NGC 3314:星系若是相疊

Page(/daily/2021/11/20211117)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 3314:星系若是相疊

是按怎隔壁星系袂 tùi 背景星系產生 重力透鏡效應? 伊會!毋閣兩个 星系 傷近矣!角位移 kah 兩个星系 ê 角寸尺 相比 傷細矣! 這張 NGC 3314 ê Hubble 影像展示兩个 排做一排 ê 大捲螺仔星系。 前景 ê 捲螺仔星系 NGC 3314a 是 giōng-欲 完全正向。 伊 ê 風吹形 是少年星團造成 ê。 背景 leh 發光 ê NGC 3314b,有一寡較暗 ê 捲螺仔形 ê 星際塗粉 帶,嘛會當用來追蹤伊 ê 捲螺仔結構。 兩个星系攏出現 tī 長蛇座星系團 ê 邊仔。 這个星系團離咱有 2 億光年遠。 透鏡星系 若是較細抑是較遠,這个 重力透鏡 ê 變形 是會較明顯。 背景星系可能會變形做一个 箍箍仔,kā 較近彼个箍–起來。 前景星系 ê 恆星 tī 足短 ê 時間內底 kā 背景星系 ê 恆星光放大,造成透鏡星系 ê 爍光。 這个現象有一工可能會當 ùi 懸解析度望遠鏡 ê 觀測內底看著。

[POJ] NGC 3314: Seng-hē nā-sī sio-tha̍h

Sī-án-ná keh-piah seng-hē bōe tùi pōe-kéng seng-hē sán-seng tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ hāu-èng? I ē! M̄-koh nn̄g-ê seng-hē siūⁿ-kīn ah! Kak-ūi-î kah nn̄g-ê seng-hē ê kak-chhùn-chhioh sio-pí siuⁿ-sè ah! Chit-tiuⁿ NGC sam-sam-it-sù ê Hubble iáⁿ-siōng tiān-sī nn̄g-ê pâi-chò-chi̍t-pâi ê tōa kńg-lê-á seng-hē. Chiân-kéng ê kńg-lê-á seng-hē NGC sam-sam-it-sù-a sī giōng-beh oân-choân chiàⁿ-hiòng. I ê hong-chhoe hêng sī siàu-liân seng-thoân chō-sêng ê. Pōe-kéng leh hoat-kng ê NGC sam-sam-it-sù-b, ū chi̍t-kóa khah-àm ê kńg-lê-á hêng ê seng-chè-thô͘-hún-tòa, mā ē-tàng iōng-lâi tui-chong i ê kńg-lê-á kiat-kò͘. Nn̄g-ê seng-hē lóng chhut-hiān tī Tn̂g-siâ-chō seng-hē-thoân ê piⁿ-á. Chit-ê seng-hē-thoân lî lán ū nn̄g-ek kng-nî hn̄g. Thàu-kiàⁿ-seng-hē nā-sī khah-sè iah-sī khah-hn̄g, chit-ê tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ ê piàn-hêng sī ē khah bêng-hián. Pōe-kéng seng-hē khó-lêng ē piàn-hêng chò chi̍t-ê khó͘-khó͘-a, kā khah-kīn hit-ê kho͘–khí-lâi. Chiân-kéng seng-hē ê hêng-chhiⁿ tī chiok-té ê sî-kan lāi-té kā pōe-kéng-seng-hē ê hêng-chhiⁿ-kng hòng-tōa, chō-sêng thàu-kiàⁿ-seng-hē ê sih-kng. Chit-ê hiān-siōng ū-chi̍t-kang khó-lêng ē-tàng ùi koân kái-sek-tō͘ bōng-oán-kiàⁿ ê koan-chhek lāi-té khòaⁿ-tio̍h.

