NGC 281: 無星所在 ê 恆星

Page(/daily/2021/11/20211119)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 281: 無星所在 ê 恆星

NGC 281 是 tī 仙后座方向 1 萬光年遠 ê 恆星形成區。 這張狹頻影像是先 kā 可見光 ê 恆星刣掉,才用數位方式疊轉去這張 無恆星 ê 影像面頂。 毋閣這毋是用可見光影像資料,是用 Chandra X-光天文台 ê X-光資料(茄仔色)kah Spitzer 太空望遠鏡 ê 紅外線資料(紅色)疊 ê。 Tī 這張 多波段 合併影像內底,看會著這个有足濟恆星 ê 星團 IC 1590,去予包 tī 內底。 少年恆星一般來講,會 tī 可見光波段去予氣體雲 kah 閘光 ê 塗粉閘牢咧。 NGC 281 差不多有 80 光年闊。 愛 tī 後埕翕相 ê 天文攝影師 to̍h 用 NGC 281 tī 可見光 ê 模樣,kā 號名做 小精靈 星雲。

[POJ] NGC jī-pat-it: Bô chhiⁿ só͘-chāi ê hêng-chhiⁿ

NGC jī-pat-it sī tī Sian-hiō-chō hong-hiòng chi̍t-bān kng-nî hn̄g ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu. Chit-tiuⁿ e̍h-pîn iáⁿ-siōng sī seng kā khó-kiàn-kng ê hêng-chhiⁿ thâi-tiāu, chiah iōng só͘-ūi hong-sek tha̍h tńg-khì chit-tiuⁿ bô hêng-chhiⁿ ê iáⁿ-siōng bīn-téng. M̄-koh che m̄-sī iōng khó-kiàn-kng iáⁿ-siōng chu-liāu, sī iōng Chandra X-kng Thian-bûn-tâi ê X-kng chu-liāu (kiô-á-sek) kah Spitzer Thài-khong-bōng-oán-kiàⁿ ê âng-gōa-sòaⁿ chu-liāu (âng-sek) tha̍h ê. Tī chit-tiuⁿ to-pho-tōaⁿ ha̍p-pèng iáⁿ-siōng lāi-té, khòaⁿ-ē-tio̍h chit-ê ū chiok-chōe hêng-chhiⁿ ê seng-thoân IC it-ngó͘-kiú-khòng, khì hō͘ pau tī lāi-té. Siàu-liân hêng-chhiⁿ it-poaⁿ-lâi-kóng, ē tī khó-kiàn-kng pho-tōaⁿ khì hō͘ khì-thé-hûn kah cha̍h-kng ê thô͘-hún cha̍h-tiâu leh. NGC jī-pat-it chha-put-to ū peh-cha̍p kng-nî khoah. Ài tī āu-tiâⁿ hip-siòng ê thian-bûn-liap-iáⁿ-su to̍h iōng NGC jī-pat-it tī khó-kiàn-kng ê bô͘-iūⁿ, kā hō-miâ chò Sió-cheng-lêng seng-hûn.

[KIP] NGC jī-pat-it: Bô tshinn sóo-tsāi ê hîng-tshinn

NGC jī-pat-it sī tī Sian-hiō-tsō hong-hiòng tsi̍t-bān kng-nî hn̄g ê hîng-tshinn hîng-sîng-khu. Tsit-tiunn e̍h-pîn iánn-siōng sī sing kā khó-kiàn-kng ê hîng-tshinn thâi-tiāu, tsiah iōng sóo-uī hong-sik tha̍h tńg-khì tsit-tiunn bô hîng-tshinn ê iánn-siōng bīn-tíng. M̄-koh tse m̄-sī iōng khó-kiàn-kng iánn-siōng tsu-liāu, sī iōng Chandra X-kng Thian-bûn-tâi ê X-kng tsu-liāu (kiô-á-sik) kah Spitzer Thài-khong-bōng-uán-kiànn ê âng-guā-suànn tsu-liāu (âng-sik) tha̍h ê. Tī tsit-tiunn to-pho-tuānn ha̍p-pìng iánn-siōng lāi-té, khuànn-ē-tio̍h tsit-ê ū tsiok-tsuē hîng-tshinn ê sing-thuân IC it-ngóo-kiú-khòng, khì hōo pau tī lāi-té. Siàu-liân hîng-tshinn it-puann-lâi-kóng, ē tī khó-kiàn-kng pho-tuānn khì hōo khì-thé-hûn kah tsa̍h-kng ê thôo-hún tsa̍h-tiâu leh. NGC jī-pat-it tsha-put-to ū peh-tsa̍p kng-nî khuah. Ài tī āu-tiânn hip-siòng ê thian-bûn-liap-iánn-su to̍h iōng NGC jī-pat-it tī khó-kiàn-kng ê bôo-iūnn, kā hō-miâ tsò Sió-tsing-lîng sing-hûn.

[English] NGC 281: Starless with Stars

In visible light the stars have been removed from this narrow-band image of NGC 281, a star forming region some 10,000 light-years away toward the constellation Cassiopeia. Stars were digitally added back to the resulting starless image though. But instead of using visible light image data, the stars were added with X-ray data (in purple) from the Chandra X-ray Observatory and infrared data (in red) from the Spitzer Space Telescope. The merged multiwavelength view reveals a multitude of stars in the region’s embedded star cluster IC 1590. The young stars are normally hidden in visible light images by the natal cloud’s gas and obscuring dust. Also known to backyard astro-imagers as the Pacman Nebula for its overall appearance in visible light, NGC 281 is about 80 light-years across.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【仙后座】Sian-hiō-chō/Sian-hiō-tsō/仙后座/Cassiopeia
  • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/狹頻/narrow-band
  • 【小精靈星雲】Sió-cheng-lêng seng-hûn/Sió-tsing-lîng sing-hûn/小精靈星雲/Pacman Nebula
  • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ hêng-sêng-khu/hîng-tshinn hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:月圓 ê 月光 明仔載 ê 圖:99 葩 ê 月全食