Leonard 彗星 ê 尾溜 搖咧搖咧

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Leonard 彗星 ê 尾溜 搖咧搖咧

Leonard 彗星 ê 尾溜是按怎會搖咧搖咧? 這支 縮時攝影影片彗星 C/2021 A1 (Leonard 彗星) ê 離子尾溜 tī 頂個月初 10 工內 ê 變化。 NASA ê 日地關聯天文台 (STEREO) 太空船 是一組兩台 ê 天文台太空船:STEREO-A kah STEREO-B。 行 tī 地球頭前彼台叫做 STEREO-A,伊會走較緊。 行 tī 地球後壁彼台叫做 STEREO-B,伊會走較慢。 兩台離地球 ê 距離差不多是仝款 ê,in 做伙踅太陽咧行。 這支影片是 STEREO-A 翕 ê。 影像 ê 視野是 29 度闊,逐格影像攏有 kā 紲落來彼張扣掉。 按呢產生 ê 新影像,才看會著有變化 ê 部份。 影片看會著足清楚 ê Leonard 彗星 ê 離子 尾溜。 伊伸甲有夠長 ê,去予 太陽風 歕甲 搖咧搖咧。 太陽風就是 ùi 太陽 噴出來 ê、速度足緊 ê 離子流。 影片翕煞了後,Leonard 彗星 繼續行 tùi 太陽去。 到伊 倚太陽上近 ê 時陣,差不多是 tī 水星 kah 金星軌道之間。 落尾伊活落來矣!規粒好好!無 弄家散宅! 毋閣這馬伊欲離開 太陽系 矣!煞變甲愈來愈暗!

[POJ] Leonard hui-chhiⁿ ê bé-liu iô–leh iô–leh

Leonard hui-chhiⁿ ê bóe-liu sī án-ná ē iô–leh iô–leh? Chit-ki sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ sī hui-chhiⁿ C/jī-khòng-jī-it A-one (Leonard hui-chhiⁿ) ê lî-chú bóe-liu tī téng-kò-goe̍h-chhoe cha̍p kang lāi ê piàn-hòa. NASA ê Ji̍t-Tē Koan-liân Thian-bûn-tâi (STEREO) Thài-khong-chûn sī chi̍t-cho͘ nn̄g-tâi ê thian-bûn-tâi thài-khong-chûn: STEREO-A kah STEREO-B. Kiâⁿ tī Tē-kiû thâu-chêng hit-tâi kiò-chò STEREO-A, i ē cháu khah-kín. Kiâⁿ tī Tē-kiû āu-piah hit-tâi kiò-chò STEREO-B, i ē cháu khah-bān. Nn̄g-tâi lî Tē-kiû ê kū-lî chha-put-to sī kāng-khoán ê, in chò-hóe se̍h Thài-iông leh kiâⁿ. Chit-ki iáⁿ-phìⁿ sī STEREO-A hip ê. Iáⁿ-siōng ê sī-iá sī jī-cha̍p-káu tō͘ khoah, ta̍k-keh iáⁿ-siōng lóng-ū kā sòa-lo̍h-lâi hit-tiuⁿ khàu-tiāu. Án-ne sán-seng ê sin iáⁿ-siōng, chiah khòaⁿ-ē-tio̍h ū piàn-hòa ê pō͘-hūn. Iáⁿ-phìⁿ khòaⁿ-ē-tio̍h chiok chheng-chhó͘ ê Leonard hui-chhiⁿ ê lî-chú bóe-liu. I chhun-kah ū-kàu tn̂g ê, khì hō͘ Thài-iông-hong pûn-kah iô–leh iô–leh. Thài-iông-hong tō-sī ùi Thài-iông phùn–chhut-lâi ê, sok-tō͘ chiok-kín ê lî-chú-liû. Iáⁿ-phìⁿ hip soah liáu-āu, Leonard hui-chhiⁿ kè-sio̍k kiâⁿ tùi Thài-iông khì. Káu i óa Thài-iông siōng-kīn ê sî-chūn, chha-put-to sī tī Chúi-chhiⁿ kah Kim-chhiⁿ kúi-tō chi-kan. Lo̍h-bóe i oa̍h–lo̍h-lâi ah! Kui-lia̍p hó-hó! Bô lōng-ke-sòaⁿ-the̍h! M̄-koh chit-má i beh lī-khui Thài-iông-hē ah! Soah piàn-kah lú-lâi lú-àm!

