Leonard 彗星 ê 長尾溜

Page(/daily/2022/01/20220103)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Leonard 彗星 ê 長尾溜

你無法度用望遠鏡看著 Leonard 彗星這條 超級長 ê 彗尾,因為伊傷長矣啦! 你嘛無法度用雙筒望遠鏡看著彗尾,因為猶是傷長! 嘛袂當用目睭直接看著,因為伊傷暗矣! 你若是 tī 城市內底嘛看無,因為 天頂傷光矣! 毋閣你若是 tī 一个烏-mih-mà ê 所在,會當用 kha-mé-lah tī 倚地平線 ê 所在翕著。 彗星今仔日離太陽上近,拄仔好 tī 水星 kah 金星 中央。 是講 彗星 若是猶活咧,你可能猶有機會。 這張相片 是頂個月 tī 西班牙 Canary 群島 ê La Palma 島 翕 ê。 是 kā 兩張 深空闊幅 kha-mé-lah 翕 ê 影像鬥出來 ê。 紲落來,Leonard 彗星 若是有活咧,彗核賰 ê 部份就會離開 太陽系,永遠袂閣轉來!

[POJ] Leonard hūi-chhiⁿ ê tn̂g-bóe-liu

Lí bô-hoat-tō͘ iōng bōng-oán-kiàⁿ khòaⁿ-tio̍h Leonard hūi-chhiⁿ chit-tiâu chhiau-kip tn̂g ê hūi-bóe, in-ūi i siūⁿ tn̂g ah! Lí mà bô-hoat-tō͘ iōng siang-tâng-bōng-oán-kiàⁿ khòaⁿ-tio̍h hūi-bóe, in-ūi iáu-sī siūⁿ tn̂g! Mā bōe-tàng iōng ba̍k-chiu ti̍t-chiap khòaⁿ-tio̍h, in-ūi siūⁿ àm ah! Lí nā-sī tī siâⁿ-chhī lāi-té mà khòaⁿ-bô, in-ūi thiⁿ-téng siūⁿ kng ah! M̄-koh lí nā-sī tī chi̍t-ê o͘-mih-mà ê só͘-chāi, ē-tàng iōng kha-mé-lah tī óa tē-pêng-sòaⁿ ê só͘-chāi hip-tio̍h. Hūi-chhiⁿ kin-á-ji̍t lî Thài-iông siōng-kīn, tú-á-hó tī Chúi-chhiⁿ kah Kim-chhiⁿ tiong-ng. Sī-kóng hūi-chhiⁿ nā-sī ia̍h oa̍h–leh, lí khó-lêng iáu-ū ki-hōe. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī téng-kò-goe̍h tī Se-pan-gâ Canary kûn-tó ê La Palma tó hip ê. Sī kā nn̄g-tiuⁿ chhim-khong khoah-pak kha-mé-lah hip ê iáⁿ-siōng tàu–chhut-lâi ê. Sòa-lo̍h-lâi, Leonard hūi-chhiⁿ nā-sī ū oa̍h–leh, hūi-he̍k chhun ê pō͘-hūn to̍h-ē lī-khui Thài-iông-hē, éng-oán bóe koh tńg-lâi!

[KIP] Leonard huī-tshinn ê tn̂g-bué-liu

Lí bô-huat-tōo iōng bōng-uán-kiànn khuànn-tio̍h Leonard huī-tshinn tsit-tiâu tshiau-kip tn̂g ê huī-bué, in-uī i siūnn tn̂g ah! Lí mà bô-huat-tōo iōng siang-tâng-bōng-uán-kiànn khuànn-tio̍h huī-bué, in-uī iáu-sī siūnn tn̂g! Mā buē-tàng iōng ba̍k-tsiu ti̍t-tsiap khuànn-tio̍h, in-uī siūnn àm ah! Lí nā-sī tī siânn-tshī lāi-té mà khuànn-bô, in-uī thinn-tíng siūnn kng ah! M̄-koh lí nā-sī tī tsi̍t-ê oo-mih-mà ê sóo-tsāi, ē-tàng iōng kha-mé-lah tī uá tē-pîng-suànn ê sóo-tsāi hip-tio̍h. Huī-tshinn kin-á-ji̍t lî Thài-iông siōng-kīn, tú-á-hó tī Tsuí-tshinn kah Kim-tshinn tiong-ng. Sī-kóng huī-tshinn nā-sī ia̍h ua̍h–leh, lí khó-lîng iáu-ū ki-huē. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tíng-kò-gue̍h tī Se-pan-gâ Canary kûn-tó ê La Palma tó hip ê. Sī kā nn̄g-tiunn tshim-khong khuah-pak kha-mé-lah hip ê iánn-siōng tàu–tshut-lâi ê. Suà-lo̍h-lâi, Leonard huī-tshinn nā-sī ū ua̍h–leh, huī-hi̍k tshun ê pōo-hūn to̍h-ē lī-khui Thài-iông-hē, íng-uán bué koh tńg-lâi!

[English] Comet Leonard’s Long Tail

You couldn’t see Comet Leonard’s extremely long tail with a telescope — it was just too long. You also couldn’t see it with binoculars — still too long. Or with your eyes – it was too dim. Or from a city — the sky was too bright. But from a dark location with a low horizon — your camera could. And still might – if the comet survives today’s closest encounter with the Sun, which occurs between the orbits of Mercury and Venus. The featured picture was created from two deep and wide-angle camera images taken from La Palma in the Canary Islands of Spain late last month. Afterwards, if it survives, what is left of Comet Leonard’s nucleus will head out of our Solar System, never to return.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/comet’s tail
  • 【彗核】hūi-he̍k/huī-hi̍k/彗核/comet’s nucleus

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:寒天 ê 車路 kah 天頂 ê 四重月暈 明仔載 ê 圖:土星環外口 ê 衛星