月球 ê 東海 tī 月球 ê 西爿

Page(/daily/2022/01/20220128.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] 月球 ê 東海 tī 月球 ê 西爿

月海 Mare Orientale tī 拉丁文內底是東海 ê 意思。 伊是月球面頂頭一个會注意著 ê 大型特徵。 若是 ùi 地球 ê 角度 來看,欲看著月球面頂上少年 ê 大型隕石坑盆地,實在是足困難 ê。 毋閣,若是利用月球 ê 天平動現象,to̍h 是等月球趨到某一个角度 ê 時陣,to̍h 會較好揣著東海。 東海 to̍h tī 這張清楚 ê 望遠鏡景色 ê 頂懸中央,伊 to̍h 勼 tī 月球西爿 ê 邊仔。 這个 隕石坑盆地 是 3 億年前去予小行星挵出來 ê,直徑差不多有 1000 公里闊。 隕石坑盆地內底有仝心圓特徵,月殼表面有水波痕。 遮攏是太空船欲翕月球 ê 時陣較好揣 ê 目標。 是講,是按怎月球 ê 東海是 tī 月球 ê 西爿邊仔 leh? 這是因為月球上有名 ê 這个東海,是 1961 年進前號 ê 名。 彼當陣 leh 標 東爿 kah 西爿 ê 習慣 kah 這馬是顛倒反。

[POJ] Goe̍h-kiû ê Tang-hái tī Goe̍h-kiû ê Sai-pêng

Goe̍h-hái Mare Orientale tī La-teng-bûn lāi-té sī Tang-hái ê ì-sù. I sī Goe̍h-kiû bīn-téng thâu-chi̍t-ê ē chù-ì tio̍h ê tōa-hêng te̍k-teng. Nā-sī ùi Tē-kiû ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ, beh khòaⁿ-tio̍h Goe̍h-kiû bīn-téng siōng siàu-liân ê tōa-hêng ún-se̍k-kheⁿ phûn-tē, si̍t-chāi sī chiok khùn-lân ê. M̄-koh, nā-sī lī-iōng Goe̍h-kiû ê Thian-pêng-tōng hiān-siōng, to̍h sī tán Goe̍h-kiû chhu kàu bó͘-chi̍t-ê kak-tō͘ ê sî-chūn, to̍h ē khah hó chhōe-tio̍h Tang-hái. Tang-hái to̍h tī chit-tiuⁿ chheng-chhó͘ ê bōng-oán-kiàⁿ kéng-sek ê téng-koân tiong-ng, i to̍h kiu tī Goe̍h-kiû sai-pêng ê piⁿ-á. Chit-ê ún-se̍k-kheⁿ phûn-tē sī saⁿ-ek nî chêng khì hō͘ sió-kiâⁿ-chhiⁿ lòng–chhut-lâi ê, ti̍t-kèng chha-put-to ū chi̍t-chheng kong-lí khoah. Ún-se̍k-kheⁿ phûn-tē lāi-té ū kāng-sim-îⁿ te̍k-teng, goe̍h-khak piáu-bīn ū chúi-pho-hûn. Chia lóng-sī thài-khong-chûn beh hip Goe̍h-kiû ê sî-chūn khah hó chhoe ê bo̍k-piau. Sī-kóng, sī án-ná Goe̍h-kiû ê Tang-hái sī tī Goe̍h-kiû ê sai-pêng piⁿ-á leh? Che sī in-ūi Goe̍h-kiû siōng ū-miâ ê chit-ê Tang-hái, sī i̍t-kiú-lio̍k-it nî chêng hō ê miâ. Hit-tang-chūn leh piau tang-pêng kah sai-pêng ê si̍p-koàn kah chit-má sī tian-tò-péng.

[KIP] Gue̍h-kiû ê Tang-hái tī Gue̍h-kiû ê Sai-pîng

Gue̍h-hái Mare Orientale tī La-ting-bûn lāi-té sī Tang-hái ê ì-sù. I sī Gue̍h-kiû bīn-tíng thâu-tsi̍t-ê ē tsù-ì tio̍h ê tuā-hîng ti̍k-ting. Nā-sī uì Tē-kiû ê kak-tōo lâi khuànn, beh khuànn-tio̍h Gue̍h-kiû bīn-tíng siōng siàu-liân ê tuā-hîng ún-si̍k-khenn phûn-tē, si̍t-tsāi sī tsiok khùn-lân ê. M̄-koh, nā-sī lī-iōng Gue̍h-kiû ê Thian-pîng-tōng hiān-siōng, to̍h sī tán Gue̍h-kiû tshu kàu bóo-tsi̍t-ê kak-tōo ê sî-tsūn, to̍h ē khah hó tshuē-tio̍h Tang-hái. Tang-hái to̍h tī tsit-tiunn tshing-tshóo ê bōng-uán-kiànn kíng-sik ê tíng-kuân tiong-ng, i to̍h kiu tī Gue̍h-kiû sai-pîng ê pinn-á. Tsit-ê ún-si̍k-khenn phûn-tē sī sann-ik nî tsîng khì hōo sió-kiânn-tshinn lòng–tshut-lâi ê, ti̍t-kìng tsha-put-to ū tsi̍t-tshing kong-lí khuah. Ún-si̍k-khenn phûn-tē lāi-té ū kāng-sim-înn ti̍k-ting, gue̍h-khak piáu-bīn ū tsuí-pho-hûn. Tsia lóng-sī thài-khong-tsûn beh hip Gue̍h-kiû ê sî-tsūn khah hó tshue ê bo̍k-piau. Sī-kóng, sī án-ná Gue̍h-kiû ê Tang-hái sī tī Gue̍h-kiû ê sai-pîng pinn-á leh? Tse sī in-uī Gue̍h-kiû siōng ū-miâ ê tsit-ê Tang-hái, sī i̍t-kiú-lio̍k-it nî tsîng hō ê miâ. Hit-tang-tsūn leh piau tang-pîng kah sai-pîng ê si̍p-kuàn kah tsit-má sī tian-tò-píng.

[English] Western Moon, Eastern Sea

The Mare Orientale, Latin for Eastern Sea, is one of the most striking large scale lunar features. The youngest of the large lunar impact basins it’s very difficult to see from an earthbound perspective. Still, taken during a period of favorable tilt, or libration of the lunar nearside, the Eastern Sea can be found near top center in this sharp telescopic view, extremely foreshortened along the Moon’s western edge. Formed by the impact of an asteroid over 3 billion years ago and nearly 1000 kilometers across, the impact basin’s concentric circular features, ripples in the lunar crust, are a little easier to spot in spacecraft images of the Moon, though. So why is the Eastern Sea at the Moon’s western edge? The Mare Orientale lunar feature was named before 1961. That’s when the convention labeling east and west on lunar maps was reversed.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【東海】Tang-hái/Tang-hái/東海/the Mare Orientale
  • 【東海】Tang-hái/Tang-hái/東海/the Eastern Sea
  • 【天平動】Thian-pêng-tōng/Thian-pîng-tōng/天平動/libration
  • 【隕石坑盆地】ún-se̍k-kheⁿ phûn-tē/ún-si̍k-khenn phûn-tē/隕石坑盆地/impact basins
  • 【仝心圓】kāng-sim-îⁿ/kāng-sim-înn/同心圓/concentric circle
  • 【水波痕】chúi-pho-hûn/tsuí-pho-hûn/漣漪/ripples
  • 【勼】kiu/kiu/縮短的/foreshortened

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:南方 ê 獵戶座 明仔載 ê 圖:天爐座星系團