M1:毛蟹星雲

Page(/daily/2021/12/20211224)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M1:毛蟹星雲

毛蟹星雲 ê 編號是 M1,伊毋是彗星,是 18 世紀 Charles Messier 星表頭一个天體。 實際上,咱這馬已經知影 毛蟹星雲 其實是一个 超新星殘骸,是大質量恆星死亡爆炸了後 ê 雲屑仔。 天文學家 tī 1054 年 ê 時陣 to̍h 有發現伊 矣。 這是用 地面望遠鏡翕 ê 影像,是 kā 闊頻 kah 狹頻資料鬥做這張遮爾清楚 ê 彩色相片。 狹頻資料是追蹤硫磺離子、水素離子、酸素原子 ê 發射線,是欲探索 脹大星雲 內底交纏做伙 ê 雲絲。 對現代天文學家來講,其中上特別 ê 天體是 毛蟹星雲脈動星,to̍h 是相片中央上光彼粒,這是一粒一秒鐘踅 30 擺 ê 中子星。 這粒恆星核心崩塌 ê 殘骸 to̍h kah 宇宙發電機 仝款,伊是毛蟹星雲 ê 動力來源,予伊 tī 電磁波頻譜產生發射線。 毛蟹星雲差不多是 12 光年闊,伊 tī 金牛座 內底,離咱干焦 6500 光年遠爾爾。

[POJ] M-i̍t: Mô͘-hē-seng-hûn

Mô͘-hē-seng-hûn ê pian-hō sī M-i̍t, i m̄-sī hui-chhiⁿ, sī cha̍p-poeh sè-kí Charles Messier seng-piáu thâu-chi̍t-ê thian-thé. Si̍t-chè-siōng, lán chit-má í-keng chai-iáⁿ Mô͘-hē-seng-hûn kî-si̍t sī chi̍t-ê chhiau-sin-seng chân-hâi, sī tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ sí-bông po̍k-chà liáu-āu ê hûn-sap-á. Thian-bûn-ha̍k-ka tī it-khòng-ngó͘-sù nî ê sî-chūn to̍h ū hoat-hiān i ah. Che sī iōng tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ hip ê iáⁿ-siōng, sī kā khoah-pîn kah e̍h-pîn chu-liāu tàu-chò chit-tiuⁿ chiah-nī chheng-chhó͘ ê chhái-sek siòng-phìⁿ. E̍h-pîn chu-liāu sī tui-chong liû-hông lî-chú, chúi-sò͘ lî-chú, sàng-sò͘ goân-chú ê hoat-siā-sòaⁿ, sī beh thàm-soh tiùⁿ-tōa seng-hûn lāi-té kau-tîⁿ chò-hóe ê hûn-si. Tùi hiān-tāi thian-bûn-ha̍k-ka lâi-kóng, kî-tiong siōng te̍k-pia̍t ê thian-thé sī Mô͘-hē-seng-hûn be̍h-tōng-chhiⁿ, to̍h sī siòng-phìⁿ tiong-ng siōng kng hit-lia̍p, che sī chi̍t-lia̍p chi̍t-bió-cheng se̍h saⁿ-cha̍p pái ê tiōng-chú-chhiⁿ. Chit-lia̍p hêng-chhiⁿ he̍k-sim pang-la̍p ê chân-hâi to̍h kah ú-tiū hoat-tiān-ki kāng-khoán, i sī Mô͘-hē-seng-hûn ê tōng-le̍k lâi-goân, hō͘ i tī tiān-chû-pho pîn-phó͘ sán-seng hoat-siā-sòaⁿ. Mô͘-hē-seng-hûn chha-put-to sī cha̍p-jī kng-nî khoah, i tī Kim-gû-chō lāi-té, lî lán kan-na la̍k-chheng-gō͘-pah kng-nî hn̄g niā-niā.

