JWST 太空望遠鏡 ê 發射煙 kah 後壁 ê Leonard 彗星

Page(/daily/2021/12/20211227)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] JWST 太空望遠鏡 ê 發射煙 kah 後壁 ê Leonard 彗星

天頂這兩條光巡,佗一个是彗星? 雖罔講 in 看起來攏足成彗星 ê,毋閣較低彼粒才是真正 ê 彗星。 彼粒是 Leonard 彗星,看會著伊 ê 彗鬚 kah 彗尾。 伊是一粒 kah 城市平大 ê 石頭冰,伊 太陽 leh 行,這馬行到 內太陽系 來矣。 Leonard 彗星 最近才拄行到離 地球 上近 kah 離 金星 上近 ê 所在。 後禮拜伊會行到離太陽上近 ê 所在。 這粒彗星這馬猶閣會當用目睭直接看著。 紲落來這幾若禮拜,伊會產生 長長 ê 尾溜,逐工看起來會攏無仝。 另外,較面頂 ê 光巡是 Ariane 五號火箭 ê 噴射煙。 伊兩工前才 kā JWST 太空望遠鏡 擲去-lih 地球面頂。 這張 孤張感光 ê 相片 是 tī 泰國 翕 ê。 前景 ê 尖塔是 Doi Inthanon 國家公園 面頂 ê 寶塔。 到目前為止,JWST 是 NASA 上大上有力 ê 太空望遠鏡。 伊會 行到 地球-太陽 系統 ê L2 點,kah 地球做伙踅太陽行。 目前 按算 欲 tī 2022 年熱天開始做科學觀測。

[POJ] JWST Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê hoat-siā-ian kah āu-piah ê Leonard hui-chhiⁿ

Thiⁿ-téng chit-nn̄g-tiâu kng-sûn, tó-chi̍t-ê sī hui-chhiⁿ? Sui-bóng-kóng in khòaⁿ–khí-lâi lóng chiok-sêng hui-chhiⁿ ê, m̄-koh khah-kē hit-lia̍p chiah-sī chin-chiàⁿ ê hui-chhiⁿ. Hit-lia̍p sī Leonard hui-chhiⁿ, khòaⁿ-ē-tio̍h i ê hūi-chhiu kah hūi-bóe. I sī chi̍t-lia̍p kah siâⁿ-chhī pêⁿ-tōa ê chio̍h-thâu peng, i se̍h Thài-iông leh kiâⁿ, chit-má kiâⁿ-kàu Lōe-thài-iông-hē lâi ah. Leonard hui-chhiⁿ chòe-kīn chiah tú kiâⁿ-kàu lî Tē-kiû siōng-kīn kah lî Kim-chhiⁿ siōng-kīn ê só͘-chāi. Āu-lé-pài i ē kiâⁿ-kàu lî Thài-iông siōng-kīn ê só͘-chāi. Chit-lia̍p hui-chhiⁿ chit-má iáu-koh ē-tàng iōng ba̍k-chiu ti̍t-chiap khòaⁿ-tio̍h. Sòa-lo̍h-lâi che kúi-ā lé-pài, i ē sán-seng tn̂g-tn̂g ê bóe-liu, ta̍k-kang khòaⁿ–khí-lâi ē lóng bô-kâng. Lēng-gōa, khah bīn-téng ê kng-sûn sī Ariane gō͘-hō hóe-chìⁿ ê phùn-siā-ian. I nn̄g-kang chêng chiah kā JWST thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ tàn khì-lih Tē-kiû bīn-téng. Chit-tiuⁿ ko͘-tiuⁿ kám-kng ê siòng-phìⁿ sī tī Thài-kok hip ê. Chiân-kéng ê chiam-thah sī Doi Inthanon kok-ka-kong-hn̂g bīn-téng ê pó-thah. Káu bo̍k-chêng ûi-chí, JWST sī NASA siōng-tōa siōng-ū-la̍t ê thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ. I ē kiâⁿ-kàu Tē-kiû-Thài-iông hē-thóng ê L-two tiám, kah Tē-kiû chò-hóe se̍h Thài-iông kiâⁿ. Bo̍k-chêng àn-sǹg beh tī jī-khòng-jī-jī nî joa̍h-thiⁿ khai-sí chò kho-ha̍k koan-chhek.

