M31:仙女座星系

Page(/daily/2022/01/20220119)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M31:仙女座星系

M31 仙女座星系 是咱用目睭 to̍h 看會著上遠 ê 天體。 伊離咱有 2 百 50 萬 光年 遠,是一个大細 超過 20 萬光年闊 ê 大捲螺仔。 雖罔講這个 tī 仙女座 內底 ê 仙女座星雲有淡薄仔暗,咱猶是會當直接用目睭 to̍h 看著。 這張媠甲擋袂牢 ê 望遠鏡影像 是 kā 踅地球 leh 行 ê 哈伯太空望遠鏡 kah 地面望遠鏡 Subaru kah Mayall ê 影像資料疊做一張 ê。 影像 ê 對比足明顯 ê,有黃色 ê 核心、暗色彎曲 ê 塗粉帶、伸長 ê 捲螺仔手骨、kah 手骨面頂 ê 藍色星團 kah 紅色星雲。 閣 50 億年,仙女座星系可能 to̍h 會 看較清楚 矣。 到時陣咱規个天頂會攏是伊,因為伊 to̍h 欲 kah 咱 銀河系 做一个矣。

[POJ] M saⁿ-cha̍p-it: Sian-lú-chō Seng-hē

M saⁿ-cha̍p-it Sian-lú-chō seng-hē sī lán iōng ba̍k-chiu to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h siōng-hn̄g ê thian-thé. I lî lán ū nn̄g-pah-gō͘-cha̍p-bān kng-nî hn̄g, sī chi̍t-ê tōa-sè chhiau-kòe jī-cha̍p-bān kng-nî khoah ê tōa-kńg-lê-á. Sui-bóng-kóng chit-ê tī Sian-lú-chō lāi-té ê Sian-lú-chō seng-hûn ū tām-po̍h-á àm, lán iáu-sī ē-tàng ti̍t-chiap iōng ba̍k-chiu to̍h khòaⁿ–tio̍h. Chit-tiuⁿ súi kah tòng-bē-tiâu ê bōng-oán-kiàⁿ iáⁿ-siōng sī kā se̍h Tē-kiû leh kiâⁿ ê Ha-peh thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ kah tē-bīn-bōng-oán-kiàⁿ Subaru kah Mayall ê iáⁿ-siōng chu-liāu tha̍h chò chi̍t-tiuⁿ ê. Iáⁿ-siōng ê tùi-pí chiok bêng-hián ê, ū n̂g-sek ê he̍k-sim, àm-sek oan-khiau ê thô͘-hún-tòa, chhun-tn̂g ê kńg-lê-á chhiú-kut, kah chhiú-kut bīn-téng ê nâ-sek seng-thoân kah âng-sek seng-hûn. Koh gō͘-cha̍p-ek nî, Sian-lú-chō seng-hē khó-lêng to̍h ē khòaⁿ khah chheng-chhó͘ ah. Kàu-sî-chūn lán kui-ê thiⁿ-téng ē lóng-sī i, in-ūi i to̍h beh kah lán Gîn-hô-hē ha̍p chò chi̍t-ê ah.

[KIP] M sann-tsa̍p-it: Sian-lú-tsō Sing-hē

M sann-tsa̍p-it Sian-lú-tsō sing-hē sī lán iōng ba̍k-tsiu to̍h khuànn-ē-tio̍h siōng-hn̄g ê thian-thé. I lî lán ū nn̄g-pah-gōo-tsa̍p-bān kng-nî hn̄g, sī tsi̍t-ê tuā-sè tshiau-kuè jī-tsa̍p-bān kng-nî khuah ê tuā-kńg-lê-á. Sui-bóng-kóng tsit-ê tī Sian-lú-tsō lāi-té ê Sian-lú-tsō sing-hûn ū tām-po̍h-á àm, lán iáu-sī ē-tàng ti̍t-tsiap iōng ba̍k-tsiu to̍h khuànn–tio̍h. Tsit-tiunn suí kah tòng-bē-tiâu ê bōng-uán-kiànn iánn-siōng sī kā se̍h Tē-kiû leh kiânn ê Ha-peh thài-khong-bōng-uán-kiànn kah tē-bīn-bōng-uán-kiànn Subaru kah Mayall ê iánn-siōng tsu-liāu tha̍h tsò tsi̍t-tiunn ê. Iánn-siōng ê tuì-pí tsiok bîng-hián ê, ū n̂g-sik ê hi̍k-sim, àm-sik uan-khiau ê thôo-hún-tuà, tshun-tn̂g ê kńg-lê-á tshiú-kut, kah tshiú-kut bīn-tíng ê nâ-sik sing-thuân kah âng-sik sing-hûn. Koh gōo-tsa̍p-ik nî, Sian-lú-tsō sing-hē khó-lîng to̍h ē khuànn khah tshing-tshóo ah. Kàu-sî-tsūn lán kui-ê thinn-tíng ē lóng-sī i, in-uī i to̍h beh kah lán Gîn-hô-hē ha̍p tsò tsi̍t-ê ah.

[English] M31: The Andromeda Galaxy

The most distant object easily visible to the unaided eye is M31, the great Andromeda Galaxy. Even at some two and a half million light-years distant, this immense spiral galaxy – spanning over 200,000 light years – is visible, although as a faint, nebulous cloud in the constellation Andromeda. In contrast, a bright yellow nucleus, dark winding dust lanes, and expansive spiral arms dotted with blue star clusters and red nebulae, are recorded in this stunning telescopic image which combines data from orbiting Hubble with ground-based images from Subaru and Mayall. In only about 5 billion years, the Andromeda galaxy may be even easier to see – as it will likely span the entire night sky – just before it merges with our Milky Way Galaxy.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【仙女座星系】Sian-lú-chō seng-hē/Sian-lú-tsō sing-hē/仙女座星系/the Andromeda Galaxy
  • 【仙女座星雲】Sian-lú-chō seng-hûn/Sian-lú-tsō sing-hûn/仙女座星雲/the Andromeda nebulae
  • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
  • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arms

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Ùi 獵戶座 到 南十字座 明仔載 ê 圖:仙王座內底 ê NGC 7822 星雲