HH 666 天體:龍骨座 ê 塗粉雲柱 kah 噴流

Page(/daily/2021/12/20211214)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] HH 666 天體:龍骨座 ê 塗粉柱 kah 噴流

Tùi 一寡人來講,這看起來可能有成一个 蜂岫。 毋閣實際上,這張相片哈伯 太空望遠鏡翕 ê 宇宙塗粉柱。 伊有 2 光年 長,to̍h tī HH 666 天體 ê 內底。 這个天體是一个少年 ê 恆星,伊 當-leh 發射能量足強 ê 噴流。 這个結構是 tī 咱銀河系上大 ê 恆星形成區,龍骨座星雲 ê 內底。 伊 tī 南天爍咧爍咧,離咱有 7500 光年遠。 這个 塗粉柱 ê 外形是去予 龍骨座星雲內底較少年、較高溫、較大質量恆星 ê 恆星風 kah 輻射 kā 雕出來 ê。 是講 tī 這个恆星形成區內底,有一寡新 ê 恆星猶閣 leh 做。 用 紅外線 來 kā 看,to̍h 會當 迵過塗粉來看 較詳細 leh。 按呢 to̍h 會當看著 兩个較狹 ê、能量較強 ê 噴流,ùi 猶藏 tī 塗粉內底、拄生出來 ê 恆星嬰仔噴出來。

[POJ] HH lio̍k-lio̍k-lio̍k thian-thé: Lêng-kut-chō ê thô͘-hún-thiāu kah phùn-liû

Tùi chi̍t-kóa-lâng lâi-kóng, che khòaⁿ–khí-lâi khó-lêng ū sêng chi̍t-ê phang-siū. M̄-koh si̍t-chè-siōng, chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī Ha-peh-thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ hip ê ú-tiū thô͘-hún-thiāu. I ū nn̄g kng-nî tn̂g, to̍h tī HH lio̍k-lio̍k-lio̍k thian-thé ê lāi-té. Chit-ê thian-thé sī chi̍t-ê siàu-liân ê hêng-chhiⁿ, i tng-leh hoat-siā lêng-liōng chiok-kiông ê phùn-liû. Chit-ê kiat-kò͘ sī tī lán Gîn-hô-hē siōng-tōa ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu, Lêng-kut-chō seng-hûn ê lāi-té. I tī lâm-thian sih-leh-sih-leh, lî lán ū chhit-chheng-gō͘-pah kng-nî hn̄g. Chit-ê thô͘-hún-thiāu ê gōa-hêng sī khì hō͘ Lêng-kut-chō seng-hûn lāi-té khah siàu-liân, khah ko-un, khah tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ ê hêng-chhiⁿ-hong kah hok-siā kā tiau–chhut-lâi ê. Sī-kóng tī chit-ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu lāi-té, ū chi̍t-kóa sin ê hêng-chhiⁿ iáu-koh leh chò. Iōng âng-gōa-sòaⁿ lâi kā khòaⁿ, to̍h ē-tàng thàng-kòe thô͘-hún lâi khòaⁿ khah siông-sè leh. Án-ni to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h nn̄g-ê khah-e̍h ê, lêng-liōng khah-kiông ê phùn-liû, ùi iáu chhàng tī thô͘-hún lāi-té, tú siⁿ–chhut-lâi ê hêng-chhiⁿ îⁿ-á phùn–chhut-lâi.

[KIP] HH lio̍k-lio̍k-lio̍k thian-thé: Lîng-kut-tsō ê thôo-hún-thiāu kah phùn-liû

Tuì tsi̍t-kuá-lâng lâi-kóng, tse khuànn–khí-lâi khó-lîng ū sîng tsi̍t-ê phang-siū. M̄-koh si̍t-tsè-siōng, tsit-tiunn siòng-phìnn sī Ha-peh-thài-khong-bōng-uán-kiànn hip ê ú-tiū thôo-hún-thiāu. I ū nn̄g kng-nî tn̂g, to̍h tī HH lio̍k-lio̍k-lio̍k thian-thé ê lāi-té. Tsit-ê thian-thé sī tsi̍t-ê siàu-liân ê hîng-tshinn, i tng-leh huat-siā lîng-liōng tsiok-kiông ê phùn-liû. Tsit-ê kiat-kòo sī tī lán Gîn-hô-hē siōng-tuā ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu, Lîng-kut-tsō sing-hûn ê lāi-té. I tī lâm-thian sih-leh-sih-leh, lî lán ū tshit-tshing-gōo-pah kng-nî hn̄g. Tsit-ê thôo-hún-thiāu ê guā-hîng sī khì hōo Lîng-kut-tsō sing-hûn lāi-té khah siàu-liân, khah ko-un, khah tuā-tsit-liōng hîng-tshinn ê hîng-tshinn-hong kah hok-siā kā tiau–tshut-lâi ê. Sī-kóng tī tsit-ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu lāi-té, ū tsi̍t-kuá sin ê hîng-tshinn iáu-koh leh tsò. Iōng âng-guā-suànn lâi kā khuànn, to̍h ē-tàng thàng-kuè thôo-hún lâi khuànn khah siông-sè leh. Án-ni to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h nn̄g-ê khah-e̍h ê, lîng-liōng khah-kiông ê phùn-liû, uì iáu tshàng tī thôo-hún lāi-té, tú sinn–tshut-lâi ê hîng-tshinn înn-á phùn–tshut-lâi.

[English] HH 666: Carina Dust Pillar with Jet

To some, it may look like a beehive. In reality, the featured image from the Hubble Space Telescope captures a cosmic pillar of dust, two-light years long, inside of which is Herbig-Haro 666 – a young star emitting powerful jets. The structure lies within one of our galaxy’s largest star forming regions, the Carina Nebula, shining in southern skies at a distance of about 7,500 light-years. The pillar’s layered outline are shaped by the winds and radiation of Carina’s young, hot, massive stars, some of which are still forming inside the nebula. A dust-penetrating view in infrared light better shows the two, narrow, energetic jets blasting outward from a still hidden infant star.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【龍骨座星雲】Lêng-kut-chō seng-hûn/Lîng-kut-tsō sing-hûn/船底座星雲/Carina Nebula
 • 【蜂岫】phang-siū/phang-siū/蜂巢/beehive
 • 【塗粉柱】thô͘-hún-thiāu/thôo-hún-thiāu/灰塵/dust pillar
 • 【噴流】phùn-liû/phùn-liû/噴流/jet
 • 【恆星風】hêng-chhiⁿ-hong/hîng-tshinn-hong/恆星風/stellar wind
 • 【輻射】hok-siā/hok-siā/輻射/radiation
 • 【HH 666 天體】HH lio̍k-lio̍k柱-lio̍k thian-thé/HH lio̍k-lio̍k-lio̍k thian-thé/HH 666 天體/Herbig-Haro 666
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:冰島天頂 ê 流星 kah 極光 明仔載 ê 圖:天頂 ê Leonard 彗星