Tī M3 星團頭前 ê Leonard 彗星

Page(/daily/2021/12/20211212)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī M3 星團頭前 ê Leonard 彗星

Leonard 彗星這馬已經會當直接用目睭看矣!毋閣猶是足暗 ê。 伊今仔日離地球上近。 若是欲看這粒彗星,上好 ê 時機就 tī 這禮拜。 日頭落山了後,看 tùi 西爿地平線遐 to̍h 看會著。 這馬欲看彗星是 tī 地球赤道 以北 ê 所在 看較有。 毋閣到 12 月下旬,彗星 to̍h 愛 tī 地球赤道以南 ê 所在才看較有矣。 這張相片是一禮拜前 tī 美國 加州 翕著 ê 彗星 C/2021 A1 (Leonard 彗星)。 這張長時間感光 ê 相片,會當看著彗星 足詳細 ê 青色 彗鬚 kah 愈來愈長 ê 塗粉尾溜。 彗星行到 內太陽系 以後 to̍h 離咱干焦幾若光分遠爾爾。 這張拄仔好 tī 伊行到 球形 M3 星團頭前 ê 時陣 翕著。 毋閣,M3 是離咱 35,000 光年遐爾遠。 閣一禮拜,Leonard 彗星 to̍h 會 離金星足近 ê。 伊會閣 繼續行,到明年一月初 ê 時陣,to̍h 會倚太陽上近。

[POJ] Tī M-saⁿ seng-thoân thâu-chêng ê Leonard hūi-chhiu

Leonard hūi-chhiu chit-má í-keng ē-tàng ti̍t-chiap iōng ba̍k-chiu khòaⁿ ah! M̄-koh iáu-sī chiok-àm ê. I kin-á-ji̍t lî Tē-kiû siōng-kīn. Nā-sī beh khòaⁿ chit-lia̍p hūi-chhiu, siōng-hó ê sî-ki to̍h tī chit-lé-pài. Ji̍t-thâu lo̍h-soaⁿ liáu-āu, khòaⁿ-tùi sai-pêng tē-pêng-sòaⁿ hiah to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h. Chit-má beh khòaⁿ hūi-chhiu sī tī Tē-kiû chhek-tō í pak ê só͘-chāi khòaⁿ-khah-ū. M̄-koh kàu cha̍p-jī goe̍h hā-sûn, hūi-chhiⁿ to̍h ài tī Tē-kiû chhek-tō í lâm ê só͘-chāi chiah khòaⁿ-ū ah. Chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī chi̍t-lé-pài chêng tī Bí-kok Ka-chiu hip-tio̍h ê hūi-chhiⁿ C/jī-khòng-jī-it A-one (Leonard hūi-chhiⁿ). Chit-tiuⁿ tn̂g-sî-kan kám-kng ê siòng-phìⁿ, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h hūi-chhiⁿ chiok siông-sè ê chhiⁿ-se̍k hūi-chhiu kah lú-lâi lú-tn̂g ê thô͘-hún-bóe-liu. Hūi-chhiⁿ kiâⁿ-kàu Lōe-thài-iông-hē í-āu to̍h lî lán kan-na kúi-ā kng-hun hn̄g niā-niā. Chit-tiuⁿ tú-á-hó tī í kiâⁿ kàu kiû-hêng-seng-thoân M3 thâu-chêng ê sî-chūn hip-tio̍h. M̄-koh, M3 sī lî lán saⁿ-bān-gō͘-chheng kng-nî hiah-nī hn̄g. Koh chi̍t-lé-pài, Leonard hūi-chhiu to̍h ē lî Kim-chhiⁿ chiok kīn ê. I ē koh kè-sio̍k kiâⁿ, kàu môa-nî i̍t goe̍h chhoe ê sî-chūn, to̍h ē óa Thài-iông siōng-kīn.

[KIP] Tī M-sann sing-thuân thâu-tsîng ê Leonard huī-tshiu

Leonard huī-tshiu tsit-má í-king ē-tàng ti̍t-tsiap iōng ba̍k-tsiu khuànn ah! M̄-koh iáu-sī tsiok-àm ê. I kin-á-ji̍t lî Tē-kiû siōng-kīn. Nā-sī beh khuànn tsit-lia̍p huī-tshiu, siōng-hó ê sî-ki to̍h tī tsit-lé-pài. Ji̍t-thâu lo̍h-suann liáu-āu, khuànn-tuì sai-pîng tē-pîng-suànn hiah to̍h khuànn-ē-tio̍h. Tsit-má beh khuànn huī-tshiu sī tī Tē-kiû tshik-tō í pak ê sóo-tsāi khuànn-khah-ū. M̄-koh kàu tsa̍p-jī gue̍h hā-sûn, huī-tshinn to̍h ài tī Tē-kiû tshik-tō í lâm ê sóo-tsāi tsiah khuànn-ū ah. Tsit-tiunn siòng-phìnn sī tsi̍t-lé-pài tsîng tī Bí-kok Ka-tsiu hip-tio̍h ê huī-tshinn C/jī-khòng-jī-it A-one (Leonard huī-tshinn). Tsit-tiunn tn̂g-sî-kan kám-kng ê siòng-phìnn, ē-tàng khuànn-tio̍h huī-tshinn tsiok siông-sè ê tshinn-si̍k huī-tshiu kah lú-lâi lú-tn̂g ê thôo-hún-bué-liu. Huī-tshinn kiânn-kàu Luē-thài-iông-hē í-āu to̍h lî lán kan-na kuí-ā kng-hun hn̄g niā-niā. Tsit-tiunn tú-á-hó tī í kiânn kàu kiû-hîng-sing-thuân M̀ thâu-tsîng ê sî-tsūn hip-tio̍h. M̄-koh, M̀ sī lî lán sann-bān-gōo-tshing kng-nî hiah-nī hn̄g. Koh tsi̍t-lé-pài, Leonard huī-tshiu to̍h ē lî Kim-tshinn tsiok kīn ê. I ē koh kè-sio̍k kiânn, kàu muâ-nî i̍t gue̍h tshue ê sî-tsūn, to̍h ē uá Thài-iông siōng-kīn.

[English] Comet Leonard Before Star Cluster M3

Comet Leonard is now visible to the unaided eye – but just barely. Passing nearest to the Earth today, the comet is best seen this week soon after sunset, toward the west, low on the horizon. Currently best visible in the north, by late December the comet will best be seen from south of Earth’s equator. The featured image of Comet C/2021 A1 (Leonard) was taken a week ago from California, USA. The deep exposure shows in great detail the comet’s green gas coma and developing dust tail. The comet – across our inner Solar System and only light-minutes away – was captured passing nearly in front of globular star cluster M3. In contrast, M3 is about 35,000 light-years away. In a week, Comet Leonard will pass unusually close to Venus, but will continue on and be at its closest to the Sun in early January.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【彗鬚】hūi-chhiu/huī-tshiu/彗髮/coma
  • 【球形星團】kiû-hêng-seng-thoân/kiû-hîng-sing-thuân/球狀星團/globular cluster
  • 【塗粉尾溜】thô͘-hún-bóe-liu/thôo-hún-bué-liu/灰塵尾/dust tail
  • 【光分】kng-hun/kng-hun/光分/light-minute
  • 【內太陽系】Lōe-thài-iông-hē/Luē-thài-iông-hē/內太陽系/Inner Solar system
  • 【赤道】chhek-tō/tshik-tō/赤道/equator

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:南極來 ê 光批 明仔載 ê 圖:冰島天頂 ê 流星 kah 極光