Messier 101

Page(/daily/2021/11/20211127)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Messier 101

大閣媠 ê 捲螺仔星系 M101 是 Messier 星表較後尾 ê 天體,毋過毋是 上落尾彼个。 伊有夠大 ê,有 1 萬 7 千 光年遐爾闊,差不多是咱銀河系 ê 二倍大。 M101 是 19 世紀 Ross 爵士用 大望遠鏡,反射式 ê Leviathan of Parsontown 觀測 ê 捲螺仔星雲。 到 20/21 世紀 ê 時陣,哈伯太空望遠鏡 用 51 張相片,閣摻地面望遠鏡 ê 觀測資料,kā 鬥做這張拼鬥影像。 這張影像是 M101 中央 4 萬光年闊 ê 部份,是哈伯影相內底上有名 ê 捲螺仔星系。 這張遮爾清楚 ê 影像看會著足明顯 ê 星系盤,閣有面頂 ê 恆星 kah 塗粉。 有一寡仔是迵過 M101 嘛猶看有。 M101 嘛叫做 風吹星系,chhāi tī 北天星座 大熊座 ê 邊界內底,離咱有 2500 萬光年遠。

[POJ] Messier it-khòng-it

Tōa-koh-súi ê kńg-lê-á seng-hē it-khòng-it sī Messier seng-pió khah āu-bóe ê thian-thé, m̄-koh m̄-sī siōng lo̍h-bóe hit-ê. I ū-kàu tōa ê, ū chi̍t-bān-chhit-chheng kng-nî hiah-nī khoah, chha-put-to sī lán Gîn-hô-hē ê nn̄g-pōe tōa. M-it-khòng-it sī cha̍p-káu sè-kí Ross Chiok-sū iōng tōa-bōng-oán-kiàⁿ, hoán-siā-sek ê Leviathan of Parsontown koan-chhek ê kńg-lê-á seng-hûn. Kàu jī-cha̍p jī-it sè-kí ê sî-chūn, Ha-peh thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ iōng gō͘-cha̍p-it tiuⁿ siòng-phìⁿ, koh chham tē-bīn bōng-oán-kiàⁿ ê koan-chhek-chu-liāu, kā tàu-chò chit-tiuⁿ pheng-tàu-iáⁿ-siōng. Chit-tiuⁿ iáⁿ-siōng sī M-it-khòng-it tiong-ng sì-bān kng-nî khoah ê pō͘-hūn, sī Ha-peh iáⁿ-siōng lāi-té siōng ū-miâ ê kńg-lê-á seng-hē. Chit-tiuⁿ chiah-nī chheng-chhó͘ ê iáⁿ-siōng khòaⁿ-ē-tio̍h chiok bêng-hián ê seng-hē-pôaⁿ, koh-ū bīn-téng ê hêng-chhiⁿ kah thô͘-hún. Ū chi̍t-kóa-á sī thàng-kòe M-it-khòng-it mā iáu khòaⁿ-ū. M-it-khòng-it mā kiò-chò Hong-chhoe seng-hē, chhāi tī pak-thian seng-chō Tāi-hîm-chō ê pian-kài lāi-té, lî lán ū nn̄g-chheng-gō͘-pah kng-nî hn̄g.

[KIP] Messier it-khòng-it

Tuā-koh-suí ê kńg-lê-á sing-hē it-khòng-it sī Messier sing-pió khah āu-bué ê thian-thé, m̄-koh m̄-sī siōng lo̍h-bué hit-ê. I ū-kàu tuā ê, ū tsi̍t-bān-tshit-tshing kng-nî hiah-nī khuah, tsha-put-to sī lán Gîn-hô-hē ê nn̄g-puē tuā. M-it-khòng-it sī tsa̍p-káu sè-kí Ross Tsiok-sū iōng tuā-bōng-uán-kiànn, huán-siā-sik ê Leviathan of Parsontown kuan-tshik ê kńg-lê-á sing-hûn. Kàu jī-tsa̍p jī-it sè-kí ê sî-tsūn, Ha-peh thài-khong-bōng-uán-kiànn iōng gōo-tsa̍p-it tiunn siòng-phìnn, koh tsham tē-bīn bōng-uán-kiànn ê kuan-tshik-tsu-liāu, kā tàu-tsò tsit-tiunn phing-tàu-iánn-siōng. Tsit-tiunn iánn-siōng sī M-it-khòng-it tiong-ng sì-bān kng-nî khuah ê pōo-hūn, sī Ha-peh iánn-siōng lāi-té siōng ū-miâ ê kńg-lê-á sing-hē. Tsit-tiunn tsiah-nī tshing-tshóo ê iánn-siōng khuànn-ē-tio̍h tsiok bîng-hián ê sing-hē-puânn, koh-ū bīn-tíng ê hîng-tshinn kah thôo-hún. Ū tsi̍t-kuá-á sī thàng-kuè M-it-khòng-it mā iáu khuànn-ū. M-it-khòng-it mā kiò-tsò Hong-tshue sing-hē, tshāi tī pak-thian sing-tsō Tāi-hîm-tsō ê pian-kài lāi-té, lî lán ū nn̄g-tshing-gōo-pah kng-nî hn̄g.

[English] Messier 101

Big, beautiful spiral galaxy M101 is one of the last entries in Charles Messier’s famous catalog, but definitely not one of the least. About 170,000 light-years across, this galaxy is enormous, almost twice the size of our own Milky Way. M101 was also one of the original spiral nebulae observed by Lord Rosse’s large 19th century telescope, the Leviathan of Parsontown. Assembled from 51 exposures recorded by the Hubble Space Telescope in the 20th and 21st centuries, with additional data from ground based telescopes, this mosaic spans about 40,000 light-years across the central region of M101 in one of the highest definition spiral galaxy portraits ever released from Hubble. The sharp image shows stunning features of the galaxy’s face-on disk of stars and dust along with background galaxies, some visible right through M101 itself. Also known as the Pinwheel Galaxy, M101 lies within the boundaries of the northern constellation Ursa Major, about 25 million light-years away.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
  • 【捲螺仔星雲】kńg-lê-á seng-hûn/kńg-lê-á sing-hûn/螺旋星雲/spiral nebula
  • 【風吹星系】hong-chhoe seng-hē/hong-tshue sing-hē/風車星系/the Pinwheel Galaxy
  • 【大熊座】Tāi-hîm-chō/Tāi-hîm-tsō/大熊座/Ursa Major
  • 【星系盤】seng-hē-pôaⁿ/sing-hē-puânn/星系盤/galactic disk
  • 【爵士】Chiok-sū/Tsiok-sū/爵士/Lord

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:大屈折望遠鏡 kah 月食 明仔載 ê 圖:彗星 CG 面頂足懸 ê 斷崖