Green Bank 天文台頭頂 ê 獵戶座

Page(/daily/2022/02/20220223)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Green Bank 天文台頭頂 ê 獵戶座

遮爾大台 ê Green Bank 望遠鏡下暗會 tī 天頂發現啥物? 相片倒爿下跤 ê 是 Robert C. Byrd Green Bank 望遠鏡 (GBT),是世界 上大 ê 全指向 單接收盤 電波望遠鏡GBT ê 中央接收盤是比跤球場閣較大。 伊 tī 美國 ê 西 Virginia 州 ê 一个山頂,遐是一个 電波禁止區,袂當用電話 kah WiFi,連電磁爐嘛袂當用。 GBT 毋若 tī 暗時探索咱 ê 宇宙,日時嘛 leh 看。 因為 ùi 電波波段 來看,日時嘛是烏-mih-mà。 這張相片是 tī 一月底翕 ê。 這个構圖已經計畫幾若個月矣,是欲予 獵戶座 出現 tī 畫面 ê 正手爿。 這張相片是 kā 前景 kah 背景分開翕了 了後,才閣 kā 疊做一張 ê。 前景是 tī GBT 頭前幾若公里遠 ê 所在翕 ê,背景是前一暝用長時間感光翕 ê。 背景 ê 深空影像 獵戶座 kah GBT 實在是 足合 ê。 這是因為 tī 足濟 kah 獵戶座有關 ê 研究內底,GBT 上有名 ê 就是 kā 獵戶座分子雲複合體 無四常 ê 磁場 畫出來。

[POJ] Green Bank Thian-bûn-tâi thâu-téng ê La̍h-hō͘-chō

Chiah-nī tōa tâi ê Green Bank bōng-oán-kiàⁿ e-àm ē tī thiⁿ-téng hoat-hiān siáⁿ-mih? Siòng-phìⁿ tò-pêng ē-kha ê sī Robert C. Byrd Green Bank Bōng-oán-kiàⁿ (GBT), sī sè-kài siōng-tōa ê choân-chí-hiòng tan chiap-siu-pôaⁿ tiān-pho bōng-oán-kiàⁿ. GBT ê tiong-ng chiap-siu-pôaⁿ sī pí kha-kiû-thiûⁿ koh-khah tōa. I tī Bí-kok ê Sai Virginia chiu ê chi̍t-ê soaⁿ-téng, hiah sī chi̍t-ê tiān-pho kìm-chí-khu, bē-tàng iōng tiān-ōe kah WiFi, liân tiān-chû-lô͘ mā bē-tàng iōng. GBT m̄-nā tī àm-sî thàm-soh lán ê ú-tiū, ji̍t-sî mā leh khòaⁿ. In-ūi ùi tiān-pho pho-tōaⁿ lâi khòaⁿ, ji̍t-sî mā-sī o͘-mih-mà. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tī it-goe̍h té hip ê. Chit-ê kó͘-tô͘ í-keng kè-ōe kúi-ā kò-goe̍h ah, sī beh hō͘ La̍h-hō͘-chō chhut-hiān tī ōe-bīn ê chiàⁿ-chhiú-pêng. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī kā chiân-kéng kah pōe-kéng hun-khui hip-liáu liáu-āu, chiah koh kā tha̍h chò chi̍t-tiuⁿ ê. Chiân-kéng sī tī GBT thâu-chêng kúi-ā kong-lí hn̄g ê só͘-chāi hip ê, pōe-kéng sī chêng chi̍t-mî iōng tn̂g-sî-kan kám-kng hip ê. Pōe-kéng ê chhim-khong iáⁿ-siōng La̍h-hō͘-chō kah GBT si̍t-chāi sī chiok hah ê. Che sī in-ūi tī chiok-chōe kah La̍h-hō͘-chō ū-koan ê gián-kiù lāi-té, GBT siōng ū-miâ ê tō-sī kā La̍h-hō͘-chō hūn-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé bô sù-siông ê chû-tiûⁿ ōe–chhut-lâi.