[KIP] NGC 3314: Sing-hē nā-sī sio-tha̍h

Sī-án-ná keh-piah sing-hē buē tuì puē-kíng sing-hē sán-sing tiōng-li̍k-thàu-kiànn hāu-ìng? I ē! M̄-koh nn̄g-ê sing-hē siūnn-kīn ah! Kak-uī-î kah nn̄g-ê sing-hē ê kak-tshùn-tshioh sio-pí siunn-sè ah! Tsit-tiunn NGC sam-sam-it-sù ê Hubble iánn-siōng tiān-sī nn̄g-ê pâi-tsò-tsi̍t-pâi ê tuā kńg-lê-á sing-hē. Tsiân-kíng ê kńg-lê-á sing-hē NGC sam-sam-it-sù-a sī giōng-beh uân-tsuân tsiànn-hiòng. I ê hong-tshue hîng sī siàu-liân sing-thuân tsō-sîng ê. Puē-kíng leh huat-kng ê NGC sam-sam-it-sù-b, ū tsi̍t-kuá khah-àm ê kńg-lê-á hîng ê sing-tsè-thôo-hún-tuà, mā ē-tàng iōng-lâi tui-tsong i ê kńg-lê-á kiat-kòo. Nn̄g-ê sing-hē lóng tshut-hiān tī Tn̂g-siâ-tsō sing-hē-thuân ê pinn-á. Tsit-ê sing-hē-thuân lî lán ū nn̄g-ik kng-nî hn̄g. Thàu-kiànn-sing-hē nā-sī khah-sè iah-sī khah-hn̄g, tsit-ê tiōng-li̍k-thàu-kiànn ê piàn-hîng sī ē khah bîng-hián. Puē-kíng sing-hē khó-lîng ē piàn-hîng tsò tsi̍t-ê khóo-khóo-a, kā khah-kīn hit-ê khoo–khí-lâi. Tsiân-kíng sing-hē ê hîng-tshinn tī tsiok-té ê sî-kan lāi-té kā puē-kíng-sing-hē ê hîng-tshinn-kng hòng-tuā, tsō-sîng thàu-kiànn-sing-hē ê sih-kng. Tsit-ê hiān-siōng ū-tsi̍t-kang khó-lîng ē-tàng uì kuân kái-sik-tōo bōng-uán-kiànn ê kuan-tshik lāi-té khuànn-tio̍h.

[English] NGC 3314: When Galaxies Overlap

Why doesn’t the nearby galaxy create a gravitational lensing effect on the background galaxy? It does, but since both galaxies are so nearby, the angular shift is much smaller than the angular sizes of the galaxies themselves. The featured Hubble image of NGC 3314 shows two large spiral galaxies which happen to line up exactly. The foreground spiral NGC 3314a appears nearly face-on with its pinwheel shape defined by young bright star clusters. Against the glow of the background galaxy NGC 3314b, though, dark swirling lanes of interstellar dust can also be seen tracing the nearer spiral’s structure. Both galaxies appear on the edge of the Hydra Cluster of Galaxies, a cluster that is about 200 million light years away. Gravitational lens distortions are much easier to see when the lensing galaxy is smaller and further away. Then, the background galaxy may even be distorted into a ring around the nearer. Fast gravitational lens flashes due to stars in the foreground galaxy momentarily magnifying the light from stars in the background galaxy might one day be visible in future observing campaigns with high-resolution telescopes.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【重力透鏡效應】tiōng-le̍k-thàu-kiàⁿ hāu-èng/tiōng-li̍k-thàu-kiànn hāu-ìng/重力透鏡效應/gravitational lensing effect
  • 【角位移】kak-ūi-î/kak-uī-î/角位移/angular shift
  • 【角寸尺】kak-chhùn-chhioh/kak-tshùn-tshioh/角尺寸/angular size
  • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
  • 【風吹】hong-chhoe/hong-tshue/風車/pinwheel
  • 【長蛇座星系團】Tn̂g-siâ-chō seng-hē-thoân/Tn̂g-siâ-tsō sing-hē-thuân/長蛇座星系團/the Hydra Cluster of Galaxies
  • 【透鏡星系】thàu-kiàⁿ-seng-hē/thàu-kiànn-sing-hē/透鏡星系/lensing galaxy

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:雙生仔座 ê 雙生仔流星雨 明仔載 ê 圖:月圓 ê 月光