Arp 78:白羊座內底 ê 特殊星系

Page(/daily/2022/03/20220324)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Arp 78:白羊座內底 ê 特殊星系

咱會當 tī 頭足大粒 ê 白羊座 內底揣著 Arp 78 這个 特殊 ê 捲螺仔星系。 這个島宇宙是比咱銀河系內底 ê 恆星 kah 星雲 閣較遠 1 億光年,伊 ê 大細是比 10 萬光年閣較大。 伊嘛叫做 NGC 772,咱 tī 這張相片內底看會著足明顯 ê 捲螺仔手骨 ê 細節。 這張相片是 tī 美國 Hawaii 州 Maunakea 山頂附近 ê 大台 北雙生仔座 望遠鏡 翕 ê 足清楚 ê 宇宙相片。 咱若是綴 Arp 78 ê 捲螺仔手骨方向行,仝款 會拄著塗粉帶 kah 少年藍色星團。 這真有可能是星系尺度 ê 引潮力 引起 ê 交互作用。 Kah 伊足倚 ê 星系伴是 NGC 770,to̍h tī 這幅圖 正爿頂懸 ê 外口遐。 咱嘛會當 tī 這个 宇宙 視野內底,看著閣較遠 ê 背景星系。

[POJ] Arp 78: Pe̍h-iûⁿ-chō lāi-té ê te̍k-sû seng-hē

Lán ē-tàng tī thâu chiok tōa-lia̍p ê Pe̍h-iûⁿ-chō lāi-té chhōe-tio̍h Arp 78 chit-ê te̍k-sû ê kńg-lê-á seng-hē. Chit-ê tó-ú-tiū sī pí lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chhiⁿ kah seng-hûn koh-khah hn̄g 1 ek kng-nî, i ê tōa-sè sī pí 10 bān kng-nî koh-khah tōa. I mā kiò-chò NGC 772, lán tī chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té khòaⁿ-ē-tio̍h chiok bêng-hián ê kńg-lê-á chhiú-kut ê sè-chiat. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tī Bí-kok Hawaii chiu Maunakea soaⁿ-téng hū-kīn ê tōa-tâi Pak Siang-siⁿ-á-chō Bōng-oán-kiàⁿ hip ê chiok chheng-chhó͘ ê ú-tiū siòng-phìⁿ. Lán nā-sī tòe Arp 78 ê kńg-lê-á chhiú-kut hong-hiòng kiâⁿ, kāng-khoán ē tú-tio̍h thô͘-hún-tòa kah siàu-liân nâ-sek seng-thoân. Che chin ū khó-lêng sī seng-hē chhioh-tō͘ ê ín-tiâu-le̍k ín-khí ê kau-hō͘-chok-iōng. Kah i chiok óa ê seng-hē-pôaⁿ sī NGC 770, to̍h tī chit-pak-tô͘ chiàⁿ-pêng téng-koân ê gōa-kháu hiah. Lán mā ē-tàng tī chit-ê ú-tiū sī-iá lāi-té, khòaⁿ-tio̍h koh-khah hn̄g ê pōe-kéng seng-hē.

[KIP] Arp 78: Pe̍h-iûnn-tsō lāi-té ê ti̍k-sû sing-hē

Lán ē-tàng tī thâu tsiok tuā-lia̍p ê Pe̍h-iûnn-tsō lāi-té tshuē-tio̍h Arp 78 tsit-ê ti̍k-sû ê kńg-lê-á sing-hē. Tsit-ê tó-ú-tiū sī pí lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshinn kah sing-hûn koh-khah hn̄g 1 ik kng-nî, i ê tuā-sè sī pí 10 bān kng-nî koh-khah tuā. I mā kiò-tsò NGC 772, lán tī tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té khuànn-ē-tio̍h tsiok bîng-hián ê kńg-lê-á tshiú-kut ê sè-tsiat. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tī Bí-kok Hawaii tsiu Maunakea suann-tíng hū-kīn ê tuā-tâi Pak Siang-sinn-á-tsō Bōng-uán-kiànn hip ê tsiok tshing-tshóo ê ú-tiū siòng-phìnn. Lán nā-sī tuè Arp 78 ê kńg-lê-á tshiú-kut hong-hiòng kiânn, kāng-khuán ē tú-tio̍h thôo-hún-tuà kah siàu-liân nâ-sik sing-thuân. Tse tsin ū khó-lîng sī sing-hē tshioh-tōo ê ín-tiâu-li̍k ín-khí ê kau-hōo-tsok-iōng. Kah i tsiok uá ê sing-hē-puânn sī NGC 770, to̍h tī tsit-pak-tôo tsiànn-pîng tíng-kuân ê guā-kháu hiah. Lán mā ē-tàng tī tsit-ê ú-tiū sī-iá lāi-té, khuànn-tio̍h koh-khah hn̄g ê puē-kíng sing-hē.

[English] Arp 78: Peculiar Galaxy in Aries

Peculiar spiral galaxy Arp 78 is found within the boundaries of the head strong constellation Aries. Some 100 million light-years beyond the stars and nebulae of our Milky Way galaxy, the island universe is over 100,000 light-years across. Also known as NGC 772, it sports a prominent, outer spiral arm in this detailed cosmic portrait from the large Gemini North telescope near the summit of Maunakea, Hawaii, planet Earth. Tracking along sweeping dust lanes and lined with young blue star clusters, Arp 78’s spiral arm is likely pumped-up by galactic-scale gravitational tidal interactions. The close companion galaxy responsible is NGC 770, located off the upper right of this frame. But more distant background galaxies are clearly visible in the cosmic field of view.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Arp 78】Arp chhit-cha̍p-poeh/Arp tshit-tsa̍p-pueh/Arp 78/Arp 78
 • 【白羊座】Pe̍h-iûⁿ-chō/Pe̍h-iûnn-tsō/白羊座/Aries
 • 【捲螺仔星系】Kńg-lê-á seng-hē/Kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【NGC 772】NGC chhit-chhit-jī/NGC tshit-tshit-jī/NGC 772/NGC 772
 • 【捲螺仔手骨】Kńg-lê-á chhiú-kut/Kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【北雙生仔座望遠鏡】Pak Siang-siⁿ-á-chō Bōng-oán-kiàⁿ/Pak Siang-sinn-á-tsō Bōng-uán-kiànn/北雙子座望遠鏡/Gemini North telescope
 • 【星系伴】seng-hē-phōaⁿ/sing-hē-phuānn/伴星系/companion galaxy
 • 【NGC 770】NGC chhit-chhit-khòng/NGC tshit-tshit-khòng/NGC 770/NGC 770
 • 【塗粉帶】thô͘-hún-tòa/thôo-hún-tuà/灰塵帶/dust lanes
 • 【星團】seng-thoân/sing-thuân/星團/star clusters
 • 【引潮力】ín-tiâu-le̍k/ín-tiâu-li̍k/引潮力/gravitational tidal force
 • 【交互作用】kau-hō͘-chok-iōng/kau-hōo-tsok-iōng/交互作用/interactions
 • 【星系尺度】seng-hē chhioh-tō͘/sing-hē tshioh-tōo/星系尺度/galactic-scale
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Hubble 太空望遠鏡翕 ê 氣波星雲 明仔載 ê 圖:Medusa 星雲