[KIP] JWST Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê huat-siā-ian kah āu-piah ê Leonard hui-tshinn

Thinn-tíng tsit-nn̄g-tiâu kng-sûn, tó-tsi̍t-ê sī hui-tshinn? Sui-bóng-kóng in khuànn–khí-lâi lóng tsiok-sîng hui-tshinn ê, m̄-koh khah-kē hit-lia̍p tsiah-sī tsin-tsiànn ê hui-tshinn. Hit-lia̍p sī Leonard hui-tshinn, khuànn-ē-tio̍h i ê huī-tshiu kah huī-bué. I sī tsi̍t-lia̍p kah siânn-tshī pênn-tuā ê tsio̍h-thâu ping, i se̍h Thài-iông leh kiânn, tsit-má kiânn-kàu Luē-thài-iông-hē lâi ah. Leonard hui-tshinn tsuè-kīn tsiah tú kiânn-kàu lî Tē-kiû siōng-kīn kah lî Kim-tshinn siōng-kīn ê sóo-tsāi. Āu-lé-pài i ē kiânn-kàu lî Thài-iông siōng-kīn ê sóo-tsāi. Tsit-lia̍p hui-tshinn tsit-má iáu-koh ē-tàng iōng ba̍k-tsiu ti̍t-tsiap khuànn-tio̍h. Suà-lo̍h-lâi tse kuí-ā lé-pài, i ē sán-sing tn̂g-tn̂g ê bué-liu, ta̍k-kang khuànn–khí-lâi ē lóng bô-kâng. Līng-guā, khah bīn-tíng ê kng-sûn sī Ariane gōo-hō hué-tsìnn ê phùn-siā-ian. I nn̄g-kang tsîng tsiah kā JWST thài-khong-bōng-uán-kiànn tàn khì-lih Tē-kiû bīn-tíng. Tsit-tiunn koo-tiunn kám-kng ê siòng-phìnn sī tī Thài-kok hip ê. Tsiân-kíng ê tsiam-thah sī Doi Inthanon kok-ka-kong-hn̂g bīn-tíng ê pó-thah. Káu bo̍k-tsîng uî-tsí, JWST sī NASA siōng-tuā siōng-ū-la̍t ê thài-khong-bōng-uán-kiànn. I ē kiânn-kàu Tē-kiû-Thài-iông hē-thóng ê L-two tiám, kah Tē-kiû tsò-hué se̍h Thài-iông kiânn. Bo̍k-tsîng àn-sǹg beh tī jī-khòng-jī-jī nî jua̍h-thinn khai-sí tsò kho-ha̍k kuan-tshik.

[English] Comet Leonard behind JWST Launch Plume

Which one of these two streaks is a comet? Although they both have comet-like features, the lower streak is the only real comet. This lower streak shows the coma and tail of Comet Leonard, a city-sized block of rocky ice that is passing through the inner Solar System as it continues its looping orbit around the Sun. Comet Leonard has recently passed its closest to both the Earth and Venus and will round the Sun next week. The comet, still visible to the unaided eye, has developed a long and changing tail in recent weeks. In contrast, the upper streak is the launch plume of the Ariane V rocket that lifted the James Webb Space Telescope (JWST) off the Earth two days ago. The featured single-exposure image was taken from Thailand, and the foreground spire is atop a pagoda in Doi Inthanon National Park. JWST, NASA’s largest and most powerful space telescope so far, will orbit the Sun near the Earth-Sun L2 point and is scheduled to start science observations in the summer of 2022.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【光巡】kng-sûn/kng-sûn/光痕/streak
 • 【JWST 太空望遠鏡】JWST thài-khong bōng-oán-kiàⁿ/JWST thài-khong bōng-uán-kiànn/JWST 太空望遠鏡/James Webb Space Telescope
 • 【Ariane 五號火箭】Ariane gō͘-hō hóe-chìⁿ/Ariane gōo-hō/Ariane 五號火箭/Ariane V rocket
 • 【噴射煙】phùn-siā-ian/phùn-siā-ian/噴射煙/launch plume
 • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/comet’s coma
 • 【彗尾】hūi-bóe/huī-bué/彗尾/comet’s tail
 • 【L2 點】L-two tiám/L-two tiám/L2 點/L2 Lagrange point
 • 【內太陽系】Lōe-thài-iông-hē/Luē-thài-iông-hē/內太陽系/inner solar system

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:地球頭頂 ê JWST 太空望遠鏡 明仔載 ê 圖:瑞典天頂 ê 日暈