IC 342:藏 tī 麒麟鹿座 內底 ê 星系

Page(/daily/2022/02/20220211)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] IC 342:藏 tī 麒麟鹿座 內底 ê 星系

捲螺仔星系 IC 342 其實是足光 ê,伊 kah 咱厝邊 ê 大型捲螺仔星系差不多欲平大。 咱會當 tī 北方星座 麒麟鹿座 ê 方向揣著伊。 伊有一个長頷頸仔,離咱干焦 1000 萬光年 爾爾。 IC 342 是一个足大 ê 島宇宙,應該 tī 夜空是一个足明顯 ê 星系才著。 毋閣因為伊去予 咱 銀河 盤面頂 ê 恆星、氣體、kah 塗粉雲 閘著矣,所以伊看起來煞霧霧。 是講 IC 342 ê 光去予天頂 ê 宇宙雲 閘著,所以伊才會變較暗、嘛變較紅。 毋閣這張 清楚 ê 望遠鏡影像,猶是有法度翕著 IC 342 閘光 ê 塗粉、少年 ê 星團、kah tī 捲螺仔手骨面頂 發粉紅仔光 ê 恆星形成區。 捲螺仔手骨 to̍h 是 ùi 星系核 踅 出來、捲踅 ê 結構。 IC 342 這馬可能拄著 恆星形成 活動 ê 大爆發。 而且因為伊離咱足近 ê,所以引力互相 ê 作用,會去影響著 本星系群 kah 銀河系 ê 演化。

[POJ] IC 342:Chhàng tī Kî-lîn-lo̍k-chō lāi-té ê seng-hē

Kńg-lê-á-seng-hē IC 342 kî-si̍t sī chiok kng ê, i kah lán chhù-piⁿ ê tōa-hêng kńg-lê-á-seng-hē chha-put-to beh pêⁿ-tōa. Lán ē-tàng tī pak-hong seng-chō Kî-lîn-lo̍k-chō ê hong-hiòng chhōe-tio̍h i. I ū chi̍t-ê tn̂g ām-kún-á, lî lán kan-na chi̍t-chheng-bān kng-nî hn̄g niā-niā. IC 342 sī chi̍t-ê chiok tōa ê tó-ú-tiū, eng-kai tī iā-khong sī chi̍t-ê chiok bêng-hián ê seng-hē chia̍h-tio̍h. M̄-koh in-ūi i khì hō͘ lán Gîn-hô-pôaⁿ bīn-téng ê hêng-chhiⁿ, khì-thé, kah thô͘-hún-hûn cha̍h-tio̍h ah, só͘-í i khòaⁿ–khí-lâi soah bū-bū. Sī-kóng IC 342 ê kng khì hō͘ thiⁿ-téng ê ú-tiū-hûn cha̍h-tio̍h, só͘-í i chiah-ē piàn khah àm, mā piàn khah âng. M̄-koh chit-tiuⁿ chheng-chhó͘ ê bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng, iáu-sī ū-hoat-tō͘ hip-tio̍h IC 342 cha̍h-kng ê thô͘-hún, siàu-liân ê seng-thoân, kah tī kńg-lê-á-chhiú-kut bīn-téng hoat hún-âng-á kng ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu. Kńg-lê-á-chhiú-kut to̍h sī ùi Seng-hē-he̍k se̍h–chhut-lâi, kńg-se̍h ê kiat-kò͘. IC 342 chit-má khó-lêng tú-tio̍h hêng-chhiⁿ hêng-sêng oa̍h-tāng ê tōa po̍k-hoat. Jî-chhiáⁿ in-ūi i lî lán chiok kīn ê, só͘-í ín-le̍k hō͘-siong ê chok-iōng, ē khì éng-hióng tio̍h Pún-seng-hē-kûn kah Gîn-hô-hē ê ián-hòa.

[KIP]

[English] IC 342: The Hidden Galaxy in Camelopardalis

Similar in size to large, bright spiral galaxies in our neighborhood, IC 342 is a mere 10 million light-years distant in the long-necked, northern constellation Camelopardalis. A sprawling island universe, IC 342 would otherwise be a prominent galaxy in our night sky, but it is hidden from clear view and only glimpsed through the veil of stars, gas and dust clouds along the plane of our own Milky Way galaxy. Even though IC 342’s light is dimmed and reddened by intervening cosmic clouds, this sharp telescopic image traces the galaxy’s own obscuring dust, young star clusters, and glowing pink star forming regions along spiral arms that wind far from the galaxy’s core. IC 342 may have undergone a recent burst of star formation activity and is close enough to have gravitationally influenced the evolution of the local group of galaxies and the Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【IC 342】IC sam-sù-jī/IC sam-sù-jī/IC 342/IC 342
 • 【麒麟鹿座】Kî-lîn-lo̍k-chō/Kî-lîn-lo̍k-tsō/鹿豹座/Camelopardalis
 • 【長頷頸仔】tn̂g ām-kún-á/tn̂g ām-kún-á/長脖子/long-necked
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á-seng-hē/kńg-lê-á-sing-hē/螺旋星系/spiral galaxies
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á-chhiú-kut/kńg-lê-á-tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arms
 • 【銀河系】Gîn-hô-hē/Gîn-hô-hē/銀河系/Milky Way galaxy
 • 【銀河盤】Gîn-hô-pôaⁿ/Gîn-hô-puânn/銀河盤/galactic plane
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming regions
 • 【恆星形成活動】hêng-chhiⁿ hêng-sêng oa̍h-tāng/hîng-tshinn hîng-sîng ua̍h-tāng/恆星形成活動/star formation activity
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/the local group
 • 【星系核】Seng-hē-he̍k/Sing-hē-hi̍k/星系核/the galaxy’s core

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:金牛座 T 星 kah Hind 變光星雲 明仔載 ê 圖:月光下 ê 極光