Rosetta 任務 ê 彗星這馬 tī 雙生仔座

Page(/daily/2021/11/20211113)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Rosetta 任務 ê 彗星這馬 tī 雙生仔座

6.4 年 會轉來一擺 ê 週期性彗星 67P tī 11 月 7 號去予這支望遠鏡翕著。 彗星 ê 塗粉尾溜掃過背景 ê 雙生仔座恆星,伸 tùi 正爿頂懸 ê 雙生仔座 υ 遐。 Tī 視野 ê 倒爿頂懸外口有一粒雙生仔座 β,嘛叫做 北河三,是雙生仔座上光 ê 恆星。 67P tī 2021 年 ê 近日點,to̍h 是離太陽上倚彼工,會 tī 11 月 2 號。 毋閣若是近地點,to̍h 是離地球上近彼工,會 tī 11 月 12。 雖罔講這个距離干焦 0.42 天文單位爾爾,毋閣伊猶是傷暗矣,目睭看無。 Tùi 這粒彗星研究上濟 ê,是地球頂擺送去內太陽系旅行 ê 機器人太空船。 這粒彗星這馬因為是 Rosetta 太空船 kah Philae 降落器 上尾安息 ê 所在,煞變有名矣。

[POJ] Rosetta Jīm-bū ê Hūi-chhiⁿ chit-má tī Siang-siⁿ-á-chō

La̍k-tiám-sì nî ē tńg-lâi chi̍t-pái ê chiu-kî-sèng hūi-chhiⁿ la̍k-cha̍p-chhit-P tī cha̍p-it goe̍h chhit hō khì hō͘ chit-ki bōng-oán-kiàⁿ hip-tio̍h. Hūi-chhiⁿ ê thô͘-hún-bóe-liu sàu-kòe pōe-kéng ê Siang-siⁿ-á-chō hêng-chhiⁿ, chhun tùi chiàⁿ-pêng téng-koân ê Siang-siⁿ-á-chō Upsilon hia. Tī sī-iá ê tò-pêng téng-koân gōa-kháu ū chi̍t-lia̍p Siang-siⁿ-á-chō Beta, mā kiò-chò Pak-hô-sam, sī Siang-siⁿ-á-chō siōng-kng ê hêng-chhiⁿ. La̍k-cha̍p-chhit-P tī jī-khòng-jī-it nî ê kīn-ji̍t-tiám, to̍h sī lî Thài-iông siōng óa hit-kang, ē tī cha̍p-it goe̍h jī hō. M̄-koh nā-sī kīn-tē-tiám, to̍h sī lî Tē-kiû siōng-kīn hit-kang, ē tī cha̍p-it goe̍h cha̍p-jī. Sui-bóng kóng chit-ê kū-lî kan-na lêng-tiám-sù-jī thian-bûn-tan-ūi niā-niā, m̄-koh i iáu-sī siūⁿ-àm ah, ba̍k-chiu khòaⁿ-bô. Tùi chi̍t-lia̍p hūi-chhiⁿ gián-kiù siōng-chōe ê, sī Tē-kiû téng-pái sàng-khì Lōe-thài-iông-hē lú-hêng ê ke-khì-lâng thài-khong-chûn. Chit-lia̍p hūi-chhiⁿ chit-má in-ūi sī Rosetta thài-khong-chûn kah Philae kàng-lo̍h-khì siōng-bóe an-si̍t ê só͘-chāi, soah piàn ū-miâ ah.

[KIP] Rosetta Jīm-bū ê Huī-tshinn tsit-má tī Siang-sinn-á-tsō

La̍k-tiám-sì nî ē tńg-lâi tsi̍t-pái ê tsiu-kî-sìng huī-tshinn la̍k-tsa̍p-tshit-P tī tsa̍p-it gue̍h tshit hō khì hōo tsit-ki bōng-uán-kiànn hip-tio̍h. Huī-tshinn ê thôo-hún-bué-liu sàu-kuè puē-kíng ê Siang-sinn-á-tsō hîng-tshinn, tshun tuì tsiànn-pîng tíng-kuân ê Siang-sinn-á-tsō Upsilon hia. Tī sī-iá ê tò-pîng tíng-kuân guā-kháu ū tsi̍t-lia̍p Siang-sinn-á-tsō Beta, mā kiò-tsò Pak-hô-sam, sī Siang-sinn-á-tsō siōng-kng ê hîng-tshinn. La̍k-tsa̍p-tshit-P tī jī-khòng-jī-it nî ê kīn-ji̍t-tiám, to̍h sī lî Thài-iông siōng uá hit-kang, ē tī tsa̍p-it gue̍h jī hō. M̄-koh nā-sī kīn-tē-tiám, to̍h sī lî Tē-kiû siōng-kīn hit-kang, ē tī tsa̍p-it gue̍h tsa̍p-jī. Sui-bóng kóng tsit-ê kū-lî kan-na lîng-tiám-sù-jī thian-bûn-tan-uī niā-niā, m̄-koh i iáu-sī siūnn-àm ah, ba̍k-tsiu khuànn-bô. Tuì tsi̍t-lia̍p huī-tshinn gián-kiù siōng-tsuē ê, sī Tē-kiû tíng-pái sàng-khì Luē-thài-iông-hē lú-hîng ê ke-khì-lâng thài-khong-tsûn. Tsit-lia̍p huī-tshinn tsit-má in-uī sī Rosetta thài-khong-tsûn kah Philae kàng-lo̍h-khì siōng-bué an-si̍t ê sóo-tsāi, suah piàn ū-miâ ah.

[English] Rosetta’s Comet in Gemini

Returning along its 6.4 year orbit, periodic comet Churyumov-Gerasimenko (67P) is caught in this telescopic frame from November 7. Sweeping past background stars in the constellation Gemini the comet’s dusty tail stretches toward the upper right to Upsilon Geminorum. Also known as Pollux, Beta Geminorum, Gemini’s brightest star, shines just off the upper left edge of the field-of-view. Churyumov-Gerasimenko reached its 2021 perihelion or closest approach to the Sun on November 2. At perigee, its closest approach to planet Earth on November 12, this comet was about 0.42 astronomical units away, though it remains too faint to be seen by eye alone. The well-studied comet was explored by robots from planet Earth during its last trip through the inner solar system. It’s now famous as the final resting place for the historic Rosetta spacecraft and Philae lander.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【週期性彗星】chiu-kî-sèng hūi-chhiⁿ/tsiu-kî-sìng huī-tshinn/週期性彗星/periodic comet
 • 【雙生仔座 υ】Siang-siⁿ-á-chō Upsilon/Siang-sinn-á-tsō Upsilon/雙子座 υ/Upsilon Geminorum
 • 【北河三】Pak-hô-sam/Pak-hô-sam/北河三/Pollux
 • 【雙生仔座 β】Siang-siⁿ-á-chō Beta/Siang-sinn-á-tsō Beta/雙子座 β/Beta Geminorum
 • 【近日點】kīn-ji̍t-tiám/kīn-ji̍t-tiám/近日點/perihelion
 • 【近地點】kīn-tē-tiám/kīn-tē-tiám/近地點/perigee
 • 【天文單位】thian-bûn-tan-ūi/thian-bûn-tan-ūi/天文單位/astronomical units
 • 【內太陽系】Lōe-thài-iông-hē/Luē-thài-iông-hē/內太陽系/Inner solar system
 • 【塗粉尾溜】thô͘-hún-bóe-liu/thôo-hún-bué-liu/灰塵尾/dusty tail

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:M33:三角星系 明仔載 ê 圖:愛按怎知影天頂彼个光點是啥物?