2MASS J17554042+6551277

Page(/daily/2022/03/20220319)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 2MASS J17554042+6551277

這个視野中心 ê 恆星 to̍h 叫做 2MASS J17554042+6551277。 這實在是有夠歹讀 ê,毋閣這就是伊 ê 名,是用座標來做伊 ê 目錄編號。 愛好遙遠宇宙 ê 迷眾,應該已經慣勢伊尖尖 ê 形體矣。 這个繞射圖樣是 18 塊 六角鏡 鬥–出來 ê James Webb 太空望遠鏡 (JWST) 產生 ê。 Kā 摺–起來 ê 望遠鏡拍開了後,逐塊細塊鏡會 調整到紅外線波段需要 ê 繞射極限,予 in 有法度當做是一塊直徑 6.5 公尺闊 ê 主鏡 來運作。 Ùi 這个 Webb 望遠鏡 ê 近紅外線 kha-mé-lah (NIRcam) 翕 ê 相片看會出來,in 對齊 ê 精確度已經到目前 ê 物理極限 矣。 2MASS J17554042+6551277 離咱才 2000 光年遠爾爾,猶 tī 咱 ê 銀河系內底。 毋閣 tī Webb 望遠鏡 leh 做對齊評估 ê 影像內底,背景彼寡星系可能有幾若十億光年遠,彼 to̍h 比咱銀河閣較遠 矣。

[POJ] 2MASS J17554042+6551277

Chit-ê sī-iá tiong-sim ê hêng-chhiⁿ to̍h kiò-chò 2MASS J17554042+6551277. Che si̍t-chāi sī ū-kàu phái-tha̍k ê, m̄-koh chê tō-sī i ê miâ, sī iōng chō-piau lâi chò i ê bo̍k-lo̍k pian-hō. Ài-hòⁿ iâu-oán ú-tiū ê bê-chiòng, èng-kai í-keng koàn-sì i chiam-chiam ê hêng-thé ah. Chit-ê jiàu-siā tô͘-iūⁿ sī 18 tè la̍k-kak-kiàⁿ tàu–chhut-lâi ê James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ (JWST) sán-seng ê. Kā chih–khí-lâi ê bōng-oán-kiàⁿ phah-khui liáu-āu, ta̍k-tè sè-tè kiàⁿ ē tiâu-chéng kàu âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ su-iàu ê jiàu-siā-ke̍k-hān, hō͘ in ū-hoat-tō͘ tòng-chò sī chi̍t-tè ti̍t-kèng 6.5 kong-chhioh khoah ê chù-kiàⁿ lâi ūn-chok. Ùi chit-ê Webb bōng-oán-kiàⁿ ê kīn-âng-gōa-sòaⁿ kha-mé-lah hip ê siòng-phìⁿ khòaⁿ-ē chhut-lâi, in tùi-chê ê cheng-khak-tō͘ í-keng kàu bo̍k-chêng ê bu̍t-lí ke̍k-hān ah. 2MASS J17554042+6551277 lî lán chiah 2000 kng-nî hn̄g niā-niā, iáu tī lán ê Gîn-hô-hē lāi-té. M̄-koh tī Webb bōng-oán-kiàⁿ leh chò tùi-chê-phêng-kó͘ ê iáⁿ-siōng lāi-té, pōe-kéng hit-kóa seng-hē khó-lêng ū kúi-ā cha̍p-ek kng-nî hn̄g, he to̍h pí lán Gîn-hô koh-khah hn̄g ah.

