SOHO 太陽太空船 翕著 ê 日珥

Page(/daily/2022/01/20220130)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] SOHO 太陽太空船 翕著 ê 日珥

太陽表面 ê 氣體是按怎浮 tī 表面 ê leh? 太陽表面 phok–出來 ê 彎曲 磁場,會 kā 離子氣體掠牢,予 in 浮 tī 大形 ê 箍箍仔結構內底。 這款壯麗 ê 電漿 橋,就 tī 太陽邊界 ê 外圍,to̍h 是 咱看著 ê 日珥。 1999 年,這款有清楚細節 ê 壯麗影像 去予 SOHO 太空天文台 ê 超 紫外光 影像望遠鏡 (EIT) 記錄起來。 你看著 ê 光,to̍h 是 離子氦 ê 發射線。 你會當看著 高溫電漿 tī 太陽面頂 10 萬公里懸 ê 所在,脫離 磁場 ê 限制,ùi 太陽表面走出去,行入去太空內底。 這 to̍h 是高溫 ê 日珥。 這个遮爾大 ê 事件 應該愛好好仔注意,因為 in 會影響踮 1 億公里遠 ê 地球 面頂 ê 通訊 kah 電力系統。 2020 年代後期,咱 ê 太陽會行到 太陽極小期,彼是 11 年一个週期。 是講太陽這馬 ê 表面活動 是愈來愈強

[POJ] SOHO Thài-iông-thài-khong-chûn hip-tio̍h ê Ji̍t-jíⁿ

Thài-iông piáu-bīn ê khì-thé sī án-ná phû tī piáu-bīn ê leh? Thài-iông piáu-bīn phok–chhut-lâi ê oan-khiau chû-tiûⁿ, ē kā lî-chú khì-thé lia̍h-tiâu, hō͘ in phû tī tōa-hêng ê khó͘-khó͘-a kiat-kò͘ lāi-té. Chit-khoán chòng-lē ê tiān-chiuⁿ-kiô, to̍h tī Thài-iông pian-kài ê gōa-ûi, to̍h sī lán khòaⁿ–tio̍h ê Ji̍t-jíⁿ. It-kiú-kiú-kiú nî, chit-khoán ū chheng-chhó͘ sè-chiat ê chòng-lē iáⁿ-siōng khì hō͘ SOHO Thài-khong-thian-bûn-tâi ê Chhiau-chí-gōa-kng iáⁿ-siōng bōng-oán-kiàⁿ (EIT) kì-lo̍k–khí-lâi. Lí khòaⁿ–tio̍h ê kng, to̍h sī lî-chú hāi ê hoat-siā-sòaⁿ. Lí ē-tàng khòaⁿ-tio̍h ko-un tiān-chiuⁿ tī Thài-iông bīn-téng cha̍p kong-lí koân ê só͘-chāi, thoat-lî chû-tiûⁿ ê hān-chè, ùi Thài-iông piáu-bīn cháu–chhut-khì, kiâⁿ–ji̍p-khì thài-khong lāi-té. Che to̍h sī ko-un ê Ji̍t-jíⁿ. Chit-ê chiah-nī tōa ê sū-kiāⁿ eng-kai ài hó-hó-á chù-ì, in-ūi in ē éng-hióng tiám chi̍t-ek kong-lí hn̄g ê Tē-kiû bīn-téng ê thong-sìn kah tiān-le̍k hē-thóng. Jī-khòng-jī-khòng nî-tāi āu-kî, lán ê Thài-iông ē kiâⁿ-kàu Thài-iông-ke̍k-sió-kî, he sī cha̍p-it nî chi̍t-ê chiu-kî. Sī-kóng Thài-iông chit-má ê piáu-bīn oa̍h-tāng sī lú-lâi lú-kiông.

