Rorschach 墨跡 ê 極光

Page(/daily/2021/10/20211030.md)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Rorschach 墨跡 ê 極光

你若是 kā 這張看做怪物 ê 面,千萬毋通驚惶! 這只是幻想性錯覺,一般人 ê 經驗攏是 ùi 光 kah 影 ê 花樣看著人 ê 面。 實際上,這个使人震撼 ê 視覺影像,是 北極光 ê 180 度全景影像,是用數位方式產生 ê 鏡像,to̍h 親像是 kā 有墨水 ê 紙 對拗仝款。 用來產生這張圖 ê 原始畫面,是 tī 9 月一个暗暝,踮 瑞典 Jamtland 一个迒過水沖 ê 吊橋中央翕 ê。 因為 最近太陽活動 引起地磁風暴 ê 關係,煞落來幾若工,極光真有可能 tī 地球高緯度 ê 所在變足活潑 ê。 毋閣明仔暗你若是 tī 恁厝邊隔壁遐 看著怪物 ê 面,應該是去拄著萬聖節啦!

[POJ] Rorschach ba̍k-jiah ê Ke̍k-kng

Lí nā-sī kā chit-tiuⁿ khòaⁿ-chò koài-bu̍t ê bīn, chhian-bān m̄-thang kiaⁿ-hiâⁿ! Che chí-sī hoàn-sióng-sèng chhò-kak, it-poaⁿ-lâng ê keng-giām lóng-sī ùi kng kah iáⁿ ê hoe-iūⁿ khòaⁿ-tio̍h lâng ê bīn. Si̍t-chè-siōng, chit-ê sú-lâng chìn-hām ê sī-kak iáⁿ-siōng, sī pak-ke̍k-kng ê chi̍t-pah-peh-cha̍p tō͘ choân-kéng iáⁿ-siōng, sī iōng só͘-ūi hong-sek sán-seng ê kiàⁿ-siōng, to̍h chhiⁿ-chhiūⁿ sī kā ū ba̍k-chúi ê chóa tùi-áu kāng-khoán. Iōng-lâi sán-seng chit-tiuⁿ tô͘ ê goân-sú ōe-bīn, sī tī káu goe̍h chi̍t-ê àm-mî, tiám Sūi-tián Jamtland chi̍t-ê hāⁿ-kòe chúi-chhiâng ê tiàu-kiô tiong-ng hip ê. In-ūi chòe-kīn Thài-iông oa̍h-tāng ìn-kì tē-chû hong-pō ê koan-hē, soa̍h-lo̍h-lâi kúi-ā-kang, ke̍k-kng chin ū khó-lêng tī Tē-kiû ko-hūi-tō͘ ê só͘-chāi piàn chiok oa̍h-phoat ê. M̄-koh miâ-á-àm lí nā-sī tī lín chhù-piⁿ-keh-piah hiah khòaⁿ-tio̍h koài-bu̍t ê bīn, èng-kai sī khì tú-tio̍h Bān-sèng-cheh la̍h!

[KIP] Rorschach ba̍k-jiah ê Ki̍k-kng

Lí nā-sī kā tsit-tiunn khuànn-tsò kuài-bu̍t ê bīn, tshian-bān m̄-thang kiann-hiânn! Tse tsí-sī huàn-sióng-sìng tshò-kak, it-puann-lâng ê king-giām lóng-sī uì kng kah iánn ê hue-iūnn khuànn-tio̍h lâng ê bīn. Si̍t-tsè-siōng, tsit-ê sú-lâng tsìn-hām ê sī-kak iánn-siōng, sī pak-ki̍k-kng ê tsi̍t-pah-peh-tsa̍p tōo tsuân-kíng iánn-siōng, sī iōng sóo-uī hong-sik sán-sing ê kiànn-siōng, to̍h tshinn-tshiūnn sī kā ū ba̍k-tsuí ê tsuá tuì-áu kāng-khuán. Iōng-lâi sán-sing tsit-tiunn tôo ê guân-sú uē-bīn, sī tī káu gue̍h tsi̍t-ê àm-mî, tiám Suī-tián Jamtland tsi̍t-ê hānn-kuè tsuí-tshiâng ê tiàu-kiô tiong-ng hip ê. In-uī tsuè-kīn Thài-iông ua̍h-tāng ìn-kì tē-tsû hong-pō ê kuan-hē, sua̍h-lo̍h-lâi kuí-ā-kang, ki̍k-kng tsin ū khó-lîng tī Tē-kiû ko-huī-tōo ê sóo-tsāi piàn tsiok ua̍h-phuat ê. M̄-koh miâ-á-àm lí nā-sī tī lín tshù-pinn-keh-piah hiah khuànn-tio̍h kuài-bu̍t ê bīn, ìng-kai sī khì tú-tio̍h Bān-sìng-tseh la̍h!

[English] A Rorschach Aurora

If you see this as a monster’s face, don’t panic. It’s only pareidolia, often experienced as the tendency to see faces in patterns of light and shadow. In fact, the startling visual scene is actually a 180 degree panorama of Northern Lights, digitally mirrored like inkblots on a folded piece of paper. Frames used to construct it were captured on a September night from the middle of a waterfall-crossing suspension bridge in Jamtland, Sweden. With geomagnetic storms triggered by recent solar activity, auroral displays could be very active at planet Earth’s high latitudes in the coming days. But if you see a monster’s face in your own neighborhood tomorrow night, it might just be Halloween.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【墨跡】ba̍k-jiah/ba̍k-jiah/墨跡/inkblot
 • 【幻想性錯覺】hoàn-sióng-sèng chhò-kak/huàn-sióng-sìng tshò-kak/幻想性錯覺/pareidolia
 • 【鏡像】kiàⁿ-siōng/kiànn-siōng/鏡像/mirrored
 • 【全景】choân-kéng/tsuân-kíng/全景/panorama
 • 【水沖】chúi-chhiâng/tsuí-tshiâng/瀑布/waterfall
 • 【極光】ke̍k-kng/ki̍k-kng/極光/aurora
 • 【緯度】hūi-tō͘/huī-tōo/緯度/latitudes
 • 【地磁風暴】tē-chû hong-pō/tē-tsû hong-pō/地磁風暴/geomagnetic storm
 • 【萬聖節】Bān-sèng-cheh/Bān-sìng-tseh/萬聖節/Halloween

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:Kah 仙王座閃焰 相濫 明仔載 ê 圖:模擬宇宙 ê 暗物質