Point Reyes 國家海岸公園 天頂 ê 銀河

Page(/daily/2022/03/20220312)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Point Reyes 國家海岸公園 天頂 ê 銀河

北方 ê 寒天 星座 kah 銀河系 ê 光弧 to̍h tī 夜空中,地面 是美國加州 Point Reyes 國家海岸公園 ê 夜景,遠方 ê 海洋是太平洋。 天郎星,to̍h 是 大犬座 ê alpha 星。 伊是天頂這條內底有足濟恆星 ê 銀河弧 倒爿下跤 上光 ê 一粒星。 西北方 ê 地平線 to̍h tī 這幅圖 ê 中央。 獵戶座內底彼粒黃色 ê 參宿四、金牛座內底 ê 畢宿五、kah 較倚藍色 ê 昴宿星團 內底,攏 tī 銀河系 kah 地平線之間揣會著。 這張相片是 3 月初彼陣翕 ê 全景圖。 咱會當 ùi 這个連紲翕 ê 感光相片內底看著星雲。 毋閣 in 本底其實是有夠暗,目睭直接看 是看無。 Tī 北半球 ê 暗暝,天頂彼搭 闊莽莽 ê 光,是包括 tī 獵戶座 leh 發紅光 ê 半圓箍仔 Barnard 環,kah tī 昴宿星團 正爿面頂 ê NGC 1499 加州星雲

[POJ] Point Reyes Kok-ka Hái-hōaⁿ Kong-hn̂g thiⁿ-téng ê Gîn-hô

Pak-hong ê kôaⁿ-thiⁿ seng-chō kah Gîn-hô-hē ê kng-hô͘ to̍h tī iā-khong tiong, tē-bīn sī Bí-kok Ka-chiu Point Reyes Kok-ka Hái-hōaⁿ Kong-hn̂g ê iā-kéng, oán-hong ê hái-iûⁿ sī Thài-pêng-iûⁿ. Thian-lông-chhiⁿ to̍h sī Tāi-khián-chō ê alpha chhiⁿ. I sī thiⁿ-téng chit-tiâu lāi-té ū chiok-chōe hêng-chhiⁿ ê Gîn-hô-hô͘ ê tò-pêng ē-kha siōng kng ê chi̍t-lia̍p chhiⁿ. Sai-pak hong ê tē-pêng-sòaⁿ to̍h tī chit-pak-tô͘ ê tiong-ng. La̍h-hō͘-chō lāi-té hit-lia̍p n̂g-sek ê Chham-siù-sù, Kim-gû-chō lāi-té ê Pit-siù-ngó͘, kah khah óa nâ-sek ê Báu-siù seng-thoân lāi-té, lóng tī Gîn-hô-hē kah tē-pêng-sòaⁿ chi-kan chhōe-ē-tio̍h. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī 3 goe̍h chho͘ hit-chūn hip ê choân-kéng-tô͘. Lán ē-tàng ùi chit-ê liân-sòa hip ê kám-kng siòng-phìⁿ lāi-té khòaⁿ-tio̍h seng-hûn. M̄-koh in pún-tē kî-si̍t sī ū-kàu àm, ba̍k-chiu ti̍t-chiap khòaⁿ sī khòaⁿ-bô. Tī pak-pòaⁿ-kiû ê àm-mî, thiⁿ-téng hit-tah khoah-bóng-bóng ê kng, sī pau-koat tī La̍h-hō͘-chō leh hoat âng-kng ê pòaⁿ-îⁿ-kho͘-á Barnard khoân, kah tī Seng-siù seng-thoân chiàⁿ-pêng bīn-téng ê NGC 1499 Ka-chiu seng-hûn.

