NGC 147 kah NGC 185

Page(/daily/2021/11/20211104)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 147 and NGC 185

矮星系 NGC 147 (倒爿) kah NGC 185 tī 這幅望遠鏡畫面內底徛相倚。 這兩个毋是 離咱 250 萬光年遠 ê 大捲螺仔 - 仙女座星系 M31 定定講著 ê 衛星星系。 In tī 天頂這幅美麗 ê 視野內底 ê 角距離比 1 度較細。 按照仙女座星系 ê 距離 來推算,in 兩个 ê 距離差不多有 3 萬 5 千 光年遠。 是講仙女座星系無 tī 這幅圖內底。 仙女座星系較光、較有名 ê 衛星星系是 M32 kah M110。 In 離 大捲螺仔 較近。 NGC 147 kah NGC 185 去予人辨識做雙星系。 In 是 重力穩定 ê 一組雙星系系統。 毋閣最近發現著一个較暗 ê 矮星系 - 仙后座 II,敢若嘛是這个系統 ê 一部份。 In tī 仙女座內底,因為重力相縛,煞形成一陣迷人 ê 小小 衛星星系群

[POJ] NGC 147 and NGC 185

É-seng-hē NGC it-sù-chhit (tò-pêng) kah NGC it-pat-ngó͘ tī chit-pak bōng-oán-kiàⁿ ōe-bīn lāi-té sio-óa. Chit nn̄g-ê m̄-sī lí lán nn̄g-pah-gō͘-cha̍p-bān kng-nî hn̄g ê Tōa-kńg-lê-á - Sian-lú-chō seng-hē M-san-cha̍p-it tiāⁿ-tiāⁿ kóng-tio̍h ê ūi-chhiⁿ-seng-hē. In tī thiⁿ-téng chit-pak bí-lē ê sī-iá lāi-té ê kak-kū-lî pí chi̍t-tō͘ khah-sè. Àn-chiàu Sian-lú-chō seng-hē ê kū-lî lâi thui-sǹg, in nn̄g-ê ê kū-lî chha-put-to ū saⁿ-bān-gō͘-chheng kng-nî hn̄g. Sī-kóng Sian-lú-chō seng-hē bô tī chit-pak-tô͘ lāi-té. Sian-lú-chō seng-hē khah kng, khah ū-miâ ê ūi-chhiⁿ-seng-hē sī M-saⁿ-cha̍p-jī kah M-it-it-khòng. In lî Tōa-kńg-lê-á khah kīn. NGC it-sù-chhit kah NGC it-pat-ngó͘ khì hō͘ lâng piān-sek chò siang-seng-hē. In sī tiōng-le̍k ún-tēng ê chi̍t-cho͘ siang-chhiⁿ-hē-thóng. M̄-koh chòe-kīn hoat-hiān tio̍h chi̍t-ê khah àm ê é-seng-hē - Sian-hiō-chō Jī, ká-ná mā-sī chit-ê hē-thóng ê chi̍t-pō͘-hūn. In tī Sian-lú-chō lāi-té, in-ūi tiōng-le̍k-sio-pa̍k, soah hêng-sêng chi̍t-tīn bê-lâng ê sió-sió ūi-chhiⁿ-seng-hē-kûn.

[KIP] NGC 147 and NGC 185

É-sing-hē NGC it-sù-tshit (tò-pîng) kah NGC it-pat-ngóo tī tsit-pak bōng-uán-kiànn uē-bīn lāi-té sio-uá. Tsit nn̄g-ê m̄-sī lí lán nn̄g-pah-gōo-tsa̍p-bān kng-nî hn̄g ê Tuā-kńg-lê-á - Sian-lú-tsō sing-hē M-san-tsa̍p-it tiānn-tiānn kóng-tio̍h ê uī-tshinn-sing-hē. In tī thinn-tíng tsit-pak bí-lē ê sī-iá lāi-té ê kak-kū-lî pí tsi̍t-tōo khah-sè. Àn-tsiàu Sian-lú-tsō sing-hē ê kū-lî lâi thui-sǹg, in nn̄g-ê ê kū-lî tsha-put-to ū sann-bān-gōo-tshing kng-nî hn̄g. Sī-kóng Sian-lú-tsō sing-hē bô tī tsit-pak-tôo lāi-té. Sian-lú-tsō sing-hē khah kng, khah ū-miâ ê uī-tshinn-sing-hē sī M-sann-tsa̍p-jī kah M-it-it-khòng. In lî Tuā-kńg-lê-á khah kīn. NGC it-sù-tshit kah NGC it-pat-ngóo khì hōo lâng piān-sik tsò siang-sing-hē. In sī tiōng-li̍k ún-tīng ê tsi̍t-tsoo siang-tshinn-hē-thóng. M̄-koh tsuè-kīn huat-hiān tio̍h tsi̍t-ê khah àm ê é-sing-hē - Sian-hiō-tsō Jī, ká-ná mā-sī tsit-ê hē-thóng ê tsi̍t-pōo-hūn. In tī Sian-lú-tsō lāi-té, in-uī tiōng-li̍k-sio-pa̍k, suah hîng-sîng tsi̍t-tīn bê-lâng ê sió-sió uī-tshinn-sing-hē-kûn.

[English] NGC 147 and NGC 185

Dwarf galaxies NGC 147 (left) and NGC 185 stand side by side in this sharp telescopic portrait. The two are not-often-imaged satellites of M31, the great spiral Andromeda Galaxy, some 2.5 million light-years away. Their separation on the sky, less than one degree across a pretty field of view, translates to only about 35 thousand light-years at Andromeda’s distance, but Andromeda itself is found well outside this frame. Brighter and more famous satellite galaxies of Andromeda, M32 and M110, are seen closer to the great spiral. NGC 147 and NGC 185 have been identified as binary galaxies, forming a gravitationally stable binary system. But recently discovered faint dwarf galaxy Cassiopeia II also seems to be part of their system, forming a gravitationally bound group within Andromeda’s intriguing population of small satellite galaxies.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【矮星系】é-seng-hē/é-sing-hē/矮星系/dwarf galaxy
 • 【仙女座星系】Sian-lú-chō/Sian-lú-tsō/仙女座星系/Andromeda Galaxy
 • 【捲螺仔星系】kńg-lê-á seng-hē/kńg-lê-á sing-hē/螺旋星系/spiral galaxy
 • 【衛星星系】ūi-chhiⁿ-seng-hē/uī-tshinn-sing-hē/衛星星系/satellite galaxy
 • 【大捲螺仔】Tōa-kńg-lê-á/Tuā-kńg-lê-á/大螺旋/the Great Spiral
 • 【雙星系】siang-seng-hē/siang-sing-hē/雙星系/binary galaxies
 • 【雙星系系統】siang-seng-hē hē-thóng/siang-sing-hē hē-thóng/雙星系系統/binary galaxies system
 • 【仙后座 II】Sian-hiō-chō Jī/Sian-hiō-tsō Jī/仙后座 II/Cassiopeia II
 • 【角距離】kak-kū-lî/kak-kū-lî/角距離/angular separation

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:馬頭星雲 kah 火舌星雲 明仔載 ê 圖:Tī 仙王座方向 ê 烏暗海馬星雲