NGC 6822:Barnard 星系

Page(/daily/2021/12/20211202.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6822:Barnard 星系

大捲螺仔星系 定定會予人注意著。 In 少年、光、閣有足媠 ê 藍色星團、kah 成對 ê 捲螺仔手骨。 毋過較細 ê 星系嘛是會形成新 ê 恆星,像 厝邊星系 NGC 6822 就是,伊嘛叫做 Barnard 星系。 NGC 6822 干焦 150 萬 光年遠爾爾,是 本星系群 ê 成員之一。 伊 to̍h tī 人馬座 ê 星場外口,人馬座是一个有足濟恆星 ê 星座。 NGC 6822 有 7000 光年闊,是一个不規則矮星系,kah 小麥哲倫星雲 欲仝欲仝。 一寡較光 ê、leh 爍十字光 ê 前景星,是咱銀河系內底 ê 恆星。 Tī 這張深色 ê 合成相片內底,後壁 ê Barnard 星系內底有足濟少年 ê 藍色恆星,閣有一搭一搭 ê 粉紅仔色水素光,這表示講遮是一个恆星形成

[POJ] NGC lio̍k-pat-jī-jī: Barnard seng-hē

Tōa-kńg-lê-á seng-hē tiāⁿ-tiāⁿ ē hō͘ lâng chù-ì tio̍h. In siàu-liân, kng, koh-ū chiok-súi ê nâ-sek seng-thoân, kah sêng-tùi ê kńg-lê-á chhiú-kut. M̄-koh khah-sè ê seng-hē mā-sī ē hêng-sêng sin ê hêng-chhiⁿ, chhiūⁿ chhù-piⁿ-seng-hē NGC lio̍k-pat-jī-jī tō-sī, i mā kiò-chò Barnard seng-hē. NGC lio̍k-pat-jī-jī kan-na chi̍t-pah-gō͘-cha̍p-bān kng-nî hn̄g niā-niā, sī Pún-seng-hē-kûn ê sêng-goân chi-it. I to̍h tī Jîn-má-chō ê seng-tiûⁿ gōa-kháu, Jîn-má-chō sī chi̍t-ê ū chiok-chōe hêng-chhiⁿ ê seng-chō. NGC lio̍k-pat-jī-jī ū chhit-chheng kng-nî khoah, sī chi̍t-ê put-kui-chek é-seng-hē, kah Sió-be̍h-thiat-lûn seng-hûn beh-kâng-beh-kâng. Chi̍t-kóa khah-kng ê, leh sih si̍p-jī-kng ê chiân-kéng-chhiⁿ, sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hêng-chhiⁿ. Tī chit-tiuⁿ chhim-sek ê ha̍p-sêng siòng-phìⁿ lāi-té, āu-piah ê Barnard seng-hē lāi-té ū chiok-chōe siàu-liân ê nâ-sek hêng-chhiⁿ, koh-ū chi̍t-tah-chi̍t-tah ê hún-âng-á-sek chúi-sò͘ kng, che piáu-sī-kóng chia sī chi̍t-ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu.

[KIP] NGC lio̍k-pat-jī-jī: Barnard sing-hē

Tuā-kńg-lê-á sing-hē tiānn-tiānn ē hōo lâng tsù-ì tio̍h. In siàu-liân, kng, koh-ū tsiok-suí ê nâ-sik sing-thuân, kah sîng-tuì ê kńg-lê-á tshiú-kut. M̄-koh khah-sè ê sing-hē mā-sī ē hîng-sîng sin ê hîng-tshinn, tshiūnn tshù-pinn-sing-hē NGC lio̍k-pat-jī-jī tō-sī, i mā kiò-tsò Barnard sing-hē. NGC lio̍k-pat-jī-jī kan-na tsi̍t-pah-gōo-tsa̍p-bān kng-nî hn̄g niā-niā, sī Pún-sing-hē-kûn ê sîng-guân tsi-it. I to̍h tī Jîn-má-tsō ê sing-tiûnn guā-kháu, Jîn-má-tsō sī tsi̍t-ê ū tsiok-tsuē hîng-tshinn ê sing-tsō. NGC lio̍k-pat-jī-jī ū tshit-tshing kng-nî khuah, sī tsi̍t-ê put-kui-tsik é-sing-hē, kah Sió-be̍h-thiat-lûn sing-hûn beh-kâng-beh-kâng. Tsi̍t-kuá khah-kng ê, leh sih si̍p-jī-kng ê tsiân-kíng-tshinn, sī lán Gîn-hô-hē lāi-té ê hîng-tshinn. Tī tsit-tiunn tshim-sik ê ha̍p-sîng siòng-phìnn lāi-té, āu-piah ê Barnard sing-hē lāi-té ū tsiok-tsuē siàu-liân ê nâ-sik hîng-tshinn, koh-ū tsi̍t-tah-tsi̍t-tah ê hún-âng-á-sik tsuí-sòo kng, tse piáu-sī-kóng tsia sī tsi̍t-ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu.

[English] NGC 6822: Barnard’s Galaxy

Grand spiral galaxies often seem to get all the glory, flaunting their young, bright, blue star clusters in beautiful, symmetric spiral arms. But small galaxies form stars too, like nearby NGC 6822, also known as Barnard’s Galaxy. Beyond the rich starfields in the constellation Sagittarius, NGC 6822 is a mere 1.5 million light-years away, a member of our Local Group of galaxies. A dwarf irregular galaxy similar to the Small Magellanic Cloud, NGC 6822 is about 7,000 light-years across. Brighter foreground stars in our Milky Way have a spiky appearance. Behind them, Barnard’s Galaxy is seen to be filled with young blue stars and mottled with the telltale pinkish hydrogen glow of star forming regions in this deep color composite image.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【厝邊星系】chhù-piⁿ-seng-hē/tshù-pinn-sing-hē/鄰近星系/nearby galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arms
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/Local Group of galaxies
 • 【星場】seng-tiûⁿ/sing-tiûnn/星場/starfields
 • 【不規則矮星系】put-kui-chek é-seng-hē/put-kui-tsik é-sing-hē/不規則矮星系/dwarf irregular galaxy
 • 【小麥哲倫星雲】Sió-be̍h-thiat-lûn seng-hûn/Sió-be̍h-thiat-lûn sing-hûn/小麥哲倫星雲/the Small Magellanic Cloud
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming regions
 • 【人馬座】Jîn-má-chō/Jîn-má-tsō/人馬座/Sagittarius
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫/hydrogen

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:有藍色布邊 ê 血月 明仔載 ê 圖:彗星 Leonard kah 海翁星系