Ùi 獵戶座 到 南十字座

Page(/daily/2022/01/20220118.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 獵戶座 到 南十字座

這个夜空有足濟發光 ê 圖標。 上倒爿遐有一个咱熟似 ê 獵戶座,伊上有名 ê 部份就是 獵戶座星雲。 獵戶座上好認 ê 就是獵戶座 皮帶 面頂彼三粒星。 伊 kā 獵戶座分做兩爿,而且兩爿攏有一部份去予 Barnard 環 箍牢 ê。 Tī 相片中央倒爿彼粒,是夜空內底上光 ê 天狼星。 迒過相片中央 ê 是 咱銀河系 ê 中央帶。 Tī 上正爿頂懸彼兩个上光 ê,是咱銀河系 ê 衛星星系大麥哲倫星系 (LMC) kah 小麥哲倫星系 (SMC)。 Tī 上正爿有厚雲 ê 地平線面頂,是 南十字座。 伊有四粒星,予伊看起來敢若是 南方 ê 十字架。 這張相片是 kā 連紲 18 張感光相片疊做伙 ê。 這 18 張是舊年上尾彼工 tī 澳洲 東部 用仝一台 kha-mé-lah、tī 仝一位翕 ê。 前景 ê 玄武岩柱媠甲親像一幅圖。 這是 Bombo 採礦場 ê 一部份,後壁是 寬闊 ê 太平洋

[POJ] Ùi La̍h-hō͘-chō kàu Lâm-si̍p-jī-chō

Chit-ê iā-khong ū chiok-chōe hoat-kng ê tô͘-piau. Siōng tò-pêng hiah ū chi̍t-ê lán se̍k-sāi ê La̍h-hō͘-chō, i siōng ū-miâ ê pō͘-hūn tō-sī La̍h-hō͘-chō seng-hûn. La̍h-hō͘-chō siōng hó jīn ê tō-sī La̍h-hō͘-chō phôe-tòa bīn-téng hit saⁿ-lia̍p chhiⁿ. I kā La̍h-hō͘-chō pun chò nn̄g-pêng, jî-chhiáⁿ nn̄g-pêng lóng ū chi̍t-pō͘-hūn khì hō͘ Barnard khoân kho͘-tiâu ê. Tī siòng-phìⁿ tiong-ng tò-pêng hit-lia̍p, sī iā-khong lāi-té siōng-kng ê Thian-lông-chhiⁿ. Hāⁿ kòe siòng-phìⁿ tiong-ng ê sī lán Gîn-hô-hē ê tiong-ng-tòa. Tī siōng chiàⁿ-pêng téng-koân hit nn̄g-ê siōng-kng ê, sī lán Gîn-hô-hē ê ūi-chhiⁿ seng-hē: Tōa Be̍h-thiat-lûn Seng-hē (LMC) kah Sió Be̍h-thiat-lûn Seng-hē (SMC). Tī siōng chiàⁿ-pêng ū kāu-hûn ê tē-pêng-sòaⁿ bīn-téng, sī Lâm-si̍p-jī-chō. I ū sì-lia̍p chhiⁿ, hō͘ i khòaⁿ–khí-lâi ká-ná sī lâm-hong ê si̍p-jī-kè. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī kā liân-sòa cha̍p-peh tiuⁿ kám-kng siòng-phìⁿ tha̍h chò-hóe ê. Che cha̍p-peh tiuⁿ sī kū-nî siōng-bóe hit-kang tī Ò-chiu tang-pō͘ iōng kâng-chit-tâi kha-mé-lah, tī kâng-chi̍t-ūi hip ê. Chiân-kéng ê hiân-bú-giâm-thiāu súi kah chhin-chhiūⁿ chi̍t-pak-tô͘. Che sī Bombo chhái-khòng-tiûⁿ ê chi̍t-pō͘-hūn, āu-piah sī khoan-khoah ê Thài-pêng-iûⁿ.

