Ùi 太陽噴出來 ê 太陽絲

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Ùi 太陽噴出來 ê 太陽絲

是按怎有當時仔會有物件 ùi 太陽大氣層噴到太空去? 這是因為迵過 太陽 表面 ê 磁場 產生變化。 Tī 較強磁場 ê 所在叫做 活動區,遮有一陣 太陽烏子。 活動區 ê 帶電氣體會利用弓形橋抑是磁場相迵。 這款氣體有當時仔會 落–轉來有當時仔會走–去,有當時仔毋若走–去、閣會 影響著地球這張一點鐘久 ê 縮時攝影影片 是頂個月 tī 法國細台望遠鏡翕 ê,有翕著當 leh 噴–出去 ê 太陽絲。 這个太陽絲實在是足大 ê! 你若是想欲知影有偌大,會當 kah 倒爿頂懸 ê 地球寸尺相比。 Tī 太陽絲噴–出去了後太陽 to̍h 發出足強 ê X-級閃焰,按呢太陽表面 to̍h 會產生 太陽 chu-ná-mī。 這是帶電粒子雲走入來 咱太陽系 ê 結果,毋閣這擺 較無影響著咱 ê 地球。 若是有夠額 ê 太陽電漿,嘛是會影響著 地球 ê 磁層,產生一寡 較暗 ê 極光

[POJ] Ùi Thài-iông phùn–chut-lâi ê Thài-iông-si

Sī án-ná ū-tang-sî-á ē ū mi̍h-kiāⁿ ùi Thài-iông tōa-khì-chân phùn kàu thài-khong khì? Che sī in-ūi thàng kòe Thài-iông piáu-bīn ê chû-tiûⁿ sán-seng piàn-hòa. Tī khah kiông chû-tiûⁿ ê só͘-chāi kiò-chò oa̍h-tāng-khu, chia ū chi̍t-tīn thài-iông o͘-chú. Oa̍h-tāng-khu ê tài-tiān khì-thé ē lī-iōng kiong-hêng-kiô iah-sī chû-tiûⁿ sio-thàng. Chit-khoán khì-thé ū-tang-sî-á ē lak–tńg-lâi, ū-tang-sî-á ē cháu–khì, ū-tang-sî-á m̄-nā cháu–khì, koh ē éng-hióng tio̍h Tē-kiû. Chit-tiuⁿ chi̍t-tiám-cheng kú ê sok-sî-liap-iáⁿ iáⁿ-phìⁿ sī téng-kò-goe̍h tī Hoat-kok iōng sè-tâi bōng-oán-kiàⁿ hip ê, ū hip-tio̍h tng-leh phùn–chhut-khì ê thài-iông-si. Chit-ê thài-iông-si si̍t-chāi sī chiok tōa ê! Lí nā-sī siūⁿ-beh chai-iáⁿ ū gōa-tōa, ē-tàng kah tò-pêng téng-koân ê Tē-kiû chhùn-chhioh sio-pí. Tī thài-iông-si phùn–chhut-khì liáu-āu, thài-iông to̍h hoat-chhut chiok kiông ê X-kip siám-iām, án-ni Thài-iông piáu-bīn to̍h ē sán-seng Thài-iông chu-ná-mī. Che sī tài-tiān lia̍p-chú-hûn chàu-ji̍p-lâi lán Thài-iông-hē ê kiat-kò͘, m̄-koh chit-pái khah bô éng-hióng tio̍h lán ê Tē-kiû. Nā-sī ū kàu-gia̍h ê thài-iông tiān-chiuⁿ, mā-sī ē éng-hióng tio̍h Tē-kiû ê chû-chân, sán-seng chi̍t-kóa khah àm ê ke̍k-kng.