[KIP] Green Bank Thian-bûn-tâi thâu-tíng ê La̍h-hōo-tsō

Tsiah-nī tuā tâi ê Green Bank bōng-uán-kiànn e-àm ē tī thinn-tíng huat-hiān siánn-mih? Siòng-phìnn tò-pîng ē-kha ê sī Robert C. Byrd Green Bank Bōng-uán-kiànn (GBT), sī sè-kài siōng-tuā ê tsuân-tsí-hiòng tan tsiap-siu-puânn tiān-pho bōng-uán-kiànn. GBT ê tiong-ng tsiap-siu-puânn sī pí kha-kiû-thiûnn koh-khah tuā. I tī Bí-kok ê Sai Virginia tsiu ê tsi̍t-ê suann-tíng, hiah sī tsi̍t-ê tiān-pho kìm-tsí-khu, bē-tàng iōng tiān-uē kah WiFi, liân tiān-tsû-lôo mā bē-tàng iōng. GBT m̄-nā tī àm-sî thàm-soh lán ê ú-tiū, ji̍t-sî mā leh khuànn. In-uī uì tiān-pho pho-tuānn lâi khuànn, ji̍t-sî mā-sī oo-mih-mà. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tī it-gue̍h té hip ê. Tsit-ê kóo-tôo í-king kè-uē kuí-ā kò-gue̍h ah, sī beh hōo La̍h-hōo-tsō tshut-hiān tī uē-bīn ê tsiànn-tshiú-pîng. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī kā tsiân-kíng kah puē-kíng hun-khui hip-liáu liáu-āu, tsiah koh kā tha̍h tsò tsi̍t-tiunn ê. Tsiân-kíng sī tī GBT thâu-tsîng kuí-ā kong-lí hn̄g ê sóo-tsāi hip ê, puē-kíng sī tsîng tsi̍t-mî iōng tn̂g-sî-kan kám-kng hip ê. Puē-kíng ê tshim-khong iánn-siōng La̍h-hōo-tsō kah GBT si̍t-tsāi sī tsiok hah ê. Tse sī in-uī tī tsiok-tsuē kah La̍h-hōo-tsō ū-kuan ê gián-kiù lāi-té, GBT siōng ū-miâ ê tō-sī kā La̍h-hōo-tsō hūn-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé bô sù-siông ê tsû-tiûnn uē–tshut-lâi.

[English] Orion over Green Bank

What will the huge Green Bank Telescope discover tonight? Pictured, the Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) on the lower right is the largest fully-pointable single-dish radio telescope in the world. With a central dish larger than a football field, the GBT is nestled in the hills of West Virginia, USA in a radio quiet zone where the use of cell phones, WiFi emitters, and even microwave ovens are limited. The GBT explores our universe not only during the night – but during the day, too, since the daytime sky is typically dark in radio waves. Taken in late January, the featured image was planned for months to get the setting location of Orion just right. The image is a composite of a foreground shot taken over a kilometer away from the GBT, and a background shot built up of long exposures during the previous night. The deep background image of Orion is fitting because the GBT is famous for, among many discoveries, mapping the unusual magnetic field in the Orion Molecular Cloud Complex.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【單接收盤】tan chiap-siu-pôaⁿ/tan tsiap-siu-puânn/單碟/single-dish
  • 【電波望遠鏡】tiān-pho bōng-oán-kiàⁿ/tiān-pho bōng-uán-kiànn/電波望遠鏡/radio telescope
  • 【獵戶座】La̍h-hō͘-chō/La̍h-hōo-tsō/獵戶座/Orion
  • 【分子雲複合體】hūn-chú-hûn ho̍k-ha̍p-thé/hūn-tsú-hûn ho̍k-ha̍p-thé/分子雲複合體/Molecular Cloud Complex
  • 【磁場】chû-tiûⁿ/tsû-tiûnn/磁場/magnetic field

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:插圖:少年 ê 類星體 明仔載 ê 圖:美麗 ê Albireo AB