Etna 火山面頂 ê 光柱

Page(/daily/2021/11/20211115)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Etna 火山面頂 ê 光柱

火山面頂是發生啥物代誌? 這个火山 光柱 實在是真無四常。 光柱是日光引起 ê,所以才會 tī 日出 抑是 落 彼位延伸一管足光 ê 光柱出來。 是講,嘛是有 一寡 多彩 ê 光柱,有當時仔會出現 tī 街仔路抑是厝頂。 毋閣這个光 去予 火山噴–出來 ê 岩漿 所 發–出 ê 紅光 照甲足光 ê。 這个火山是 意大利 ê Etna 山這張相片 是 tī 六月中,日頭落山幾若點鐘了後翕 ê 孤張感光相片。 Tī 火山 ê 火烌雲 面頂是寒甲。 煞予火山面頂 ê 捲雲 抑是 Etna 山 噴–出來 ê 水煙 產生 冰晶。 這寡 冰晶 大部份是 倒 tī 塗跤,有當時仔會飛。 紲落來 in 閣會反射 火山口 ê 光。

[POJ] Etna hóe-soaⁿ bīn-téng ê kng-thiāu

Hóe-soaⁿ bīn-téng sī hoat-seng siáⁿ-mih tāi-chì? Chit-ê hóe-soaⁿ kng-thiāu si̍t-chāi sī chin bô sù-siông. Kng-thiāu sī ji̍t-kng ín-khí ê, só͘-í chiah-ē tī ji̍t-chhut iah-sī ji̍t-lo̍h hit-ūi iân-sin chi̍t-kóng chiok-kng ê kng-thiāu chhut-lâi. Sī-kóng, mā-sī ū chi̍t-kóa khah to-chhái ê kng-thiāu, ū-tang-sî-á ē chhut-hiān tī koe-á-lō͘ iah-sī chhù-téng. M̄-koh chit-ê kng-thiāu khì hō͘ hóe-soaⁿ phùn–chhut-lâi ê giâm-chiuⁿ sò͘ hoat–chhut ê âng-kng chiò-kah chiok-kng ê. Chit-ê hóe-soaⁿ sī I-tá-lī ê Etna soaⁿ, chit-tiuⁿ siòng-phìⁿ sī tī la̍k-goe̍h-tiong, ji̍t-thâu lo̍h-soaⁿ kúi-ā-tiám-cheng liáu-āu hip ê ko͘-tiuⁿ kám-kng siòng-phìⁿ. Tī hóe-soaⁿ ê hóe-hu-hûn bīn-téng sī kôaⁿ-kah. Soah hō͘ hóe-soaⁿ bīn-téng ê kńg-hûn iah-sī Etna soaⁿ phùn–chhut-lâi ê chúi-ian sán-seng peng-chiⁿ. Chit-kóa peng-chiⁿ tōa-pō͘-hūn sī tó tī thô͘-kha, ū-tang-sî-á ē poe. Sòa-lo̍h-lâi in koh ē hoán-siā hóe-soaⁿ-kháu ê kng.

[KIP] Etna hué-suann bīn-tíng ê kng-thiāu

Hué-suann bīn-tíng sī huat-sing siánn-mih tāi-tsì? Tsit-ê hué-suann kng-thiāu si̍t-tsāi sī tsin bô sù-siông. Kng-thiāu sī ji̍t-kng ín-khí ê, sóo-í tsiah-ē tī ji̍t-tshut iah-sī ji̍t-lo̍h hit-uī iân-sin tsi̍t-kóng tsiok-kng ê kng-thiāu tshut-lâi. Sī-kóng, mā-sī ū tsi̍t-kuá khah to-tshái ê kng-thiāu, ū-tang-sî-á ē tshut-hiān tī kue-á-lōo iah-sī tshù-tíng. M̄-koh tsit-ê kng-thiāu khì hōo hué-suann phùn–tshut-lâi ê giâm-tsiunn sòo huat–tshut ê âng-kng tsiò-kah tsiok-kng ê. Tsit-ê hué-suann sī I-tá-lī ê Etna suann, tsit-tiunn siòng-phìnn sī tī la̍k-gue̍h-tiong, ji̍t-thâu lo̍h-suann kuí-ā-tiám-tsing liáu-āu hip ê koo-tiunn kám-kng siòng-phìnn. Tī hué-suann ê hué-hu-hûn bīn-tíng sī kuânn-kah. Suah hōo hué-suann bīn-tíng ê kńg-hûn iah-sī Etna suann phùn–tshut-lâi ê tsuí-ian sán-sing ping-tsinn. Tsit-kuá ping-tsinn tuā-pōo-hūn sī tó tī thôo-kha, ū-tang-sî-á ē pue. Suà-lo̍h-lâi in koh ē huán-siā hué-suann-kháu ê kng.

[English] Light Pillar over Volcanic Etna

What happening above that volcano? Something very unusual – a volcanic light pillar. More typically, light pillars are caused by sunlight and so appear as a bright column that extends upward above a rising or setting Sun. Alternatively, other light pillars – some quite colorful – have been recorded above street and house lights. This light pillar, though, was illuminated by the red light emitting by the glowing magma of an erupting volcano. The volcano is Italy’s Mount Etna, and the featured image was captured with a single shot a few hours after sunset in mid-June. Freezing temperatures above the volcano’s ash cloud created ice-crystals either in cirrus clouds high above the volcano – or in condensed water vapor expelled by Mount Etna. These ice crystals – mostly flat toward the ground but fluttering – then reflected away light from the volcano’s caldera.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【光柱】kng-thiāu/kng-thiāu/光柱/light pillar
  • 【冰晶】peng-chiⁿ/ping-tsinn/冰晶/ice crystal
  • 【岩漿】giâm-chiuⁿ/giâm-tsiunn/岩漿/magma
  • 【捲雲】kńg-hûn/kńg-hûn/捲雲/cirrus cloud
  • 【水煙】chúi-ian/tsuí-ian/水蒸氣/water vapor
  • 【火烌雲】hóe-hu-hûn/hué-hu-hûn/灰燼雲/ash cloud

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:愛按怎知影天頂彼个光點是啥物? 明仔載 ê 圖:雙生仔座 ê 雙生仔流星雨