NGC 1333:英仙座 ê 恆星托兒所

Page(/daily/2021/11/20211111)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 1333:英仙座 ê 恆星托兒所

NGC 1333 tī 可見光會當看著 反射星雲,主要是星際塗粉反射恆星 ê 藍色特徵光。 伊離 英仙座 干焦 1000 光年遠,tī 一个大型 ê 恆星形成 分子雲 ê 邊仔。 這个望遠鏡特寫影像,是天頂兩粒月娘 ê 闊度。 Tī NGC 1333 ê 距離來講,是 15 光年闊。 這看會著厚塗粉區 ê 細節,閣有 ùi HH 天體噴流、kah 新恆星 ê 衝擊波 產生 ê 紅色發射線。 實際上,NGC 1333 有 幾若百粒星,年歲是比 100 萬年較少年。 大部份 用可見光望遠鏡猶看無啥有,因為去予 四界攏是 ê 恆星塗粉閘牢矣。 這个亂糟糟 ê 環境可能 kah 咱太陽 tī 45 億年前拄形成 ê 狀況足相 siâng ê。

[POJ] NGC 1333: Eng-sian-chō ê hêng-chhiⁿ thok-jî-só͘

NGC it-sam-sam-sam tī khó-kiàn-kng ē-tàng khòaⁿ-tio̍h hoán-siā-seng-hûn, chú-iàu sī seng-chè-thô͘-hún hoán-siā hêng-chhiⁿ ê nâ-sek te̍k-teng-kng. I lî Eng-sian-chō kan-na chi̍t-chheng kng-nî hn̄g, tī chi̍t-ê tōa-hêng ê hêng-chhiⁿ hêng-sêng hūn-chú-hûn ê piⁿ-á. Chit-ê bōng-oán-kiàⁿ te̍k-siá iáⁿ-siōng, sī thiⁿ-téng nn̄g-lia̍p goe̍h-niû ê khoah-tō͘. Tī NGC it-sam-sam-sam ê kū-lî lâi-kóng, sī cha̍p-gō͘ kng-nî khoah. Che khòaⁿ-ē-tio̍h kāu-thô͘-hún-khu ê sè-chiat, koh-ū ùi HH thian-thé, phùn-liû, kah sin hêng-chhiⁿ ê chhiong-kek-phō sán-seng ê âng-sek hoat-siā-sòaⁿ. Si̍t-chè-siōng, NGC it-sam-sam-sam ū kúi-ā-pah-lia̍p chhiⁿ, nî-hòe sī pí chi̍t-pah-bān nî khah siàu-liân. Tōa-pō͘-hūn iōng khó-kiàn-kng bōng-oán-kiàⁿ iáu khòaⁿ-bô-siaⁿ-ū, in-ūi khì hō͘ sì-kè lóng sī ê hêng-chhiⁿ thô͘-hún cha̍h-tiâu ah. Chit-ê loān-chau-chau ê khoân-kéng khó-lêng kah lán Thài-iông tī sì-cha̍p-gō͘-ek nî-chêng tú hêng-sêng ê chōng-hóng chiok sio-siâng ê.

[KIP] NGC 1333: Ing-sian-tsō ê hîng-tshinn thok-jî-sóo

NGC it-sam-sam-sam tī khó-kiàn-kng ē-tàng khuànn-tio̍h huán-siā-sing-hûn, tsú-iàu sī sing-tsè-thôo-hún huán-siā hîng-tshinn ê nâ-sik ti̍k-ting-kng. I lî Ing-sian-tsō kan-na tsi̍t-tshing kng-nî hn̄g, tī tsi̍t-ê tuā-hîng ê hîng-tshinn hîng-sîng hūn-tsú-hûn ê pinn-á. Tsit-ê bōng-uán-kiànn ti̍k-siá iánn-siōng, sī thinn-tíng nn̄g-lia̍p gue̍h-niû ê khuah-tōo. Tī NGC it-sam-sam-sam ê kū-lî lâi-kóng, sī tsa̍p-gōo kng-nî khuah. Tse khuànn-ē-tio̍h kāu-thôo-hún-khu ê sè-tsiat, koh-ū uì HH thian-thé, phùn-liû, kah sin hîng-tshinn ê tshiong-kik-phō sán-sing ê âng-sik huat-siā-suànn. Si̍t-tsè-siōng, NGC it-sam-sam-sam ū kuí-ā-pah-lia̍p tshinn, nî-huè sī pí tsi̍t-pah-bān nî khah siàu-liân. Tuā-pōo-hūn iōng khó-kiàn-kng bōng-uán-kiànn iáu khuànn-bô-siann-ū, in-uī khì hōo sì-kè lóng sī ê hîng-tshinn thôo-hún tsa̍h-tiâu ah. Tsit-ê luān-tsau-tsau ê khuân-kíng khó-lîng kah lán Thài-iông tī sì-tsa̍p-gōo-ik nî-tsîng tú hîng-sîng ê tsōng-hóng tsiok sio-siâng ê.

[English] NGC 1333: Stellar Nursery in Perseus

NGC 1333 is seen in visible light as a reflection nebula, dominated by bluish hues characteristic of starlight reflected by interstellar dust. A mere 1,000 light-years distant toward the heroic constellation Perseus, it lies at the edge of a large, star-forming molecular cloud. This telescopic close-up spans about two full moons on the sky or just over 15 light-years at the estimated distance of NGC 1333. It shows details of the dusty region along with telltale hints of contrasty red emission from Herbig-Haro objects, jets and shocked glowing gas emanating from recently formed stars. In fact, NGC 1333 contains hundreds of stars less than a million years old, most still hidden from optical telescopes by the pervasive stardust. The chaotic environment may be similar to one in which our own Sun formed over 4.5 billion years ago.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【英仙座】Eng-sian-chō/Ing-sian-tsō/英仙座/Perseus
  • 【反射星雲】hoán-siā-seng-hûn/huán-siā-sing-hûn/反射星雲/reflection nebula
  • 【噴流】phùn-liû/phùn-liû/噴流/jet

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:青色爍光 ê 影片 明仔載 ê 圖:M33:三角星系