MeerKAT 電波陣列望遠鏡 翕 ê 銀河中心 ê 電波影像

Page(/daily/2022/02/20220202)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] MeerKAT 電波陣列望遠鏡 翕 ê 銀河中心 ê 電波影像

銀河中心是發生啥物代誌? 若是欲用光學望遠鏡就真歹講,因為 可見光 會去予銀河中心 ê 星際塗粉閘著,煞看無。 毋閣若是用其他波段,比論講 電波波段,就會當看著 銀河中心。 而且你閣會當看著一个 足趣味 ê 活跳區這張相片 是最近用 MeerKAT 電波陣列望遠鏡 翕 ê 銀河中心 ê 影像。 MeerKAT tī 南非,伊攏總有 64 个電波接收盤。 這張相片 ê 闊度是 4 粒 月娘(2 )遐爾大。 翕著 ê 影像是遮爾豐富、遮爾深、閣遮爾清楚。 這張影像實在是有夠清楚 ê。 內底有足濟 咱已經知影 ê 天體,包括有足濟人馬座 ê 天體,這是因為銀河中心 to̍h tī 人馬座 ê 方向。 Tī 咱銀河中心 ê 人馬座 A,to̍h 踮這張相片 ê 中央,遐有一粒 超大質量烏洞。 相片內底閣有其他天體,毋閣咱較無遐爾清楚。 比論講有一个 銀河弧,to̍h tī 人馬座 A ê 倒爿,閣有足濟雲絲結構。 MeerKAT 電波陣列望遠鏡 ê 目的 是欲揣 中性水素 ê 電波發射源。 彼是 ùi 較少年 ê 宇宙 抑是 較遠較短 ê 電波爍光 來 ê。

[POJ] MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-oán-kiàⁿ hip ê Gîn-hô-tiong-sèng ê tiān-pho iáⁿ-siōng

Gîn-hô tiong-sèng sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Nā-sī beh iōng kng-ha̍k bōng-oán-kiàⁿ to̍h chin phái-kóng, in-ūi khó-kiàn-kng ē khì hō͘ Gîn-hô-tiong-sim ê seng-chè-thô͘-hún cha̍h-tio̍h, soah khòaⁿ-bô. M̄-koh nā-sī iōng kî-tha pho-tōaⁿ, pí-lūn-kóng tiān-pho pho-tōaⁿ, to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Gîn-hô-tiong-sim. Jî-chhiáⁿ lí koh ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chi̍t-ê chiok chhù-bī ê oa̍h-thiàu-khu. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī chòe-kīn iōng MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-oán-kiàⁿ hip ê Gîn-hô-tiong-sim ê iáⁿ-siōng. MeerKAT tī Lâm-hui, i lóng-chóng ū la̍k-cha̍p-sì ê tiān-pho chiap-siu-pôaⁿ. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê khoah-tō͘ sī sì lia̍p goe̍h-niû (nn̄g tō͘) hiah-nī tōa. Hip-tio̍h ê iáⁿ-siōng sī chiah-nī hong-hù, chiah-nī chhim, koh chiah-nī chheng-chhó͘. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng si̍t-chāi sī ū-kàu chheng-chhó͘ ê. Lāi-té ū chiok-chōe lán í-keng chai-iáⁿ ê thian-thé, pau-koat ū chiok-chōe Jîn-má-chō ê thian-thé, che-sī in-ūi Gîn-hô-tiong-sim to̍h tī Jîn-má-chō ê hong-hiòng. Tī lán Gîn-hô-tiong-sim ê Jîn-má-chō A, to̍h tiám chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ ê tiong-ng, hiah ū chi̍t-lia̍p chhiau-tōa-chit-liōng o͘-tōng. Siòng-phìⁿ lāi-té koh ū kî-tha thian-thé, m̄-koh lán khah bô hiah-nī chheng-chhó͘. Pí-lūn-kóng ū chi̍t-ê Gîn-hô-hô͘, to̍h tī Jîn-má-chō A ê tò-pêng, koh ū chiok-chōe hûn-si kiat-kò͘. MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-oán-kiàⁿ ê bo̍k-te̍k sī beh chhoe tiong-sèng chúi-sò͘ ê tiān-pho hoat-siā-goân. He sī ùi khah siàu-liân ê ú-tiū iah-sī khah hn̄g khah té ê tiān-pho sih-kng lâi ê.

