Medusa 星雲

Page(/daily/2022/03/20220325)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Medusa 星雲

這个發光氣體看起來敢若是咧辮頭鬃,嘛親像是蛇紋,所以這个星雲才會提著一个有名 ê 名稱,號做 Medusa 星雲。 Medusa 星雲嘛叫做 Abell 21,伊是一个較老 ê 行星形星雲,離咱有 1500 光年遠,tī 雙生仔座遐。 這个星雲 kah 神話 內底 ê 名仝款,攏有一个戲劇性 ê 變化。 若是看著 行星形星雲 這个階段,to̍h 代表伊本底是 像太陽這款低質量恆星,而且伊已經 演化 到上尾 ê 坎站矣。 伊進前猶是 紅巨星,這馬已經變做高溫 ê 白矮星,而且當咧 kā 伊 ê 外殼擲–出去。 高溫恆星 ê 紫外光 輻射 會提供能量,驅動星雲發光。 Medusa 星雲 leh 演化 ê 彼粒恆星,是有較暗。 伊 to̍h tī 發光 ê 月眉形氣體 ê 中央附近遐。 Tī 這幅深空望遠鏡影像 內底,閣有一寡較暗 ê 雲絲 湠 tùi 較光 ê 月眉形氣體 ê 倒爿頂懸去。 咱估計 Medusa 星雲 應該是有 4 光年闊

[POJ] Medusa Seng-hûn

Chit-ê hoat-kng khì-thé khòaⁿ-khí-lâi ká-ná sī leh pīⁿ thâu-chang, mā chhiⁿ-chhiūⁿ sī chôa-bûn, só͘-í chit-ê seng-hûn chiah ē the̍h-tio̍h chi̍t-ê ū-miâ ê miâ-chheng, hō chò Medusa seng-hûn. Medusa seng-hûn mā kiò-chò Abell 21, i sī chi̍t-ê khah lāu ê kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn, lî lán ū 1500 kng-nî hn̄g, tī Siang-siⁿ-á-chō hiah. Chit-ê seng-hûn kah sîn-ōe lāi-té ê miâ kāng-khoán, lóng ū chi̍t-ê hì-kio̍k-sèng ê piàn-hòa. Nā-sī khòaⁿ-tio̍h kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn chi̍t-ê kai-tōaⁿ, to̍h tāi-piáu i pún-tē sī chhiūⁿ Thài-iông chit-khoán kē-chit-liōng hêng-chhiⁿ, jī-cha̍p í-keng ián-hòa kàu siōng-bóe ê khám-chām ah. I chìn-chêng iáu-sī âng-kū-chhiⁿ, chit-má í-keng piàn-chò ko-un ê pe̍h-é-chhiⁿ, jî-chhiáⁿ tng-leh kā i ê gōa-khak tàn–chhut-khì. Ko-un hêng-chhiⁿ ê chí-gōa-kng hok-siā ē the̍h-kiong lêng-liōng, khu-tōng seng-hûn hoat-kng. Medusa seng-hûn leh ián-hòa ê hit-lia̍p hêng-chhiⁿ, sī ū khah àm. I to̍h tī hoat-kng ê goe̍h-bâi-hêng khì-thé ê tiong-ng hū-kīn hiah. Tī chit-pak chhim-khong bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng lāi-té, koh ū chi̍t-kóa khah àm ê hûn-si thòaⁿ tùi khah kng ê goe̍h-bâi-hêng khì-thé ê tò-pêng téng-koân khì. Lán kó͘-kè Medusa seng-hûn èng-kai sī ū 4 kng-nî khoah.