[KIP] Point Reyes Kok-ka Hái-huānn Kong-hn̂g thinn-tíng ê Gîn-hô

Pak-hong ê kuânn-thinn sing-tsō kah Gîn-hô-hē ê kng-hôo to̍h tī iā-khong tiong, tē-bīn sī Bí-kok Ka-tsiu Point Reyes Kok-ka Hái-huānn Kong-hn̂g ê iā-kíng, uán-hong ê hái-iûnn sī Thài-pîng-iûnn. Thian-lông-tshinn to̍h sī Tāi-khián-tsō ê alpha tshinn. I sī thinn-tíng tsit-tiâu lāi-té ū tsiok-tsuē hîng-tshinn ê Gîn-hô-hôo ê tò-pîng ē-kha siōng kng ê tsi̍t-lia̍p tshinn. Sai-pak hong ê tē-pîng-suànn to̍h tī tsit-pak-tôo ê tiong-ng. La̍h-hōo-tsō lāi-té hit-lia̍p n̂g-sik ê Tsham-siù-sù, Kim-gû-tsō lāi-té ê Pit-siù-ngóo, kah khah uá nâ-sik ê Báu-siù sing-thuân lāi-té, lóng tī Gîn-hô-hē kah tē-pîng-suànn tsi-kan tshuē-ē-tio̍h. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī 3 gue̍h tshoo hit-tsūn hip ê tsuân-kíng-tôo. Lán ē-tàng uì tsit-ê liân-suà hip ê kám-kng siòng-phìnn lāi-té khuànn-tio̍h sing-hûn. M̄-koh in pún-tē kî-si̍t sī ū-kàu àm, ba̍k-tsiu ti̍t-tsiap khuànn sī khuànn-bô. Tī pak-puànn-kiû ê àm-mî, thinn-tíng hit-tah khuah-bóng-bóng ê kng, sī pau-kuat tī La̍h-hōo-tsō leh huat âng-kng ê puànn-înn-khoo-á Barnard khuân, kah tī Sing-siù sing-thuân tsiànn-pîng bīn-tíng ê NGC 1499 Ka-tsiu sing-hûn.

[English] Point Reyes Milky Way

Northern winter constellations and a long arc of the Milky Way are setting in this night skyscape looking toward the Pacific Ocean from Point Reyes on planet Earth’s California coast. Sirius, alpha star of Canis Major, is prominent below the starry arc toward the left. Orion’s yellowish Betelgeuse, Aldebaran in Taurus, and the blue tinted Pleiades star cluster also find themselves between Milky Way and northwestern horizon near the center of the scene. The nebulae visible in the series of exposures used to construct this panoramic view were captured in early March, but are just too faint to be seen with the unaided eye. On that northern night their expansive glow includes the reddish semi-circle of Barnard’s Loop in Orion and NGC 1499 above and right of the Pleiades, also known as the California Nebula.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【天郎星】Thian-lông-chhiⁿ/Thian-lông-tshinn/天郎星/Sirius
 • 【大犬座】Tāi-khián-chō/Tāi-khián-tsō/大犬座/Canis Major
 • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
 • 【參宿四】Chham-siù-sù/Tsham-siù-sù/參宿四/Betelgeuse
 • 【金牛座】Kim-gû-chō/Kim-gû-tsō/金牛座/Taurus
 • 【畢宿五】Pit-siù-ngó͘/Pit-siù-ngóo/畢宿五/Aldebaran
 • 【昴宿星團】Báu-siù seng-thoân/Báu-siù sing-thuân/昴宿星團/Pleiades star cluster
 • 【Barnard 環】Barnard khoân/Barnard khuân/巴納德環/Barnard’s Loop
 • 【加州星雲】Ka-chiu seng-hûn/Ka-tsiu sing-hûn/加州星雲/the California Nebula
 • 【星雲】seng-hûn/sing-hûn/星雲/nebula
 • 【NGC 1499】NGC it-sù-kiú-kiú/NGC it-sù-kiú-kiú/NGC 1499/NGC 1499

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:虹 leh 微微仔笑 明仔載 ê 圖:銀河 ê 彩色氣輝帶