[KIP] Leonard hui-tshinn ê bé-liu iô–leh iô–leh

Leonard hui-tshinn ê bué-liu sī án-ná ē iô–leh iô–leh? Tsit-ki sok-sî-liap-iánn iánn-phìnn sī hui-tshinn C/jī-khòng-jī-it A-one (Leonard hui-tshinn) ê lî-tsú bué-liu tī tíng-kò-gue̍h-tshue tsa̍p kang lāi ê piàn-huà. NASA ê Ji̍t-Tē Kuan-liân Thian-bûn-tâi (STEREO) Thài-khong-tsûn sī tsi̍t-tsoo nn̄g-tâi ê thian-bûn-tâi thài-khong-tsûn: STEREO-A kah STEREO-B. Kiânn tī Tē-kiû thâu-tsîng hit-tâi kiò-tsò STEREO-A, i ē tsáu khah-kín. Kiânn tī Tē-kiû āu-piah hit-tâi kiò-tsò STEREO-B, i ē tsáu khah-bān. Nn̄g-tâi lî Tē-kiû ê kū-lî tsha-put-to sī kāng-khuán ê, in tsò-hué se̍h Thài-iông leh kiânn. Tsit-ki iánn-phìnn sī STEREO-A hip ê. Iánn-siōng ê sī-iá sī jī-tsa̍p-káu tōo khuah, ta̍k-keh iánn-siōng lóng-ū kā suà-lo̍h-lâi hit-tiunn khàu-tiāu. Án-ne sán-sing ê sin iánn-siōng, tsiah khuànn-ē-tio̍h ū piàn-huà ê pōo-hūn. Iánn-phìnn khuànn-ē-tio̍h tsiok tshing-tshóo ê Leonard hui-tshinn ê lî-tsú bué-liu. I tshun-kah ū-kàu tn̂g ê, khì hōo Thài-iông-hong pûn-kah iô–leh iô–leh. Thài-iông-hong tō-sī uì Thài-iông phùn–tshut-lâi ê, sok-tōo tsiok-kín ê lî-tsú-liû. Iánn-phìnn hip suah liáu-āu, Leonard hui-tshinn kè-sio̍k kiânn tuì Thài-iông khì. Káu i uá Thài-iông siōng-kīn ê sî-tsūn, tsha-put-to sī tī Tsuí-tshinn kah Kim-tshinn kuí-tō tsi-kan. Lo̍h-bué i ua̍h–lo̍h-lâi ah! Kui-lia̍p hó-hó! Bô lōng-ke-suànn-the̍h! M̄-koh tsit-má i beh lī-khui Thài-iông-hē ah! Suah piàn-kah lú-lâi lú-àm!

[English] Comet Leonard’s Tail Wag

Why does Comet Leonard’s tail wag? The featured time-lapse video shows the ion tail of Comet C/2021 A1 (Leonard) as it changed over ten days early last month. The video was taken by NASA’s Solar Terrestrial Relations Observatory-Ahead (STEREO-A) spacecraft that co-orbits the Sun at roughly the same distance as the Earth. Each image in this 29-degree field was subtracted from following image to create frames that highlight differences. The video clearly shows Comet Leonard’s long ion tail extending, wagging, and otherwise being blown around by the solar wind – a stream of fast-moving ions that stream out from the Sun. Since the video was taken, Comet Leonard continued plunging toward the Sun, reached its closest approach to the Sun between the orbits of Mercury and Venus, survived this closest approach without breaking apart, and is now fading as heads out of our Solar System.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/time-lapse
  • 【日地關聯天文台】Ji̍t-Tē Koan-liân Thian-bûn-tâi/Ji̍t-Tē Kuan-liân Thian-bûn-tâi/日地關聯天文台/Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO)
  • 【太陽風】Thài-iông-hong/Thài-iông-hong/太陽風/solar wind
  • 【離子流】lî-chú-liû/lî-tsú-liû/離子流/ion stream
  • 【離子尾溜】lî-chú bóe-liu/lî-tsú bué-liu/離子尾/ion tail

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:哈伯影像:木星 kah 變細粒 ê 大紅斑 明仔載 ê 圖:獵戶座皮帶 ê 氣體 kah 塗粉