Hubble 太空望遠鏡翕 ê 氣波星雲

Page(/daily/2022/03/20220323)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Hubble 太空望遠鏡翕 ê 氣波星雲

大質量恆星會歕出氣波。 這張相片內底 ê NGC 7635 可能是所有恆星氣波內底上有名 ê。 伊 to̍h 叫做 氣波星雲。 雖罔講伊看起來足幼秀 ê,毋閣這个 氣波 ê 直徑有 7 光年遐爾長,表示講這經過一个足暴力 ê 過程。 氣波 中心 ê 倒爿面頂,是一粒 O-型恆星。 伊 ê 光度是比咱 ê 太陽閣較光幾若十萬倍,伊 ê 質量是比咱 ê 太陽 閣較大 45 倍。 這粒恆星發出足猛 ê 恆星風 kah 足強 ê 輻射,kā 邊仔 厚-tut-tut ê 分子雲 歕出這个 發光 ê 氣波結構。 這个 趣味 ê 氣波星雲 kah 伊邊仔 ê 星雲複合體,離咱有 7100 光年 遠,in to̍h tī 仙后座 遐。 這張清楚、迷人 ê 宇宙氣波 景色,是 kā 進前提著 ê Hubble 太空望遠鏡 ê 影像資料 重新處理合成 ê。

[POJ] Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip ê Khì-pho-seng-hûn

Tōa chit-liōng hêng-chhiⁿ ē pûn-chhut khí-pho. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ lāi-té ê NGC 7635 khó-lêng sī só͘-ū hêng-chhiⁿ khí-pho lāi-té siōng ū-miâ ê. I to̍h kiò-chò Khì-pho-seng-hûn. Sui-bóng-kóng i khòaⁿ–khí-lâi chiok iù-siù ê, m̄-koh chi̍t-ê khí-pho ê ti̍t-kèng ū 7 kng-nî hiah-nī tn̂g, piáu-sī kóng che kéng-kòe chi̍t-ê chiok po̍k-le̍k ê kòe-têng. Khì-pho tiong-sim ê tò-pêng bīn-téng, sī chi̍t-lia̍p O-hêng hêng-chhiⁿ. I ê kng-tō͘ sī pí lán ê Thài-iông koh-khah kng kúi-ā cha̍p-bān pōe, i ê chit-liōng sī pí lán ê Thài-iông koh-khah tōa 45 pōe. Chit-lia̍p hêng-chhiⁿ hoat-chhut chiok mé ê hêng-chhiⁿ-hong kah chiok kiông ê hok-siā, kā piⁿ-á kāu-tut-tut ê hūn-chú-hûn pûn-chhut chit-ê hoat-kng ê khì-pho kiat-kò͘. Chit-ê chhù-bī ê Khì-pho-seng-hûn kah i piⁿ-á ê seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé, lî lán ū 7100 kng-nî hn̄g, in to̍h tī Sian-hiō-chō hiah. Chit-tiuⁿ chheng-chhó͘, bê-lâng ê ú-tiū khí-pho kéng-sek, sī kā chìn-chêng the̍h-tio̍h ê Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê iáⁿ-siōng chu-liāu tiông-sin chhú-lí ha̍p-sêng ê.

[KIP] Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn hip ê Khì-pho-sing-hûn

Tuā tsit-liōng hîng-tshinn ē pûn-tshut khí-pho. Tsit-tiunn siòng-phìnn lāi-té ê NGC 7635 khó-lîng sī sóo-ū hîng-tshinn khí-pho lāi-té siōng ū-miâ ê. I to̍h kiò-tsò Khì-pho-sing-hûn. Sui-bóng-kóng i khuànn–khí-lâi tsiok iù-siù ê, m̄-koh tsi̍t-ê khí-pho ê ti̍t-kìng ū 7 kng-nî hiah-nī tn̂g, piáu-sī kóng tse kíng-kuè tsi̍t-ê tsiok po̍k-li̍k ê kuè-tîng. Khì-pho tiong-sim ê tò-pîng bīn-tíng, sī tsi̍t-lia̍p O-hîng hîng-tshinn. I ê kng-tōo sī pí lán ê Thài-iông koh-khah kng kuí-ā tsa̍p-bān puē, i ê tsit-liōng sī pí lán ê Thài-iông koh-khah tuā 45 puē. Tsit-lia̍p hîng-tshinn huat-tshut tsiok mé ê hîng-tshinn-hong kah tsiok kiông ê hok-siā, kā pinn-á kāu-tut-tut ê hūn-tsú-hûn pûn-tshut tsit-ê huat-kng ê khì-pho kiat-kòo. Tsit-ê tshù-bī ê Khì-pho-sing-hûn kah i pinn-á ê sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé, lî lán ū 7100 kng-nî hn̄g, in to̍h tī Sian-hiō-tsō hiah. Tsit-tiunn tshing-tshóo, bê-lâng ê ú-tiū khí-pho kíng-sik, sī kā tsìn-tsîng the̍h-tio̍h ê Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê iánn-siōng tsu-liāu tiông-sin tshú-lí ha̍p-sîng ê.

[English] The Bubble Nebula from Hubble

Massive stars can blow bubbles. The featured image shows perhaps the most famous of all star-bubbles, NGC 7635, also known simply as The Bubble Nebula. Although it looks delicate, the 7-light-year diameter bubble offers evidence of violent processes at work. Above and left of the Bubble’s center is a hot, O-type star, several hundred thousand times more luminous and some 45-times more massive than the Sun. A fierce stellar wind and intense radiation from that star has blasted out the structure of glowing gas against denser material in a surrounding molecular cloud. The intriguing Bubble Nebula and associated cloud complex lie a mere 7,100 light-years away toward the boastful constellation Cassiopeia. This sharp, tantalizing view of the cosmic bubble is a reprocessed composite of previously acquired Hubble Space Telescope image data.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【Hubble 太空望遠鏡】Hubble Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/Hubble Thài-khong-bōng-uán-kiànn/哈伯太空望遠鏡/Hubble Space Telescope
 • 【氣波星雲】Khì-pho-seng-hûn/Khì-pho-sing-hûn/氣波星雲/Bubble Nebula
 • 【NGC 7635】NGC chhit-lio̍k-sam-ngó͘/NGC tshit-lio̍k-sam-ngóo/NGC 7635/NGC 7635
 • 【O-型恆星】O-hêng hêng-chhiⁿ/O-hîng hîng-tshinn/O-型恆星/O-type star
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【星雲複合體】seng-hûn ho̍k-ha̍p-thé/sing-hûn ho̍k-ha̍p-thé/星雲複合體/cloud complex
 • 【仙后座】Sian-hiō-chō/Sian-hiō-tsō/仙后座/Cassiopeia
 • 【7100 光年】chhit-chheng-chi̍t-pah kng-nî/tshit-tshing-tsi̍t-pah kng-nî/7100 光年/7100 light-years
 • 【45 倍】sì-cha̍p-gō͘ pōe/sì-tsa̍p-gōo puē/45 倍/45 times

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:瑞典樹林仔天頂 ê 海翁極光 明仔載 ê 圖:Arp 78:白羊座內底 ê 特殊星系