Tī 仙王座方向 ê 烏暗海馬星雲

Page(/daily/2021/11/20211105)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Tī 仙王座方向 ê 烏暗海馬星雲

這个 tī 背景有足濟恆星嘛足光 ê 所在,有這个因為外形 去予人建議 愛號做 海馬星雲 ê 天體,伊差不多有 1 光年闊。 Ùi 北方 ê 皇家星座仙王座看,這个厚塗粉、閘光 ê 雲,in 嘛是銀河分子雲 ê 一部份,離咱有 1200 光年遠。 伊嘛叫做 Barnard 150 (B150),是天頂 182 个 暗天標記 ê 其中一个。 這寡暗天標記是 20 世紀初 ê 天文學家 E. E. Barnard 編 ê。 內底 有一陣低質量恆星當咧形成,毋閣 in 崩塌 ê 核心 愛 tī 長波長 ê 紅外線波段 才看會著。 仙王座內底多彩 ê 恆星嘛 tī 這幅 美麗 ê 星系天景 內底。

[POJ] Tī Sian-ông-chō hong-hiòng ê o͘-àm Hái-bé-seng-hûn

Chit-ê tī pōe-kéng ū chok-chōe hêng-chhiⁿ mā chiok-kng ê só͘-chāi, ū chit-ê in-ūi gōa-hêng khì hō͘-lâng kiàn-gī ài hō chò Hái-bé-seng-hûn ê thian-thé, i chha-put-to ū chi̍t kng-nî khoah. Ùi pak-hong ê hông-ka seng-chō Sian-ông-chō khòaⁿ, chit-ê kāu thô͘-hún, cha̍h-kng ê hûn, in mā-sī Gîn-hô hūn-chú-hûn ê chi̍t-pō͘-hūn, lî lán ū chi̍t-chheng-nn̄g-pah kng-nî hn̄g. I mā kiò-chò Barnard it-ngó͘-khòng (B-it-ngó͘-khòng), sī thiⁿ-téng chi̍t-pah-poeh-cha̍p-jī ê àm-thian piau-kì ê kî-tiong chi̍t-ê. Chit-kóa àm-thian piau-kì sī jī-cha̍p sè-kí-chho͘ ê thian-bûn-ha̍k-ka E. E. Barnard pian ê. Lāi-té ū chi̍t-tīn kē-chit-liōng hêng-chhiⁿ tng-leh hêng-sêng, m̄-koh in pang-thap ê he̍k-sim ài tī tng-pho-tn̂g ê âng-gōa-sòaⁿ pho-tōaⁿ chiah khòaⁿ-ē-tio̍h. Sian-ông-chō lāi-té to-chhái ê hêng-chhiⁿ mā tī chit-pak bí-lē ê seng-hē thian-kéng lāi-té.

[KIP] Tī Sian-ông-tsō hong-hiòng ê oo-àm Hái-bé-sing-hûn

Tsit-ê tī puē-kíng ū tsok-tsuē hîng-tshinn mā tsiok-kng ê sóo-tsāi, ū tsit-ê in-uī guā-hîng khì hōo-lâng kiàn-gī ài hō tsò Hái-bé-sing-hûn ê thian-thé, i tsha-put-to ū tsi̍t kng-nî khuah. Uì pak-hong ê hông-ka sing-tsō Sian-ông-tsō khuànn, tsit-ê kāu thôo-hún, tsa̍h-kng ê hûn, in mā-sī Gîn-hô hūn-tsú-hûn ê tsi̍t-pōo-hūn, lî lán ū tsi̍t-tshing-nn̄g-pah kng-nî hn̄g. I mā kiò-tsò Barnard it-ngóo-khòng (B-it-ngóo-khòng), sī thinn-tíng tsi̍t-pah-pueh-tsa̍p-jī ê àm-thian piau-kì ê kî-tiong tsi̍t-ê. Tsit-kuá àm-thian piau-kì sī jī-tsa̍p sè-kí-tshoo ê thian-bûn-ha̍k-ka E. E. Barnard pian ê. Lāi-té ū tsi̍t-tīn kē-tsit-liōng hîng-tshinn tng-leh hîng-sîng, m̄-koh in pang-thap ê hi̍k-sim ài tī tng-pho-tn̂g ê âng-guā-suànn pho-tuānn tsiah khuànn-ē-tio̍h. Sian-ông-tsō lāi-té to-tshái ê hîng-tshinn mā tī tsit-pak bí-lē ê sing-hē thian-kíng lāi-té.

[English] The Dark Seahorse in Cepheus

Light-years across, this suggestive shape known as the Seahorse Nebula appears in silhouette against a rich, luminous background of stars. Seen toward the royal northern constellation of Cepheus, the dusty, obscuring clouds are part of a Milky Way molecular cloud some 1,200 light-years distant. It is also listed as Barnard 150 (B150), one of 182 dark markings of the sky cataloged in the early 20th century by astronomer E. E. Barnard. Packs of low mass stars are forming within, but their collapsing cores are only visible at long infrared wavelengths. Still, the colorful stars of Cepheus add to this pretty, galactic skyscape.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

  • 【海馬星雲】Hái-bé-seng-hûn/Hái-bé-sing-hûn/海馬星雲/the Seahorse Nebula
  • 【仙王座】Sian-ông-chō/Sian-ông-tsō/仙王座/Cepheus

  1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

  2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

  3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 147 kah NGC 185 明仔載 ê 圖:兩个朋友中央 ê 星系