Stephan 五重奏

Page(/daily/2021/12/20211218)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Stephan 五重奏

這張引人注目 ê 相片 是 ùi 哈伯遺產資料庫 提著 ê 影像資料。 這个 Stephan 五重奏 是頭一个去予辨識出來 敆做堆 ê 星系群。 In 差不多有 3 億光年遠,毋閣五粒內底干焦有四粒是 tī 仝一个宇宙距離牽做伙 ê。 毋閣,另外彼个嘛是一看著知。 這陣交互星系:NGC 7319, 7318A, 7318B, kah 7317, 看起來是有較黃。 In 攏有去予拗彎 ê 箍箍仔 kah 尾溜,這是因為 in 受著會破壞結構 ê 潮汐力 ê 影響。 毋閣主要 ê 藍色星系 NGC 7320 是離咱較近,干焦 4000 萬光年遠爾爾。 伊 kah 這陣交互星系毋是仝一陣 ê。 Stephan 五重奏是 tī 飛馬座 內底。 用四个交互星系 ê 距離來估算,in ê 範圍差不多是 50 萬光年闊。 Tī 正爿頂懸後壁,天文學家閣揣著另外一个星系 NGC 7320C,差不多嘛是 3 億光年遠。 按呢會予 這陣交互星系閣變做五重奏

[POJ] Stephan Gō͘-têng-chàu

Chit-tiuⁿ ín-lâng-chù-bo̍k ê siòng-phìⁿ sī ùi Ha-peh-ûi-sán-chu-liāu-khò͘ thê-tio̍h ê iáⁿ-siōng chu-liāu. Chit-ê Stephan gō͘-têng-chàu sī thâu-chi̍t-ê khì hō͘ piān-sek–chhut-lâi kap-chò-tui ê seng-hē-kûn. In chha-put-to ū saⁿ-ek kng-nî hn̄g, m̄-koh gō͘-lia̍p lāi-té kan-na ū sì-lia̍p sī tī kāng-chi̍t-ê ú-tiū kū-lî khan chò-hóe ê. M̄-koh, lēng-gōa hit-ê mā-sī chi̍t-khòaⁿ tio̍h-chai. Chi̍t-tīn kāu-hō͘-seng-hē: NGC 7319, 7318A, 7318B, kah 7317, khòaⁿ–khí-lâi sī ū khah n̄g. In lóng ū khì hō͘ áu-oan ê khó͘-khó͘-a kah bóe-liu, che sī in-ūi in siū-tio̍h ē phò-hoāi kiat-kò͘ ê tiâu-sek-le̍k ê éng-hióng. M̄-koh chú-iàu ê nâ-sek seng-hē NGC 7320 sī lî lán khah-kīn, kan-na sì-chheng-bān kng-nî hn̄g niā-niā. I kah chit-tīn kāu-hō͘-seng-hē m̄-sī kâng-chi̍t-tīn ê. Stephan gō͘-têng-chàu sī tī Hui-má-chō lāi-té. Iōng sì-ê kāu-hō͘-seng-hē ê kū-lî lâi kó͘-sǹg, in ê hoān-ûi chha-put-to sī gō͘-cha̍p-bān kng-nî khoah. Tī chiàⁿ-pêng téng-koân āu-piah, thian-bûn-ha̍k-ka koh chhōe-tio̍h lēng-gōa chi̍t-ê seng-hē NGC 7320C, chha-put-to mā-sī saⁿ-ek kng-nî hn̄g. Án-ni ē hō͘ chit-tīn kāu-hō͘-seng-hē koh piàn-chò gō͘-têng-chàu.

[KIP] Stephan Gōo-tîng-tsàu

Tsit-tiunn ín-lâng-tsù-bo̍k ê siòng-phìnn sī uì Ha-peh-uî-sán-tsu-liāu-khòo thê-tio̍h ê iánn-siōng tsu-liāu. Tsit-ê Stephan gōo-tîng-tsàu sī thâu-tsi̍t-ê khì hōo piān-sik–tshut-lâi kap-tsò-tui ê sing-hē-kûn. In tsha-put-to ū sann-ik kng-nî hn̄g, m̄-koh gōo-lia̍p lāi-té kan-na ū sì-lia̍p sī tī kāng-tsi̍t-ê ú-tiū kū-lî khan tsò-hué ê. M̄-koh, līng-guā hit-ê mā-sī tsi̍t-khuànn tio̍h-tsai. Tsi̍t-tīn kāu-hōo-sing-hē: NGC 7319, 7318A, 7318B, kah 7317, khuànn–khí-lâi sī ū khah n̄g. In lóng ū khì hōo áu-uan ê khóo-khóo-a kah bué-liu, tse sī in-uī in siū-tio̍h ē phò-huāi kiat-kòo ê tiâu-sik-li̍k ê íng-hióng. M̄-koh tsú-iàu ê nâ-sik sing-hē NGC 7320 sī lî lán khah-kīn, kan-na sì-tshing-bān kng-nî hn̄g niā-niā. I kah tsit-tīn kāu-hōo-sing-hē m̄-sī kâng-tsi̍t-tīn ê. Stephan gōo-tîng-tsàu sī tī Hui-má-tsō lāi-té. Iōng sì-ê kāu-hōo-sing-hē ê kū-lî lâi kóo-sǹg, in ê huān-uî tsha-put-to sī gōo-tsa̍p-bān kng-nî khuah. Tī tsiànn-pîng tíng-kuân āu-piah, thian-bûn-ha̍k-ka koh tshuē-tio̍h līng-guā tsi̍t-ê sing-hē NGC 7320C, tsha-put-to mā-sī sann-ik kng-nî hn̄g. Án-ni ē hōo tsit-tīn kāu-hōo-sing-hē koh piàn-tsò gōo-tîng-tsàu.

[English] Stephan’s Quintet

The first identified compact galaxy group, Stephan’s Quintet is featured in this eye-catching image constructed with data drawn from the extensive Hubble Legacy Archive. About 300 million light-years away, only four of these five galaxies are actually locked in a cosmic dance of repeated close encounters. The odd man out is easy to spot, though. The interacting galaxies, NGC 7319, 7318A, 7318B, and 7317 have an overall yellowish cast. They also tend to have distorted loops and tails, grown under the influence of disruptive gravitational tides. But the predominantly bluish galaxy, NGC 7320, is closer, just 40 million light-years distant, and isn’t part of the interacting group. Stephan’s Quintet lies within the boundaries of the high flying constellation Pegasus. At the estimated distance of the quartet of interacting galaxies, this field of view spans about 500,000 light-years. But moving just beyond this field, up and to the right, astronomers can identify another galaxy, NGC 7320C, that is also 300 million light-years distant. Including it would bring the interacting quartet back up to quintet status.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【Stephan 五重奏】Stephan gō͘-têng-chàu/Stephan gōo-tîng-tsàu/Stephan 五重奏/Stephan’s Quintet
  • 【飛馬座】Hui-má-chō/Hui-má-tsō/飛馬座/Pegasus
  • 【交互星系】kāu-hō͘-seng-hē/kāu-hōo-sing-hē/交互星系/interacting galaxies
  • 【潮汐力】tiâu-sek-le̍k/tiâu-sik-li̍k/潮汐力/gravitational tides
  • 【哈伯遺產資料庫】Ha-peh-ûi-sán-chu-liāu-khò͘/Ha-peh-uî-sán-tsu-liāu-khòo/哈伯遺產資料庫/Hubble Legacy Archive

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:北天 ê 雙生仔座流星雨 明仔載 ê 圖:意大利天頂 ê 行星排規排