[KIP] Medusa Sing-hûn

Tsit-ê huat-kng khì-thé khuànn-khí-lâi ká-ná sī leh pīnn thâu-tsang, mā tshinn-tshiūnn sī tsuâ-bûn, sóo-í tsit-ê sing-hûn tsiah ē the̍h-tio̍h tsi̍t-ê ū-miâ ê miâ-tshing, hō tsò Medusa sing-hûn. Medusa sing-hûn mā kiò-tsò Abell 21, i sī tsi̍t-ê khah lāu ê kiânn-tshinn-hîng sing-hûn, lî lán ū 1500 kng-nî hn̄g, tī Siang-sinn-á-tsō hiah. Tsit-ê sing-hûn kah sîn-uē lāi-té ê miâ kāng-khuán, lóng ū tsi̍t-ê hì-kio̍k-sìng ê piàn-huà. Nā-sī khuànn-tio̍h kiânn-tshinn-hîng sing-hûn tsi̍t-ê kai-tuānn, to̍h tāi-piáu i pún-tē sī tshiūnn Thài-iông tsit-khuán kē-tsit-liōng hîng-tshinn, jī-tsa̍p í-king ián-huà kàu siōng-bué ê khám-tsām ah. I tsìn-tsîng iáu-sī âng-kū-tshinn, tsit-má í-king piàn-tsò ko-un ê pe̍h-é-tshinn, jî-tshiánn tng-leh kā i ê guā-khak tàn–tshut-khì. Ko-un hîng-tshinn ê tsí-guā-kng hok-siā ē the̍h-kiong lîng-liōng, khu-tōng sing-hûn huat-kng. Medusa sing-hûn leh ián-huà ê hit-lia̍p hîng-tshinn, sī ū khah àm. I to̍h tī huat-kng ê gue̍h-bâi-hîng khì-thé ê tiong-ng hū-kīn hiah. Tī tsit-pak tshim-khong bōng-uán-kiànn iánn-siōng lāi-té, koh ū tsi̍t-kuá khah àm ê hûn-si thuànn tuì khah kng ê gue̍h-bâi-hîng khì-thé ê tò-pîng tíng-kuân khì. Lán kóo-kè Medusa sing-hûn ìng-kai sī ū 4 kng-nî khuah.

[English] The Medusa Nebula

Braided and serpentine filaments of glowing gas suggest this nebula’s popular name, The Medusa Nebula. Also known as Abell 21, this Medusa is an old planetary nebula some 1,500 light-years away in the constellation Gemini. Like its mythological namesake, the nebula is associated with a dramatic transformation. The planetary nebula phase represents a final stage in the evolution of low mass stars like the sun as they transform themselves from red giants to hot white dwarf stars and in the process shrug off their outer layers. Ultraviolet radiation from the hot star powers the nebular glow. The Medusa’s transforming star is the faint one near the center of the overall bright crescent shape. In this deep telescopic view, fainter filaments clearly extend above and left of the bright crescent region. The Medusa Nebula is estimated to be over 4 light-years across.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Medusa 星雲】Medusa seng-hûn/Medusa sing-hûn/美杜莎星雲/the Medusa Nebula
 • 【Abell 21】Abell jī-it/Abell jī-it/Abell 21/Abell 21
 • 【行星形星雲】kiâⁿ-chhiⁿ-hêng seng-hûn/kiânn-tshinn-hîng sing-hûn/行星狀星雲/planetary nebula
 • 【低質量恆星】kē-chit-liōng hêng-chhiⁿ/kē tsit-liōng hîng-tshinn/低質量恆星/low mass star
 • 【紅巨星】âng-kū-chhiⁿ/âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant
 • 【白矮星】pe̍h-é-chhiⁿ/pe̍h-é-tshinn/白矮星/white dwarf star
 • 【紫外光】chí-gōa-kng/tsí-guā-kng/紫外光/ultraviolet
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【雙生仔座】Siang-siⁿ-á-chō/Siang-sinn-á-tsō/雙子座/Gemini
 • 【1500 光年】chi̍t-chheng-gō͘-pah kng-nî/tsi̍t-tshing-gōo-pah kng-nî/1500 光年/1500 light-years

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Arp 78:白羊座內底 ê 特殊星系 明仔載 ê 圖:暗暝 ê 冥王星