in the Earth’s direction of motion appears blueshifted and hence hotter, while microwave light on the opposite side of the sky is redshifted and colder. The map indicates that the Local Group moves at about 600 kilometers per second relative to this primordial radiation. This high speed was initially unexpected and its magnitude is still unexplained. Why are we moving so fast? What is out there?

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【雙極】Siang-ke̍k/Siang-ki̍k/偶極子/dipole
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way Galaxy
 • 【天體】thian-thé/thian-thé/天體/object
 • 【宇宙微波背景輻射】Ú-tiū bî-pho pōe-kéng hok-siā/Ú-tiū bî-pho puē-kíng hok-siā/宇宙微波背景輻射/cosmic microwave background radiation (CMBR)
 • 【宇宙微波背景】Ú-tiū bî-pho pōe-kéng/Ú-tiū bî-pho puē-kíng/宇宙微波背景/cosmic microwave background (CMB)
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/the Local Group
 • 【室女座星系團】Sek-lú-chō seng-hē-thoân/Sik-lú-tsō sing-hē-thuân/室女座星系團/the Virgo Cluster of Galaxies
 • 【藍移】nâ-î/nâ-î/藍移/blueshift
 • 【紅移】ang-î/ang-î/紅移/redshift
 • 【原始輻射】goân-sú hok-siā/guân-sú hok-siā/原始輻射/primordial radiation
 • 【宇宙背景探測衛星】Ú-tiū pōe-kéng thàm-chhek ūi-chhiⁿ/ú-tiū puē-kíng thàm-tshik uī-tshinn/宇宙背景探測衛星/Cosmic Background Explorer (COBE)
 • 【微波光】bî-pho-kng/bî-pho-kng/微波光/microwave light
 • 【1993 年】i̍t-kiú-kiú-sam nî/i̍t-kiú-kiú-sam nî/1993 年/in 1993

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Nova Scotia ê 北極光 明仔載 ê 圖:冰島天頂 ê 捲螺仔極光