Tī 月球頂懸 ê 太空站烏影

Page(/daily/2021/12/20211206)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 月球頂懸 ê 太空站烏影

月球面頂哪會有一个奇怪 ê 烏點? 這是 國際太空站 (ISS) 啦! 頂個月,為著欲翕著這个 踅地球 leh 行 ê 太空站,時間愛節甲拄拄好。 伊 to̍h 拄仔好行過一半發光 ê 膨月頭前。 這張組合相片是 tī 美國 Arizona 州 ê Payson 翕 ê,是 kā 足濟張 ISS ùi 月球 面頭前行過 ê 1/2000 秒 影像 提來疊做一張 ê。 你若是 較細膩檢查 這个 ISS 翕著 ê 影像,你 to̍h 會當看著足大 ê 太陽能枋 kah 鷹架。 你會當 tī 倒爿頂懸看著較光 ê 隕石坑 Tycho。 淺色 ê 地表是高原,較光滑、較暗 ê 是月海。 這个線頂 工具會當 kā 你講,你這馬 ê 所在是毋是會當看著 國際太空站

[POJ] Tī Goe̍h-kiû téng-koân ê thài-khong-chām o͘-iáⁿ

Goe̍h-kiû bīn-téng ná-ē ū chi̍t-ê kî-koài ê o͘-tiám? Che sī Kok-chè-thài-khong-chām (ISS) la̍h! Téng-kò-goe̍h, ūi-tio̍h beh hip-tio̍h chit-ê se̍h Tē-kiû leh kiâⁿ ê thài-khong-chām, sî-kan ài chat kah tú-tú-hó. I to̍h tú-á-hó kiâⁿ-kòe chi̍t-poàn hoat-kng ê phòng-goe̍h thâu-chêng. Chit-tiuⁿ cho͘-ha̍p siòng-phìⁿ sī tī Bí-kok Arizona chiu ê Payson hip ê, sī kā chiok-chōe-tiuⁿ ISS ùi goe̍h-kiû bīn-thâu-chêng kiâⁿ-kòe ê nn̄g-chheng-hun-chi-it bió iáⁿ-siōng thê-lâi chit-tiuⁿ ê. Lí nā-sī khah sè-lī kiám-cha chit-ê ISS hip-tio̍h ê iáⁿ-siōng, lí to̍h ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chiok-tōa ê thài-iông-lêng-pang kah eng-kè. Lí ē-tàng tī tò-pêng téng-koân khòaⁿ-tio̍h khah-kng ê ún-se̍k-kheⁿ Tycho. Chhián-sek ê tē-piáu sī ko-goân, khah kng-ku̍t ê sī goe̍h-hái. Chit-ê sòaⁿ-téng kang-kū ē-tàng kā lí kóng, lí chit-má ê só͘-chāi sī-m̄-sī ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Kok-chè-thài-khong-chām.

[KIP] Tī Gue̍h-kiû tíng-kuân ê thài-khong-tsām oo-iánn

Gue̍h-kiû bīn-tíng ná-ē ū tsi̍t-ê kî-kuài ê oo-tiám? Tse sī Kok-tsè-thài-khong-tsām (ISS) la̍h! Tíng-kò-gue̍h, uī-tio̍h beh hip-tio̍h tsit-ê se̍h Tē-kiû leh kiânn ê thài-khong-tsām, sî-kan ài tsat kah tú-tú-hó. I to̍h tú-á-hó kiânn-kuè tsi̍t-puàn huat-kng ê phòng-gue̍h thâu-tsîng. Tsit-tiunn tsoo-ha̍p siòng-phìnn sī tī Bí-kok Arizona tsiu ê Payson hip ê, sī kā tsiok-tsuē-tiunn ISS uì gue̍h-kiû bīn-thâu-tsîng kiânn-kuè ê nn̄g-tshing-hun-tsi-it bió iánn-siōng thê-lâi tsit-tiunn ê. Lí nā-sī khah sè-lī kiám-tsa tsit-ê ISS hip-tio̍h ê iánn-siōng, lí to̍h ē-tàng khuànn-tio̍h tsiok-tuā ê thài-iông-lîng-pang kah ing-kè. Lí ē-tàng tī tò-pîng tíng-kuân khuànn-tio̍h khah-kng ê ún-si̍k-khenn Tycho. Tshián-sik ê tē-piáu sī ko-guân, khah kng-ku̍t ê sī gue̍h-hái. Tsit-ê suànn-tíng kang-kū ē-tàng kā lí kóng, lí tsit-má ê sóo-tsāi sī-m̄-sī ē-tàng khuànn-tio̍h Kok-tsè-thài-khong-tsām.

[English] Space Station Silhouette on the Moon

What’s that unusual spot on the Moon? It’s the International Space Station. Using precise timing, the Earth-orbiting space platform was photographed in front of a partially lit gibbous Moon last month. The featured composite, taken from Payson, Arizona, USA last month, was intricately composed by combining, in part, many 1/2000-second images from a video of the ISS crossing the Moon. A close inspection of this unusually crisp ISS silhouette will reveal the outlines of numerous solar panels and trusses. The bright crater Tycho is visible on the upper left, as well as comparatively rough, light colored terrain known as highlands, and relatively smooth, dark colored areas known as maria. On-line tools can tell you when the International Space Station will be visible from your area.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【膨月】phòng-goe̍h/phòng-goe̍h/凸月/gibbous Moon
  • 【國際太空站】Kok-chè-thài-khong-chām/Kok-tsè-thài-khong-tsām/國際太空站/International Space Station
  • 【太陽能枋】thài-iông-lêng-pang/thài-iông-lîng-pang/太陽能板/solar panel

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Tī 世界尻川尾 ê 日全食 明仔載 ê 圖:19 擺 ê 重力波頻譜圖