[KIP] M-i̍t: Môo-hē-sing-hûn

Môo-hē-sing-hûn ê pian-hō sī M-i̍t, i m̄-sī hui-tshinn, sī tsa̍p-pueh sè-kí Charles Messier sing-piáu thâu-tsi̍t-ê thian-thé. Si̍t-tsè-siōng, lán tsit-má í-king tsai-iánn Môo-hē-sing-hûn kî-si̍t sī tsi̍t-ê tshiau-sin-sing tsân-hâi, sī tuā-tsit-liōng hîng-tshinn sí-bông po̍k-tsà liáu-āu ê hûn-sap-á. Thian-bûn-ha̍k-ka tī it-khòng-ngóo-sù nî ê sî-tsūn to̍h ū huat-hiān i ah. Tse sī iōng tē-bīn bōng-uán-kiànn hip ê iánn-siōng, sī kā khuah-pîn kah e̍h-pîn tsu-liāu tàu-tsò tsit-tiunn tsiah-nī tshing-tshóo ê tshái-sik siòng-phìnn. E̍h-pîn tsu-liāu sī tui-tsong liû-hông lî-tsú, tsuí-sòo lî-tsú, sàng-sòo guân-tsú ê huat-siā-suànn, sī beh thàm-soh tiùnn-tuā sing-hûn lāi-té kau-tînn tsò-hué ê hûn-si. Tuì hiān-tāi thian-bûn-ha̍k-ka lâi-kóng, kî-tiong siōng ti̍k-pia̍t ê thian-thé sī Môo-hē-sing-hûn be̍h-tōng-tshinn, to̍h sī siòng-phìnn tiong-ng siōng kng hit-lia̍p, tse sī tsi̍t-lia̍p tsi̍t-bió-tsing se̍h sann-tsa̍p pái ê tiōng-tsú-tshinn. Tsit-lia̍p hîng-tshinn hi̍k-sim pang-la̍p ê tsân-hâi to̍h kah ú-tiū huat-tiān-ki kāng-khuán, i sī Môo-hē-sing-hûn ê tōng-li̍k lâi-guân, hōo i tī tiān-tsû-pho pîn-phóo sán-sing huat-siā-suànn. Môo-hē-sing-hûn tsha-put-to sī tsa̍p-jī kng-nî khuah, i tī Kim-gû-tsō lāi-té, lî lán kan-na la̍k-tshing-gōo-pah kng-nî hn̄g niā-niā.

[English] M1: The Crab Nebula

The Crab Nebula is cataloged as M1, the first object on Charles Messier’s famous 18th century list of things which are not comets. In fact, the Crab is now known to be a supernova remnant, debris from the death explosion of a massive star, witnessed by astronomers in the year 1054. This sharp, ground-based telescopic view combines broadband color data with narrowband data that tracks emission from ionized sulfur, hydrogen, and oxygen atoms to explore the tangled filaments within the still expanding cloud. One of the most exotic objects known to modern astronomers, the Crab Pulsar, a neutron star spinning 30 times a second, is visible as a bright spot near the nebula’s center. Like a cosmic dynamo, this collapsed remnant of the stellar core powers the Crab’s emission across the electromagnetic spectrum. Spanning about 12 light-years, the Crab Nebula is a mere 6,500 light-years away in the constellation Taurus.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
 • 【毛蟹星雲】Mô͘-hē-seng-hûn/Môo-hē-sing-hûn/蟹狀星雲/the Crab Nebula
 • 【毛蟹星雲脈動星】Mô͘-hē-seng-hûn be̍h-tōng-chhiⁿ/Môo-hē-sing-hûn be̍h-tōng-tshinn/蟹狀星雲脈衝星/the Crab Pulsar
 • 【中子星】tiōng-chú-chhiⁿ/tiōng-tsú-tshinn/中子星/neutron star
 • 【硫磺】liû-hông/liû-hông/硫/sulfur
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen
 • 【酸素】sǹg-sò͘/sǹg-sòo/氧/oxygen
 • 【酸素】sàng-sò͘/sàng-sòo/氧氣/oxygen
 • 【雲絲】hûn-si/hûn-si/絲狀結構/filament
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrowband
 • 【闊頻】khoan-pîn/khuan-pîn/寬頻/broadband
 • 【電磁波頻譜】tiān-chû-pho pîn-phó͘/tiān-tsû-pho pîn-phóo/電磁波頻譜/
 • 【金牛座】Kim-gû-chō/Kim-gû-tsō/金牛座/Taurus
 • 【崩塌】pang-la̍p/pang-la̍p/崩塌/collapse

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:三粒行星 kah 一粒彗星 明仔載 ê 圖:聖誕彗星 ê 尾溜