Nova Scotia ê 北極光

Page(/daily/2022/04/20220402.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Nova Scotia ê 北極光

這个北極光看–起來敢若是 tī 另外一个世界,毋閣這張相片確實是 tī 地球一个清氣 ê 暗暝翕 ê。 這是 3 月 31 丑時彼陣,tī 北緯 44 度翕 ê。 這張相片 ê 感光時間是 5 秒鐘久,是 ùi 加拿大 Nova Scotia 省 Martinique 海岸省立公園 向北爿翕 ê。 W-形 ê 仙后座 內底 ê 恆星,to̍h tī 地平線面頂、懸緯度 ê 紅色 極光 後壁,爍咧爍咧。 專門觀測太陽 ê 太空船 有警告講,有可能會發生 太空風暴。 所以觀測者知影講,應該會看著極光活動。 這个咱知影會發生 ê 地磁風暴,是 日冕物質噴出事件 (CME) 引起 ê。 這擺 ê 日冕物質噴出事件 (CME) 是 tī 活動力足強 ê 太陽活跳區 第 2975 區 噴–出來 ê。 這會影響著咱 美麗地球 ê 磁層

[POJ] Nova Scotia ê Pak-ke̍k-kng

Chit-ê pak-ke̍k-kng khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī tī lēng-gōa chi̍t-ê sè-kài, m̄-koh chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ khak-si̍t sī tī Tē-kiû chi̍t-ê chheng-khì ê àm-mî hip ê. Che sī 3 goe̍h 31 thiú-sî hit-chūn, tī pak-hūi 44 tō͘ hip ê. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê kám-kng sî-kan sī 5 bió-cheng kú, sī ùi Ka-ná-tà Nova Scotia séng Martinique hái-hōaⁿ séng-li̍p kong-hn̂g hiòng pak-pêng hip ê. W-hêng ê Sian-hiō-chō lāi-té ê hêng-chhiⁿ, to̍h tī tē-pêng-sòaⁿ bīn-téng, koân hūi-tō͘ ê âng-sek ke̍k-kng āu-piah, sih-leh sih-leh. Choan-mn̂g koan-chhek Thài-iông ê Thài-khong-chûn ū kéng-kò kóng, ū khó-lêng ē hoat-seng thài-khong hong-pō. Só͘-í koan-chhek-chiá chai-iáⁿ kóng, eng-kai ē khòaⁿ-tio̍h ke̍k-kng oa̍h-tāng. Chit-ê lán chai-iáⁿ ē hoat-seng ê tē-chû hong-pō, sī Ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-chhut sū-kiāⁿ (CME) ín-khí ê. Chit-pái ê Ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-chhut sū-kiāⁿ (CME) sī tī oa̍h-tōng-le̍k chiok kiông ê Thài-iông oa̍h-thiàu-khu tē 2975 khu phùn–chhut-lâi ê. Che ē éng-hióng tio̍h lán bí-lē Tē-kiû ê chû-chân.

[KIP] Nova Scotia ê Pak-ki̍k-kng

Tsit-ê pak-ki̍k-kng khuànn–khí-lâi ká-ná sī tī līng-guā tsi̍t-ê sè-kài, m̄-koh tsit-tiunn siòng-phìnn khak-si̍t sī tī Tē-kiû tsi̍t-ê tshing-khì ê àm-mî hip ê. Tse sī 3 gue̍h 31 thiú-sî hit-tsūn, tī pak-huī 44 tōo hip ê. Tsit-tiunn siòng-phìnn ê kám-kng sî-kan sī 5 bió-tsing kú, sī uì Ka-ná-tà Nova Scotia síng Martinique hái-huānn síng-li̍p kong-hn̂g hiòng pak-pîng hip ê. W-hîng ê Sian-hiō-tsō lāi-té ê hîng-tshinn, to̍h tī tē-pîng-suànn bīn-tíng, kuân huī-tōo ê âng-sik ki̍k-kng āu-piah, sih-leh sih-leh. Tsuan-mn̂g kuan-tshik Thài-iông ê Thài-khong-tsûn ū kíng-kò kóng, ū khó-lîng ē huat-sing thài-khong hong-pō. Sóo-í kuan-tshik-tsiá tsai-iánn kóng, ing-kai ē khuànn-tio̍h ki̍k-kng ua̍h-tāng. Tsit-ê lán tsai-iánn ē huat-sing ê tē-tsû hong-pō, sī Ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-tshut sū-kiānn (CME) ín-khí ê. Tsit-pái ê Ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-tshut sū-kiānn (CME) sī tī ua̍h-tōng-li̍k tsiok kiông ê Thài-iông ua̍h-thiàu-khu tē 2975 khu phùn–tshut-lâi ê. Tse ē íng-hióng tio̍h lán bí-lē Tē-kiû ê tsû-tsân.

[English] Nova Scotia Northern Lights

This almost otherworldly display of northern lights was captured in clear skies during the early hours of March 31 from 44 degrees north latitude, planet Earth. In a five second exposure the scene looks north from Martinique Beach Provincial Park in Nova Scotia, Canada. Stars of the W-shaped constellation Cassiopeia shine well above the horizon, through the red tint of the higher altitude auroral glow. Auroral activity was anticipated by skywatchers alerted to the possibility of stormy space weather by Sun-staring spacecraft. The predicted geomagnetic storm was sparked as a coronal mass ejection, launched from prolific solar active region 2975, impacted our fair planet’s magnetosphere.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【北極光】pak-ke̍k-kng/pak-ki̍k-kng/北極光/northern lights
 • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurora
 • 【丑時】thiú-sî/thiú-sî/凌晨一點到三點/the early hours of a day
 • 【北緯】pak-hūi/pak-huī/北緯/north latitude
 • 【加拿大】Ka-ná-tà/Ka-ná-tà/加拿大/Canada
 • 【Martinique 海岸省立公園】Martinique hái-hōaⁿ séng-li̍p kong-hn̂g/Martinique hái-huānn síng-li̍p kong-hn̂g/Martinique 海岸省立公園/Martinique Beach Provincial Park
 • 【太陽】Thài-iông/Thài-iông/太陽/sun
 • 【仙后座】Sian-hiō-chō/Sian-hiō-tsō/仙后座/Cassiopeia
 • 【日冕物質噴出事件】Ji̍t-bián bu̍t-chit phùn-chhut sū-kiāⁿ/Ji̍t-bián bu̍t-tsit phùn-tshut sū-kiānn/日冕物質抛射/coronal mass ejection (CME)
 • 【太陽活跳區】Thài-iông-oa̍h-thiàu-khu/Thài-iông-ua̍h-thiàu-khu/太陽活動區/solar active region
 • 【地磁風暴】tē-chû hong-pō/tē-tsû hong-pō/地磁風暴/geomagnetic storm
 • 【磁層】chû-chân/tsû-tsân/磁層/magnetosphere
 • 【3 月 31】saⁿ goe̍h saⁿ-it/sann gue̍h sann-it/3 月 31/March 31
 • 【第 2975 區】tē jī-kiú-chhit-ngó͘ khu/tē jī-kiú-tshit-ngóo khu/第 2975 區/region 2975

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:比薩敧塔 kah 活跳 ê 日頭 明仔載 ê 圖:CMB ê 雙極:Tī 宇宙中加速