NGC 1566:捲螺仔星系 - 西班牙舞者星系

Page(/daily/2022/01/20220114)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1566:捲螺仔星系 - 西班牙舞者星系

NGC 1566 是一个 島宇宙,內底有幾若十億粒恆星。 伊 to̍h tī 南天 ê 劍魚座 遐,差不多 6000 萬光年遠 ê 所在。 伊閣有一个名號做西班牙舞者星系,ùi 咱銀河系 ê 方向來看,伊是正面向咱 ê。 這个捲螺仔星系是一个華麗 ê 大設計。 伊有兩个優雅 ê 捲螺仔手骨,攏總超過 10 萬光年闊。 捲螺仔手骨面頂有較光 ê 藍色星團、粉紅仔色 ê 恆星形成區、kah 捲踅 ê 宇宙塗粉 帶。 NGC 1566 星系中心 ê 爍光,予伊成做一个離咱上倚、嘛上光 ê Seyfert 星系。 這个星系中心可能有一粒 超大質量烏洞,tùi 踅 tī 伊外口 ê 恆星、氣體、塗粉,造成破壞性 ê 影響。 Tī 這張遮爾清楚 ê 南天星系影像內底,閣有一寡足光 ê 星,其實 in 攏是咱銀河系內底 ê 恆星。

[POJ] NGC 1566: Kńg-lê-á seng-hē - Se-pan-gâ-bú-chiá seng-hē

NGC it-ngó͘-lio̍k-lio̍k sī chi̍t-ê tó-ú-tiū, lāi-té ū kúi-ā-cha̍p-ek-lia̍p hêng-chhiⁿ. I to̍h tī lâm-thian ê Kiàm-hî-chō hiah, chha-put-to la̍k-chheng-bān kng-nî hn̄g ê só͘-chāi. I koh ū chi̍t-ê miâ hō-chò Se-pan-gâ-bú-chiá seng-hē, ùi lán Gîn-hô-hē ê hong-hiòng lâi khòaⁿ, i sī chiàⁿ-bīn hiòng lán ê. Chit-ê kńg-lê-á seng-hē sī chi̍t-ê hôa-lē ê tōa siat-kè. I ū nn̄g-ê iu-ngá ê kńg-lê-á chhiú-kut, lóng-chóng chhiau-kòe cha̍p bān kng-nî khoah. Kńg-lê-á chhiú-kut bīn-téng ū khah-kng ê nâ-sek seng-thoân, hún-âng-á-sek ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu, kah kńg-se̍h ê ú-tiū thô͘-hún-tòa. NGC it-ngó͘-lio̍k-lio̍k seng-hē tiong-sim ê sih-kng, hō͘ i chiâⁿ-chò chi̍t-ê lî lán siōng-óa, mā siōng-kng ê Seyfert seng-hē. Chit-ê seng-hē tiong-sim khó-lêng ū chi̍t-lia̍p chhiau-tōa-chit-liōng o͘-tōng, tùi se̍h tī i gōa-kháu ê hêng-chhiⁿ, khì-thé, thô͘-hún, chō-sêng phò-hoāi-sèng ê éng-hióng. Tī chit-tiuⁿ chiah-nī chheng-chhó͘ ê lâm-thian seng-hē iáⁿ-siōng lāi-té, koh ū chi̍t-kóa chiok-kng ê chhiⁿ, kî-si̍t in lóng-sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chhiⁿ.

[KIP] NGC 1566: Kńg-lê-á sing-hē - Se-pan-gâ-bú-tsiá sing-hē

NGC it-ngóo-lio̍k-lio̍k sī tsi̍t-ê tó-ú-tiū, lāi-té ū kuí-ā-tsa̍p-ik-lia̍p hîng-tshinn. I to̍h tī lâm-thian ê Kiàm-hî-tsō hiah, tsha-put-to la̍k-tshing-bān kng-nî hn̄g ê sóo-tsāi. I koh ū tsi̍t-ê miâ hō-tsò Se-pan-gâ-bú-tsiá sing-hē, uì lán Gîn-hô-hē ê hong-hiòng lâi khuànn, i sī tsiànn-bīn hiòng lán ê. Tsit-ê kńg-lê-á sing-hē sī tsi̍t-ê huâ-lē ê tuā siat-kè. I ū nn̄g-ê iu-ngá ê kńg-lê-á tshiú-kut, lóng-tsóng tshiau-kuè tsa̍p bān kng-nî khuah. Kńg-lê-á tshiú-kut bīn-tíng ū khah-kng ê nâ-sik sing-thuân, hún-âng-á-sik ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu, kah kńg-se̍h ê ú-tiū thôo-hún-tuà. NGC it-ngóo-lio̍k-lio̍k sing-hē tiong-sim ê sih-kng, hōo i tsiânn-tsò tsi̍t-ê lî lán siōng-uá, mā siōng-kng ê Seyfert sing-hē. Tsit-ê sing-hē tiong-sim khó-lîng ū tsi̍t-lia̍p tshiau-tuā-tsit-liōng oo-tōng, tuì se̍h tī i guā-kháu ê hîng-tshinn, khì-thé, thôo-hún, tsō-sîng phò-huāi-sìng ê íng-hióng. Tī tsit-tiunn tsiah-nī tshing-tshóo ê lâm-thian sing-hē iánn-siōng lāi-té, koh ū tsi̍t-kuá tsiok-kng ê tshinn, kî-si̍t in lóng-sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshinn.

[English] NGC 1566: The Spanish Dancer Spiral Galaxy

An island universe of billions of stars, NGC 1566 lies about 60 million light-years away in the southern constellation Dorado. Popularly known as the Spanish Dancer galaxy, it’s seen face-on from our Milky Way perspective. A gorgeous grand design spiral, this galaxy’s two graceful spiral arms span over 100,000 light-years, traced by bright blue star clusters, pinkish starforming regions, and swirling cosmic dust lanes. NGC 1566’s flaring center makes the spiral one of the closest and brightest Seyfert galaxies. It likely houses a central supermassive black hole wreaking havoc on surrounding stars, gas, and dust. In this sharp southern galaxy portrait, the spiky stars lie well within the Milky Way.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【西班牙舞者星系】Se-pan-gâ-bú-chiá seng-hē/Se-pan-gâ-bú-tsiá sing-hē/西班牙舞者星系/The Spanish Dancer
 • 【劍魚座】Kiàm-hî-chō/Kiàm-hî-tsō/劍魚座/Dorado
 • 【藍色星團】nâ-sek-seng-thoân/nâ-sik-sing-thuân/藍色星團/blue star clusters
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/starforming region
 • 【Seyfert 星系】Seyfert seng-hē/Seyfert sing-hē/西佛星系/Seyfert galaxy
 • 【超大質量烏洞】chhiau-tōa-chit-liōng o͘-tōng/tshiau-tuā-tsit-liōng oo-tōng/超大質量烏洞/supermassive black hole

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:超新星殘骸 Simeis 147 明仔載 ê 圖:加利略四大衛星 ê 木衛二 Europa