[KIP] Uì La̍h-hōo-tsō kàu Lâm-si̍p-jī-tsō

Tsit-ê iā-khong ū tsiok-tsuē huat-kng ê tôo-piau. Siōng tò-pîng hiah ū tsi̍t-ê lán si̍k-sāi ê La̍h-hōo-tsō, i siōng ū-miâ ê pōo-hūn tō-sī La̍h-hōo-tsō sing-hûn. La̍h-hōo-tsō siōng hó jīn ê tō-sī La̍h-hōo-tsō phuê-tuà bīn-tíng hit sann-lia̍p tshinn. I kā La̍h-hōo-tsō pun tsò nn̄g-pîng, jî-tshiánn nn̄g-pîng lóng ū tsi̍t-pōo-hūn khì hōo Barnard khuân khoo-tiâu ê. Tī siòng-phìnn tiong-ng tò-pîng hit-lia̍p, sī iā-khong lāi-té siōng-kng ê Thian-lông-tshinn. Hānn kuè siòng-phìnn tiong-ng ê sī lán Gîn-hô-hē ê tiong-ng-tuà. Tī siōng tsiànn-pîng tíng-kuân hit nn̄g-ê siōng-kng ê, sī lán Gîn-hô-hē ê uī-tshinn sing-hē: Tuā Be̍h-thiat-lûn Sing-hē (LMC) kah Sió Be̍h-thiat-lûn Sing-hē (SMC). Tī siōng tsiànn-pîng ū kāu-hûn ê tē-pîng-suànn bīn-tíng, sī Lâm-si̍p-jī-tsō. I ū sì-lia̍p tshinn, hōo i khuànn–khí-lâi ká-ná sī lâm-hong ê si̍p-jī-kè. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī kā liân-suà tsa̍p-peh tiunn kám-kng siòng-phìnn tha̍h tsò-hué ê. Tse tsa̍p-peh tiunn sī kū-nî siōng-bué hit-kang tī Ò-tsiu tang-pōo iōng kâng-tsit-tâi kha-mé-lah, tī kâng-tsi̍t-uī hip ê. Tsiân-kíng ê hiân-bú-giâm-thiāu suí kah tshin-tshiūnn tsi̍t-pak-tôo. Tse sī Bombo tshái-khòng-tiûnn ê tsi̍t-pōo-hūn, āu-piah sī khuan-khuah ê Thài-pîng-iûnn.

[English] From Orion to the Southern Cross

This is a sky filled with glowing icons. On the far left is the familiar constellation of Orion, divided by its iconic three-aligned belt stars and featuring the famous Orion Nebula, both partly encircled by Barnard’s Loop. Just left of center in the featured image is the brightest star in the night: Sirius. Arching across the image center is the central band of our Milky Way Galaxy. On the far right, near the top, are the two brightest satellite galaxies of the Milky Way: the Large Magellanic Cloud (LMC), and the Small Magellanic Cloud (SMC). Also on the far right – just above the cloudy horizon – is the constellation of Crux, complete with the four stars that make the iconic Southern Cross. The featured image is a composite of 18 consecutive exposures taken by the same camera and from the same location in eastern Australia during the last days of last year. In the foreground, picturesque basalt columns of the Bombo Quarry part to reveal the vast Pacific Ocean.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【獵戶座星雲】La̍h-hō͘-chō seng-hûn/La̍h-hōo-tsō sing-hûn/獵戶座星雲/Orion Nebula
 • 【獵戶座皮帶】La̍h-hō͘-chō phôe-tòa/La̍h-hōo-tsō phuê-tuà/獵戶座腰帶/Orion’s belt
 • 【南十字座】Lâm-si̍p-jī-chō/Lâm-si̍p-jī-tsō/南十字座/the Southern Cross
 • 【天狼星】Thian-lông-chhiⁿ/Thian-lông-tshinn/天狼星/Sirius
 • 【玄武岩柱】hiân-bú-giâm-thiāu/hiân-bú-giâm-thiāu/玄武岩柱/basalt columns
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ-seng-hē/ūi-chhiⁿ-seng-hē/衛星星系/satellite galaxies
 • 【大麥哲倫星系】Tōa Be̍h-thiat-lûn Seng-hē/Tuā Be̍h-thiat-lûn Sing-hē/大麥哲倫星系/Large Magellanic Cloud (LMC)
 • 【小麥哲倫星系】Sió Be̍h-thiat-lûn Seng-hē/Sió Be̍h-thiat-lûn Sing-hē/小麥哲倫星系/Small Magellanic Cloud (SMC)
 • 【Barnard 環】Barnard khoân/Barnard khuân/巴納環/Barnard’s Loop

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:變色杜定暗星雲 明仔載 ê 圖:M31:仙女座星系