[KIP] MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-uán-kiànn hip ê Gîn-hô-tiong-sìng ê tiān-pho iánn-siōng

Gîn-hô tiong-sìng sī huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Nā-sī beh iōng kng-ha̍k bōng-uán-kiànn to̍h tsin phái-kóng, in-uī khó-kiàn-kng ē khì hōo Gîn-hô-tiong-sim ê sing-tsè-thôo-hún tsa̍h-tio̍h, suah khuànn-bô. M̄-koh nā-sī iōng kî-tha pho-tuānn, pí-lūn-kóng tiān-pho pho-tuānn, to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h Gîn-hô-tiong-sim. Jî-tshiánn lí koh ē-tàng khuànn-tio̍h tsi̍t-ê tsiok tshù-bī ê ua̍h-thiàu-khu. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tsuè-kīn iōng MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-uán-kiànn hip ê Gîn-hô-tiong-sim ê iánn-siōng. MeerKAT tī Lâm-hui, i lóng-tsóng ū la̍k-tsa̍p-sì ê tiān-pho tsiap-siu-puânn. Tsit-tiunn siòng-phìnn ê khuah-tōo sī sì lia̍p gue̍h-niû (nn̄g tōo) hiah-nī tuā. Hip-tio̍h ê iánn-siōng sī tsiah-nī hong-hù, tsiah-nī tshim, koh tsiah-nī tshing-tshóo. Tsit-tiunn iánn-siōng si̍t-tsāi sī ū-kàu tshing-tshóo ê. Lāi-té ū tsiok-tsuē lán í-king tsai-iánn ê thian-thé, pau-kuat ū tsiok-tsuē Jîn-má-tsō ê thian-thé, tse-sī in-uī Gîn-hô-tiong-sim to̍h tī Jîn-má-tsō ê hong-hiòng. Tī lán Gîn-hô-tiong-sim ê Jîn-má-tsō A, to̍h tiám tsit-tiunn siòng-phìnn ê tiong-ng, hiah ū tsi̍t-lia̍p tshiau-tuā-tsit-liōng oo-tōng. Siòng-phìnn lāi-té koh ū kî-tha thian-thé, m̄-koh lán khah bô hiah-nī tshing-tshóo. Pí-lūn-kóng ū tsi̍t-ê Gîn-hô-hôo, to̍h tī Jîn-má-tsō A ê tò-pîng, koh ū tsiok-tsuē hûn-si kiat-kòo. MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-uán-kiànn ê bo̍k-ti̍k sī beh tshue tiong-sìng tsuí-sòo ê tiān-pho huat-siā-guân. He sī uì khah siàu-liân ê ú-tiū iah-sī khah hn̄g khah té ê tiān-pho sih-kng lâi ê.

[English] The Galactic Center in Radio from MeerKAT

What’s happening at the center of our galaxy? It’s hard to tell with optical telescopes since visible light is blocked by intervening interstellar dust. In other bands of light, though, such as radio, the galactic center can be imaged and shows itself to be quite an interesting and active place. The featured picture shows the latest image of our Milky Way’s center by the MeerKAT array of 64 radio dishes in South Africa. Spanning four times the angular size of the Moon (2 degrees, the image is impressively vast, deep, and detailed. Many known sources are shown in clear detail, including many with a prefix of Sgr, since the Galactic Center is in the direction of the constellation Sagittarius. In our Galaxy’s Center lies Sgr A, found here in the image center, which houses the Milky Way’s central supermassive black hole. Other sources in the image are not as well understood, including the Arc, just to the left of Sgr A, and numerous filamentary threads. Goals for MeerKAT include searching for radio emission from neutral hydrogen emitted in a much younger universe and brief but distant radio flashes.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【MeerKAT 電波陣列望遠鏡】MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-oán-kiàⁿ/MeerKAT tiān-pho tīn-lia̍t bōng-uán-kiànn/MeerKAT 電波陣列望遠鏡/MeerKAT array
 • 【可見光】khó-kiàn-kng/khó-kiàn-kng/可見光/visible light
 • 【光學望遠鏡】kng-ha̍k bōng-oán-kiàⁿ/kng-ha̍k bōng-uán-kiànn/光學望遠鏡/optical telescope
 • 【電波接收盤】tiān-pho chiap-siu-pôaⁿ/tiān-pho tsiap-siu-puânn/電波接收盤/radio dish
 • 【星際塗粉】seng-chè-thô͘-hún/sing-tsè-thôo-hún/星際灰塵/interstellar dust
 • 【超大質量烏洞】chhiau-tōa-chit-liōng o͘-tōng/tshiau-tuā-tsit-liōng oo-tōng/超大質量黑洞/supermassive black hole
 • 【銀河弧】Gîn-hô-hô͘/Gîn-hô-hôo/銀河弧/the Arc
 • 【人馬座】Jîn-má-chō/Jîn-má-tsō/人馬座/Sagittarius
 • 【人馬座 A】Jîn-má-chō A/Jîn-má-tsō A/人馬座 A/Sgr A
 • 【中性水素】tiong-sèng-chúi-sò͘/tiong-sìng-tsuí-sòo/中性氫/neutral hydrogen
 • 【電波爍光】tiān-pho sih-kng/tiān-pho sih-kng/電波閃光/radio flashes

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:2022 年 ê 月相 明仔載 ê 圖:去予太陽光攬牢 ê 金星 kah 月娘