Val Parola Pass 天頂 ê Hale-Bopp 彗星

Page(/daily/2021/12/20211208.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Val Parola Pass 天頂 ê Hale-Bopp 彗星

Hale-Bopp 彗星,是 1997 年 ê 大彗星,因為伊比邊仔 ê 恆星閣較光。 伊甚至比 市內 ê 電火 閣較光。 毋閣你若是離開市內 ê 電火,to̍h 會當看著一場 足精彩 ê 表演。 這張 Hale-Bopp 彗星 ê 相片是 tī 意大利 Cortina d’Ampezzo 邊仔 Dolomite 山脈 ê Val Parola Pass ê 天頂翕 ê。 Hale-Bopp 彗星 有藍色 ê 離子尾溜,是 ùi 彗核來 ê 離子,是 太陽風 kā 歕出來 ê。 白色 ê 塗粉尾溜是 彗核 內底較大粒粒子 ê 塗粉in 踅彗星 leh 行,是太陽光 ê 光壓 kā 驅動 ê。 Hale-Bopp 彗星 (C/1995 O1) 有 18 個月會當用目睭看 to̍h 看有。 比歷史上其他 彗星 會當看著 ê 時間 閣較久大彗星 後擺出現 ê 時陣,已經是 4385 年 後 ê 代誌矣。 這個月 Leonard 彗星 變足光 ê,閣無偌久 用目睭 to̍h 看會著矣。

[POJ] Val Parola Pass thiⁿ-téng ê Hale-Bopp hūi-chhiⁿ

Hale-Bopp hūi-chhiⁿ sī it-kiú-kiú-chhit nî ê tōa-hūi-chhiⁿ, in-ūi i pí piⁿ-á ê hêng-chhiⁿ koh-khah-kng. I sīm-chì pí chhī-lāi ê tiān-hóe koh-khah kng. M̄-koh lí nā-sī lī-khui chhī-lāi ê tiān-hóe, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chi̍t-tiûⁿ chiok cheng-chhái ê piáu-ián. Chit-tiuⁿ Hale-Bopp hūi-chhiⁿ ê siòng-phìⁿ sī tī I-tà-lī Cortina d’Ampezzo piⁿ-á Dolomite soaⁿ-me̍h ê Val Parola Pass ê thiⁿ-téng hip ê。 Hale-Bopp hūi-chhiⁿ ū nâ-sek ê lî-chú-bóe-liu, sī ùi hūi-he̍k lâi ê lî-chú, sī thài-iông-hong kā pûn–chhut-lâi ê. Pe̍h-sek ê thô͘-hún-bóe-liu sī hūi-he̍k khah tōa-lia̍p ê lia̍p-chú, in se̍h hūi-chhiⁿ leh kiâⁿ, sī thài-iông-kng ê kng-ap kā khu-tōng ê. Hale-Bopp hūi-chhiⁿ (C it-kiú-kiú-ngó͘ O-one) ū cha̍p-poeh kò-goe̍h ē-tàng iōng ba̍k-chiu khòaⁿ to̍h khòaⁿ-ū. Pí le̍k-sú-siōng kî-tha hūi-chhiⁿ ē-tàng khòaⁿ-tio̍h ê sî-kan koh-khah-kú. Tōa-hūi-chhiⁿ āu-pái chhut-hiān ê sî-chūn, í-keng sī sì-chheng-saⁿ-pah-poeh-cha̍p-gō͘ nî-āu ê tāi-chì ah. Chit-kò-goe̍h Leonard hūi-chhiⁿ piàn chiok-kng ê, koh bô gōa-kú iōng ba̍k-chiu to̍h khòaⁿ-ē-tio̍h ah.

[KIP] Val Parola Pass thinn-tíng ê Hale-Bopp huī-tshinn

Hale-Bopp huī-tshinn sī it-kiú-kiú-tshit nî ê tuā-huī-tshinn, in-uī i pí pinn-á ê hîng-tshinn koh-khah-kng. I sīm-tsì pí tshī-lāi ê tiān-hué koh-khah kng. M̄-koh lí nā-sī lī-khui tshī-lāi ê tiān-hué, ē-tàng khuànn-tio̍h tsi̍t-tiûnn tsiok tsing-tshái ê piáu-ián. Tsit-tiunn Hale-Bopp huī-tshinn ê siòng-phìnn sī tī I-tà-lī Cortina d’Ampezzo pinn-á Dolomite suann-me̍h ê Val Parola Pass ê thinn-tíng hip ê。 Hale-Bopp huī-tshinn ū nâ-sik ê lî-tsú-bué-liu, sī uì huī-hi̍k lâi ê lî-tsú, sī thài-iông-hong kā pûn–tshut-lâi ê. Pe̍h-sik ê thôo-hún-bué-liu sī huī-hi̍k khah tuā-lia̍p ê lia̍p-tsú, in se̍h huī-tshinn leh kiânn, sī thài-iông-kng ê kng-ap kā khu-tōng ê. Hale-Bopp huī-tshinn (C it-kiú-kiú-ngóo O-one) ū tsa̍p-pueh kò-gue̍h ē-tàng iōng ba̍k-tsiu khuànn to̍h khuànn-ū. Pí li̍k-sú-siōng kî-tha huī-tshinn ē-tàng khuànn-tio̍h ê sî-kan koh-khah-kú. Tuā-huī-tshinn āu-pái tshut-hiān ê sî-tsūn, í-king sī sì-tshing-sann-pah-pueh-tsa̍p-gōo nî-āu ê tāi-tsì ah. Tsit-kò-gue̍h Leonard huī-tshinn piàn tsiok-kng ê, koh bô guā-kú iōng ba̍k-tsiu to̍h khuànn-ē-tio̍h ah.

[English] Comet Hale-Bopp Over Val Parola Pas

Comet Hale-Bopp, the Great Comet of 1997, became much brighter than any surrounding stars. It was seen even over bright city lights. Away from city lights, however, it put on quite a spectacular show. Here Comet Hale-Bopp was photographed above Val Parola Pass in the Dolomite mountains surrounding Cortina d’Ampezzo, Italy. Comet Hale-Bopp’s blue ion tail, consisting of ions from the comet’s nucleus, is pushed out by the solar wind. The white dust tail is composed of larger particles of dust from the nucleus driven by the pressure of sunlight, that orbit behind the comet. Comet Hale-Bopp (C/1995 O1) remained visible to the unaided eye for 18 months – longer than any other comet in recorded history. The large comet is next expected to return around the year 4385. This month, Comet Leonard is brightening and may soon become visible to the unaided eye.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【彗核】hūi-he̍k/huī-hi̍k/彗核/nucleus of comet
  • 【塗粉尾溜】thô͘-hún-bóe-liu/thôo-hún-bué-liu/灰塵尾/dust tail
  • 【離子尾溜】lî-chú-bóe-liu/lî-tsú-bué-liu/離子尾/ion tail

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:19 擺 ê 重力波頻譜圖 明仔載 ê 圖:日全食