[KIP] SOHO Thài-iông-thài-khong-tsûn hip-tio̍h ê Ji̍t-jínn

Thài-iông piáu-bīn ê khì-thé sī án-ná phû tī piáu-bīn ê leh? Thài-iông piáu-bīn phok–tshut-lâi ê uan-khiau tsû-tiûnn, ē kā lî-tsú khì-thé lia̍h-tiâu, hōo in phû tī tuā-hîng ê khóo-khóo-a kiat-kòo lāi-té. Tsit-khuán tsòng-lē ê tiān-tsiunn-kiô, to̍h tī Thài-iông pian-kài ê guā-uî, to̍h sī lán khuànn–tio̍h ê Ji̍t-jínn. It-kiú-kiú-kiú nî, tsit-khuán ū tshing-tshóo sè-tsiat ê tsòng-lē iánn-siōng khì hōo SOHO Thài-khong-thian-bûn-tâi ê Tshiau-tsí-guā-kng iánn-siōng bōng-uán-kiànn (EIT) kì-lo̍k–khí-lâi. Lí khuànn–tio̍h ê kng, to̍h sī lî-tsú hāi ê huat-siā-suànn. Lí ē-tàng khuànn-tio̍h ko-un tiān-tsiunn tī Thài-iông bīn-tíng tsa̍p kong-lí kuân ê sóo-tsāi, thuat-lî tsû-tiûnn ê hān-tsè, uì Thài-iông piáu-bīn tsáu–tshut-khì, kiânn–ji̍p-khì thài-khong lāi-té. Tse to̍h sī ko-un ê Ji̍t-jínn. Tsit-ê tsiah-nī tuā ê sū-kiānn ing-kai ài hó-hó-á tsù-ì, in-uī in ē íng-hióng tiám tsi̍t-ik kong-lí hn̄g ê Tē-kiû bīn-tíng ê thong-sìn kah tiān-li̍k hē-thóng. Jī-khòng-jī-khòng nî-tāi āu-kî, lán ê Thài-iông ē kiânn-kàu Thài-iông-ki̍k-sió-kî, he sī tsa̍p-it nî tsi̍t-ê tsiu-kî. Sī-kóng Thài-iông tsit-má ê piáu-bīn ua̍h-tāng sī lú-lâi lú-kiông.

[English] A Solar Prominence from SOHO

How can gas float above the Sun? Twisted magnetic fields arching from the solar surface can trap ionized gas, suspending it in huge looping structures. These majestic plasma arches are seen as prominences above the solar limb. In 1999, this dramatic and detailed image was recorded by the Extreme ultraviolet Image Telescope (EIT) on board the space-based SOHO observatory in the light emitted by ionized Helium. It shows hot plasma escaping into space as a fiery prominence breaks free from magnetic confinement a hundred thousand kilometers above the Sun. These awesome events bear watching as they can affect communications and power systems over 100 million kilometers away on planet Earth. In late 2020 our Sun passed the solar minimum of its 11-year cycle and is now showing increased surface activity.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【日珥】ji̍t-jíⁿ/ji̍t-jínn/日珥/solar prominence
  • 【電漿】tiān-chiuⁿ/tiān-tsiunn/電漿/plasma
  • 【氦】hāi/hāi/氦/Helium
  • 【太陽極小期】thài-iông ke̍k-sió-kî/thài-iông ki̍k-sió-kî/太陽極小期/the solar minimum
  • 【SOHO 太空天文台】SOHO Thài-khong-thian-bûn-tâi/SOHO Thài-khong-thian-bûn-tâi/SOHO 太空天文台/the space-based SOHO observatory
  • 【超紫外光影像望遠鏡】Chhiau-chí-gōa-kng iáⁿ-siōng bōng-oán-kiàⁿ/Tshiau-tsí-guā-kng iánn-siōng bōng-uán-kiànn/超紫外光影像望遠鏡/Extreme ultraviolet Image Telescope (EIT)

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:天爐座星系團 明仔載 ê 圖:北 龍骨座星雲