M33:三角星系

Page(/daily/2021/11/20211112)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] M33:三角星系

這个較細 ê 北方星座 三角座 內底有這个壯麗 ê 正向捲螺仔星系 M33。 伊較有名 ê 名是 風吹星系 kah 三角星系。 M33 ê 直徑超過 5 萬光年長,是 本星系群 內底第三大 ê,排 tī 仙女座 (M31) kah 咱 ê 銀河系後壁。 M33 離咱銀河系 差不多 有 3 百萬光年遠,有人認為伊是仙女座星系 ê 衛星星系。 毋閣蹛 tī 這兩个星系 ê 天文學家,可能會互相看著對方 ê 大捲螺仔系統。 Ùi 地球來 kā 看,這張清楚 ê M33 影像 有櫳櫳 ê 捲螺仔手骨,面頂有藍色星團 kah 粉紅仔色 ê 恆星形成 區。 實際上,ùi 這个星系中心 4 點 ê 方向看–去,有一个上光 ê 恆星形成區,是 NGC 604。 M33 kah M31 仝款,內底 ê 變星已經量過足濟擺矣。 這會當幫贊咱了解這款離咱較近 ê 捲螺仔星系,嘛會當予咱 閣較確定 宇宙 ê 大細

[POJ] M-saⁿ-cha̍p-saⁿ: Saⁿ-kak-seng-hē

Chit-ê khah-sè ê pak-hong seng-chō Saⁿ-kak-chō lāi-té ū chit-ê chòng-lē ê chiàⁿ-hiòng kńg-lê-á seng-hē M-saⁿ-cha̍p-saⁿ. I khah ū-miâ ê miâ sī Hong-chhoe-seng-hē kah Saⁿ-kak-seng-hē. M-saⁿ-cha̍p-saⁿ ê ti̍t-kèng chhiau-kòe gō͘-bān kng-nî tn̂g, sī Pún-seng-hē-kûn lāi-té tē-saⁿ-tōa ê, pâi tī Sian-lú-chō (M-saⁿ-cha̍p-it) kah lán ê Gîn-hô-hē āu-piah. M-saⁿ-cha̍p-saⁿ lî lán Gîn-hô-hē chha-put-to ū saⁿ-pah-bān kng-nî hn̄g, ū-lâng jīn-ûi i sī Sian-lú-chō seng-hē ê ūi-chhiⁿ seng-hē. M̄-koh tòa tī chit-nn̄g-ê seng-hē ê thian-bûn-ha̍k-ka, khó-lêng ē hō͘-siong khòaⁿ-tio̍h tùi-hong ê tōa kńg-lê-á hē-thóng. Ùi Tē-kiû lâi kā khòaⁿ, chit-tiuⁿ chheng-chhó͘ ê M-saⁿ-cha̍p-saⁿ iáⁿ-siōng ū lang-lang ê kńg-lê-á chhiú-kut, bīn-téng ū nâ-sek seng-thoân kah hún-âng-á-sek ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu. Si̍t-chè-siōng, ùi chit-ê seng-hē tiong-sim sì-tiám ê hong-hiòng khòaⁿ–khì, ū chi̍t-ê siōng-kng ê hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu, sī NGC lio̍k-khòng-sù. M-saⁿ-cha̍p-saⁿ kah M-saⁿ-cha̍p-it kāng-khoán, lāi-té ê piàn-seng í-keng niû kòe chiok-chōe pái ah. Che ē-tàng pang-chān lán liáu-kái chit-khoán lî lán khah-kīn ê kńg-lê-á seng-hē, mā ē-tàng hō͘ lán koh-khah khak-tēng ú-tiū ê tōa-sè.