[KIP] 2MASS J17554042+6551277

Tsit-ê sī-iá tiong-sim ê hîng-tshinn to̍h kiò-tsò 2MASS J17554042+6551277. Tse si̍t-tsāi sī ū-kàu phái-tha̍k ê, m̄-koh tsê tō-sī i ê miâ, sī iōng tsō-piau lâi tsò i ê bo̍k-lo̍k pian-hō. Ài-hònn iâu-uán ú-tiū ê bê-tsiòng, ìng-kai í-king kuàn-sì i tsiam-tsiam ê hîng-thé ah. Tsit-ê jiàu-siā tôo-iūnn sī 18 tè la̍k-kak-kiànn tàu–tshut-lâi ê James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn (JWST) sán-sing ê. Kā tsih–khí-lâi ê bōng-uán-kiànn phah-khui liáu-āu, ta̍k-tè sè-tè kiànn ē tiâu-tsíng kàu âng-guā-suànn pho-tuānn su-iàu ê jiàu-siā-ki̍k-hān, hōo in ū-huat-tōo tòng-tsò sī tsi̍t-tè ti̍t-kìng 6.5 kong-tshioh khuah ê tsù-kiànn lâi ūn-tsok. Uì tsit-ê Webb bōng-uán-kiànn ê kīn-âng-guā-suànn kha-mé-lah hip ê siòng-phìnn khuànn-ē tshut-lâi, in tuì-tsê ê tsing-khak-tōo í-king kàu bo̍k-tsîng ê bu̍t-lí ki̍k-hān ah. 2MASS J17554042+6551277 lî lán tsiah 2000 kng-nî hn̄g niā-niā, iáu tī lán ê Gîn-hô-hē lāi-té. M̄-koh tī Webb bōng-uán-kiànn leh tsò tuì-tsê-phîng-kóo ê iánn-siōng lāi-té, puē-kíng hit-kuá sing-hē khó-lîng ū kuí-ā tsa̍p-ik kng-nî hn̄g, he to̍h pí lán Gîn-hô koh-khah hn̄g ah.

[English] 2MASS J17554042+6551277

2MASS J17554042+6551277 doesn’t exactly roll off the tongue but that’s the name, a coordinate-based catalog designation, of the star centered in this sharp field of view. Fans of the distant universe should get used to its spiky appearance though. The diffraction pattern is created by the 18 hexagonal mirror segments of the James Webb Space Telescope. After unfolding, the segments have now been adjusted to achieve a diffraction limited alignment at infrared wavelengths while operating in concert as a single 6.5 meter diameter primary mirror. The resulting image taken by Webb’s NIRcam demonstrates their precise alignment is the best physics will allow. 2MASS J17554042+6551277 is about 2,000 light-years away and well within our own galaxy. But the galaxies scattered across the background of the Webb telescope alignment evaluation image are likely billions of light-years distant, far beyond the Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【2MASS J17554042+6551277】Two MASS J it-chhit ngó͘-ngó͘ sù-khòng sù-jī ka lio̍k-ngó͘ ngó͘-it jī-chhit-chhit/Two MASS J it-tshit ngóo-ngóo sù-khòng sù-jī ka lio̍k-ngóo ngóo-it jī-tshit-tshit/2MASS J17554042+6551277/2MASS J17554042+6551277
 • 【視野】sī-iá/sī-iá/視野/field of view
 • 【座標】chō-piau/tsō-piau/座標/coordinate
 • 【繞射圖樣】jiàu-siā tô͘-iūⁿ/jiàu-siā tôo-iūnn/繞射圖案/diffraction pattern
 • 【六角鏡】la̍k-kak-kiàⁿ/la̍k-kak-kiànn/六角形鏡/hexagonal mirror
 • 【James Webb 太空望遠鏡】James Webb Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ/James Webb Thài-khong-bōng-uán-kiànn/詹姆斯·韋伯太空望遠鏡/James Webb Space Telescope (JWST)
 • 【繞射極限】jiàu-siā-ke̍k-hān/jiàu-siā-ki̍k-hān/繞射極限/diffraction limit
 • 【主鏡】chú-kiàⁿ/tsú-kiànn/主鏡/primary mirror
 • 【近紅外線 kha-mé-lah】kīn-âng-gōa-sòaⁿ kha-mé-lah/kīn-âng-guā-suànn kha-mé-lah/近紅外線相機/NIRcam
 • 【對齊評估】tùi-chê-phêng-kó͘/tuì-tsê-phîng-kóo/對齊評估/alignment evaluation
 • 【直徑】ti̍t-kèng/ti̍t-kìng/直徑/diameter
 • 【6.5 公尺】la̍k-tiám-gō͘ kong-chhioh/la̍k-tiám-gōo kong-tshioh/6.5 公尺/6.5 meter
 • 【2000 光年】nn̄g-chheng kng-nî/nn̄g-tshing kng-nî/2000 光年/2000 light-years
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:麒麟座 ê 雲絲 明仔載 ê 圖:媠甲親像一幅圖 ê 春分日落