Mirach ê 幽靈

Page(/daily/2021/10/20211028)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] Mirach ê 幽靈

若是講著鬼,Mirach ê 幽靈 敢若無遐爾 恐怖。 Mirach ê 幽靈 是一个暗暗霧霧 ê 星系。 毋閣天文學家知影講,伊拄仔好 kah 一粒足光 ê 恆星 Mirach ê 視線方向 giōng-欲仝。 Mirach 嘛叫做 仙女座 β,to̍h tī 這个星場 ê 中央。 Mirach 是一粒 紅巨 星,離咱有 200 光年遠。 伊比太陽較冷,毋閣比太陽較大粒,伊實際上嘛比太陽較光。 Ùi 大部份 ê 望遠鏡來看,爍光 kah 繞射光尖 藏 tī Mirach 附近 ê 天體,才會予 這个暗暗霧霧 ê 星系 看起來 敢若是 反射 Mirach 恆星光 ê 結果,to̍h 親像是伊 ê 幽靈仝款。 Tī 這張清楚 ê 相片 內底,Mirach ê 正爿面頂有 Mirach ê 幽靈,伊去予編做 NGC 404,離咱有 1000 萬光年遠。

[POJ] Mirach ê Iu-lêng

Nā-sī kóng-tio̍h kúi, Mirach ê iu-lêng ká-ná bô hiah-nī khióng-pò͘. Mirach ê iu-lêng sī chi̍t-ê àm-àm bū-bū ê seng-hē. M̄-koh thian-bûn-ha̍k-ka chai-iáⁿ kóng, i tú-á-hó kah chi̍t-lia̍p chiok-kng ê hêng-chhiⁿ Mirach ê sī-sòaⁿ-hong-hiòng giōng-beh kâng. Mirach mā kiò-chò Sian-lú-chō Beta, to̍h tī chit-ê seng-tiûⁿ ê tiong-ng. Mirach sī chi̍t-lia̍p âng-kū-chhiⁿ, lî lán ū nn̄g-pah kng-nî hn̄g. I pí Thài-iông khah léng, m̄-koh pí Thài-iông khah tōa-lia̍p, i si̍t-chè-siōng mā pí Thài-iông khah kng. Ùi tōa-pō͘-hūn ê bōng-oán-kiàⁿ lâi-khòaⁿ, sih-kng kah jiàu-siā-kng-chiam chhàng tī Mirach hū-kīn ê thian-thé, chiah-ē hō͘ chit-ê àm-àm bū-bū ê seng-hē khòaⁿ-khí-lâi ká-ná sī hoán-siā Mirach hêng-chhiⁿ-kng ê kiat-kó, to̍h chhin-chhiūⁿ sī i ê iu-lêng kāng-khoán. Tī chit-tiuⁿ chheng-chhó͘ ê siòng-phìⁿ lāi-té, Mirach ê chiàⁿ-pêng bīn-téng ū Mirach ê iu-lêng, i khì hō͘ pian-chò NGC sù-khòng-sù, lî lán ū chi̍t-chheng-bān kng-nî hn̄g.

[KIP] Mirach ê Iu-lîng

Nā-sī kóng-tio̍h kuí, Mirach ê iu-lîng ká-ná bô hiah-nī khióng-pòo. Mirach ê iu-lîng sī tsi̍t-ê àm-àm bū-bū ê sing-hē. M̄-koh thian-bûn-ha̍k-ka tsai-iánn kóng, i tú-á-hó kah tsi̍t-lia̍p tsiok-kng ê hîng-tshinn Mirach ê sī-suànn-hong-hiòng giōng-beh kâng. Mirach mā kiò-tsò Sian-lú-tsō Beta, to̍h tī tsit-ê sing-tiûnn ê tiong-ng. Mirach sī tsi̍t-lia̍p âng-kū-tshinn, lî lán ū nn̄g-pah kng-nî hn̄g. I pí Thài-iông khah líng, m̄-koh pí Thài-iông khah tuā-lia̍p, i si̍t-tsè-siōng mā pí Thài-iông khah kng. Uì tuā-pōo-hūn ê bōng-uán-kiànn lâi-khuànn, sih-kng kah jiàu-siā-kng-tsiam tshàng tī Mirach hū-kīn ê thian-thé, tsiah-ē hōo tsit-ê àm-àm bū-bū ê sing-hē khuànn-khí-lâi ká-ná sī huán-siā Mirach hîng-tshinn-kng ê kiat-kó, to̍h tshin-tshiūnn sī i ê iu-lîng kāng-khuán. Tī tsit-tiunn tshing-tshóo ê siòng-phìnn lāi-té, Mirach ê tsiànn-pîng bīn-tíng ū Mirach ê iu-lîng, i khì hōo pian-tsò NGC sù-khòng-sù, lî lán ū tsi̍t-tshing-bān kng-nî hn̄g.

[English] Mirach’s Ghost

As far as ghosts go, Mirach’s Ghost isn’t really that scary. Mirach’s Ghost is just a faint, fuzzy galaxy, well known to astronomers, that happens to be seen nearly along the line-of-sight to Mirach, a bright star. Centered in this star field, Mirach is also called Beta Andromedae. About 200 light-years distant, Mirach is a red giant star, cooler than the Sun but much larger and so intrinsically much brighter than our parent star. In most telescopic views, glare and diffraction spikes tend to hide things that lie near Mirach and make the faint, fuzzy galaxy look like a ghostly internal reflection of the almost overwhelming starlight. Still, appearing in this sharp image just above and to the right of Mirach, Mirach’s Ghost is cataloged as galaxy NGC 404 and is estimated to be some 10 million light-years away.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【星場】seng-tiûⁿ/sing-tiûnn/星場/star field
 • 【紅巨星】âng-kū-chhiⁿ/âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant star
 • 【視線方向】sī-sòaⁿ-hong-hiòng/sī-sùann-hong-hiòng/視線方向/line-of-sight
 • 【仙女座 β】Sian-lú-chō Beta/Sian-lú-tsō Beta/仙女座 β/Beta Andromedae
 • 【紅巨星】âng-kū-chhiⁿ/âng-kū-tshinn/紅巨星/red giant star
 • 【爍光】sih-kng/sih-kng/眩光/glare
 • 【繞射】jiàu-siā/jiàu-siā/繞射/diffraction
 • 【繞射光尖】jiàu-siā-kng-chiam/jiàu-siā-kng-chiam/繞射針狀體/diffraction spikes

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:NGC 6995:夜婆星雲 明仔載 ê 圖:Kah 仙王座閃焰 相濫