[KIP] Uì Thài-iông phùn–tsut-lâi ê Thài-iông-si

Sī án-ná ū-tang-sî-á ē ū mi̍h-kiānn uì Thài-iông tuā-khì-tsân phùn kàu thài-khong khì? Tse sī in-uī thàng kuè Thài-iông piáu-bīn ê tsû-tiûnn sán-sing piàn-huà. Tī khah kiông tsû-tiûnn ê sóo-tsāi kiò-tsò ua̍h-tāng-khu, tsia ū tsi̍t-tīn thài-iông oo-tsú. Ua̍h-tāng-khu ê tài-tiān khì-thé ē lī-iōng kiong-hîng-kiô iah-sī tsû-tiûnn sio-thàng. Tsit-khuán khì-thé ū-tang-sî-á ē lak–tńg-lâi, ū-tang-sî-á ē tsáu–khì, ū-tang-sî-á m̄-nā tsáu–khì, koh ē íng-hióng tio̍h Tē-kiû. Tsit-tiunn tsi̍t-tiám-tsing kú ê sok-sî-liap-iánn iánn-phìnn sī tíng-kò-gue̍h tī Huat-kok iōng sè-tâi bōng-uán-kiànn hip ê, ū hip-tio̍h tng-leh phùn–tshut-khì ê thài-iông-si. Tsit-ê thài-iông-si si̍t-tsāi sī tsiok tuā ê! Lí nā-sī siūnn-beh tsai-iánn ū guā-tuā, ē-tàng kah tò-pîng tíng-kuân ê Tē-kiû tshùn-tshioh sio-pí. Tī thài-iông-si phùn–tshut-khì liáu-āu, thài-iông to̍h huat-tshut tsiok kiông ê X-kip siám-iām, án-ni Thài-iông piáu-bīn to̍h ē sán-sing Thài-iông tsu-ná-mī. Tse sī tài-tiān lia̍p-tsú-hûn tsàu-ji̍p-lâi lán Thài-iông-hē ê kiat-kòo, m̄-koh tsit-pái khah bô íng-hióng tio̍h lán ê Tē-kiû. Nā-sī ū kàu-gia̍h ê thài-iông tiān-tsiunn, mā-sī ē íng-hióng tio̍h Tē-kiû ê tsû-tsân, sán-sing tsi̍t-kuá khah àm ê ki̍k-kng.

[English] A Filament Leaps from the Sun

Why, sometimes, does part of the Sun’s atmosphere leap into space? The reason lies in changing magnetic fields that thread through the Sun’s surface. Regions of strong surface magnetism, known as active regions, are usually marked by dark sunspots. Active regions can channel charged gas along arching or sweeping magnetic fields – gas that sometimes falls back, sometimes escapes, and sometimes not only escapes but impacts our Earth. The featured one-hour time-lapse video – taken with a small telescope in France – captured an eruptive filament that appeared to leap off the Sun late last month. The filament is huge: for comparison, the size of the Earth is shown on the upper left. Just after the filament lifted off, the Sun emitted a powerful X-class flare while the surface rumbled with a tremendous solar tsunami. A result was a cloud of charged particles that rushed into our Solar System but mostly missed our Earth – this time. However, enough solar plasma did impact our Earth’s magnetosphere to create a few faint auroras.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【太陽烏子】thài-iông o͘-chú/thài-iông oo-tsú/太陽黑子/sunspot
  • 【太陽 chu-ná-mī】thài-iông chu-ná-mī/thài-iông tsu-ná-mī/太陽海嘯/solar tsunami
  • 【電漿】tiān-chiuⁿ/tiān-tsiunn/電漿/plasma
  • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/auroras
  • 【閃焰】siám-iām/siám-iām/閃焰/flare
  • 【縮時攝影】sok-sî-liap-iáⁿ/sok-sî-liap-iánn/縮時攝影/time-lapse
  • 【太陽絲】thài-iông-si/thài-iông-si/絲狀物/filament

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:光學波段 kah X-光波段 ê 貓眼星雲 明仔載 ê 圖:這寡太空影像攏是假 ê,干焦一張是真 ê