[KIP] M-sann-tsa̍p-sann: Sann-kak-sing-hē

Tsit-ê khah-sè ê pak-hong sing-tsō Sann-kak-tsō lāi-té ū tsit-ê tsòng-lē ê tsiànn-hiòng kńg-lê-á sing-hē M-sann-tsa̍p-sann. I khah ū-miâ ê miâ sī Hong-tshue-sing-hē kah Sann-kak-sing-hē. M-sann-tsa̍p-sann ê ti̍t-kìng tshiau-kuè gōo-bān kng-nî tn̂g, sī Pún-sing-hē-kûn lāi-té tē-sann-tuā ê, pâi tī Sian-lú-tsō (M-sann-tsa̍p-it) kah lán ê Gîn-hô-hē āu-piah. M-sann-tsa̍p-sann lî lán Gîn-hô-hē tsha-put-to ū sann-pah-bān kng-nî hn̄g, ū-lâng jīn-uî i sī Sian-lú-tsō sing-hē ê uī-tshinn sing-hē. M̄-koh tuà tī tsit-nn̄g-ê sing-hē ê thian-bûn-ha̍k-ka, khó-lîng ē hōo-siong khuànn-tio̍h tuì-hong ê tuā kńg-lê-á hē-thóng. Uì Tē-kiû lâi kā khuànn, tsit-tiunn tshing-tshóo ê M-sann-tsa̍p-sann iánn-siōng ū lang-lang ê kńg-lê-á tshiú-kut, bīn-tíng ū nâ-sik sing-thuân kah hún-âng-á-sik ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu. Si̍t-tsè-siōng, uì tsit-ê sing-hē tiong-sim sì-tiám ê hong-hiòng khuànn–khì, ū tsi̍t-ê siōng-kng ê hîng-tshinn-hîng-sîng-khu, sī NGC lio̍k-khòng-sù. M-sann-tsa̍p-sann kah M-sann-tsa̍p-it kāng-khuán, lāi-té ê piàn-sing í-king niû kuè tsiok-tsuē pái ah. Tse ē-tàng pang-tsān lán liáu-kái tsit-khuán lî lán khah-kīn ê kńg-lê-á sing-hē, mā ē-tàng hōo lán koh-khah khak-tīng ú-tiū ê tuā-sè.

[English] M33: The Triangulum Galaxy

The small, northern constellation Triangulum harbors this magnificent face-on spiral galaxy, M33. Its popular names include the Pinwheel Galaxy or just the Triangulum Galaxy. M33 is over 50,000 light-years in diameter, third largest in the Local Group of galaxies after the Andromeda Galaxy (M31), and our own Milky Way. [About][About] 3 million light-years from the Milky Way, M33 is itself thought to be a satellite of the Andromeda Galaxy and astronomers in these two galaxies would likely have spectacular views of each other’s grand spiral star systems. As for the view from planet Earth, this sharp image shows off M33’s blue star clusters and pinkish star forming regions along the galaxy’s loosely wound spiral arms. In fact, the cavernous NGC 604 is the brightest star forming region, seen here at about the 4 o’clock position from the galaxy center. Like M31, M33’s population of well-measured variable stars have helped make this nearby spiral a cosmic yardstick for establishing the distance scale of the Universe.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【三角星系】Saⁿ-kak-seng-hē/Sann-kak-sing-hē/三角星系/the Triangulum Galaxy
 • 【風吹星系】Hong-chhoe-seng-hē/Hong-tshue-sing-hē/風車星系/the Pinwheel Galaxy
 • 【本星系群】Pún-seng-hē-kûn/Pún-sing-hē-kûn/本星系群/the Local Group
 • 【仙女座】Sian-lú-chō/Sian-lú-tsō/仙女座/the Andromeda Galaxy
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ-seng-hē/uī-tshinn-sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【捲螺仔手骨】kńg-lê-á chhiú-kut/kńg-lê-á tshiú-kut/螺旋手臂、旋臂/spiral arm
 • 【正向星系】chiàⁿ-hiòng-seng-hē/tsiànn-hiòng-sing-hē/正向星系/face-on galaxy
 • 【恆星形成區】hêng-chhiⁿ-hêng-sêng-khu/hîng-tshinn-hîng-sîng-khu/恆星形成區/star forming region

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 1333:英仙座 ê 恆星托兒所 明仔載 ê 圖:Rosetta 任務 ê 彗星這馬 tī 雙生仔座