NGC 6995:夜婆星雲

Page(/daily/2021/10/20211027)

探索宇宙1!逐工會揀一幅無仝款 ê 影像抑是相片,𤆬你熟似咱這个迷人 ê 宇宙,閣有專業天文學者2為你解說3

[漢羅] NGC 6995:夜婆星雲

你有看著夜婆星雲無? 伊 to̍h tī 面紗星雲 東半爿 ê 宇宙特寫 出現。 面紗星雲 本身是一个大型超新星殘骸。 這个殘骸是 ùi 大質量 恆星 死亡爆炸 了後,產生 ê 脹大 ê 雲屑仔。 面紗星雲是 圓箍仔形,tī 天鵝座 方向,差不多有 3 度闊。 NGC 6995 私底下嘛叫做 夜婆星雲,干焦半度闊,to̍h 是 月娘 tī 天頂 ê 大細。 面紗星雲離 地球 有 1400 光年遠,用這个距離來估算,伊差不多 12 光年闊。 這幅組合影像 ê 影像資料是 ùi 狹頻 濾鏡來的。 超新星殘骸 ê 水素原子 發射線是紅色 ê,酸素 原子 ê 強發射線是藍色 ê。 面紗星雲 ê 西半爿 tī 另外一个 季節 ê 幻影叫做「尪姨 ê 掃帚」星雲。

[POJ] NGC lio̍k-kiú-kiú-ngó͘: Iā-pô-seng-hûn

Lí ū khòaⁿ-tio̍h Iā-pô-seng-hûn bô? I to̍h tī Bīn-se-seng-hûn tang-poàn-pêng ê ú-tiū te̍k-siá chhut-hiān. Bīn-se-seng-hûn pún-sin sī chi̍t-ê tōa-hêng chhiau-sin-seng chân-hâi. Chit-ê chân-hâi sī ùi tōa-chit-liōng hêng-chhiⁿ sí-bông po̍k-chà liáu-āu, sán-seng ê tiùⁿ-tōa ê hûn-sap-á. Bīn-se-seng-hûn sī îⁿ-kho͘-á-hêng, tī Thian-gô-chō hong-hiòng, chha-put-to ū saⁿ tō͘ khoah. NGC lio̍k-kiú-kiú-ngó͘ su-té-hā mā kiò-chò Iā-pô-seng-hûn, kan-na pòaⁿ-tō͘-khoah, to̍h sī Goe̍h-niû tī thiⁿ-téng ê tōa-sè. Bīn-se-seng-hûn lî Tē-kiû ū chi̍t-chheng-sì-pah kng-nî hn̄g, iōng chit-ê kū-lî lâi kó͘-sǹg, i chha-put-to sī cha̍p-jī kng-nî khoah. Chit-pak cho͘-ha̍p iáⁿ-siōng ê iáⁿ-siōng chu-liāu sī ùi e̍h-pîn lū-kiàⁿ lâi ê. Chhiau-sin-seng chân-hâi ê chúi-sò͘ goân-chú hoat-siā-sòaⁿ âng-sek ê, sng-sò͘ goân-chú ê kiông hoat-siā-sòaⁿ sī nâ-sek ê. Bīn-se-seng-hûn ê sai-pòaⁿ-pêng tī lēng-gōa chi̍t-ê kùi-chiat ê hoàn-iáⁿ kiò-chò “Ang-î ê sàu-chhiú” seng-hûn.

[KIP] NGC lio̍k-kiú-kiú-ngóo: Iā-pô-sing-hûn

Lí ū khuànn-tio̍h Iā-pô-sing-hûn bô? I to̍h tī Bīn-se-sing-hûn tang-puàn-pîng ê ú-tiū ti̍k-siá tshut-hiān. Bīn-se-sing-hûn pún-sin sī tsi̍t-ê tuā-hîng tshiau-sin-sing tsân-hâi. Tsit-ê tsân-hâi sī uì tuā-tsit-liōng hîng-tshinn sí-bông po̍k-tsà liáu-āu, sán-sing ê tiùnn-tuā ê hûn-sap-á. Bīn-se-sing-hûn sī înn-khoo-á-hîng, tī Thian-gô-tsō hong-hiòng, tsha-put-to ū sann tōo khuah. NGC lio̍k-kiú-kiú-ngóo su-té-hā mā kiò-tsò Iā-pô-sing-hûn, kan-na puànn-tōo-khuah, to̍h sī Gue̍h-niû tī thinn-tíng ê tuā-sè. Bīn-se-sing-hûn lî Tē-kiû ū tsi̍t-tshing-sì-pah kng-nî hn̄g, iōng tsit-ê kū-lî lâi kóo-sǹg, i tsha-put-to sī tsa̍p-jī kng-nî khuah. Tsit-pak tsoo-ha̍p iánn-siōng ê iánn-siōng tsu-liāu sī uì e̍h-pîn lū-kiànn lâi ê. Tshiau-sin-sing tsân-hâi ê tsuí-sòo guân-tsú huat-siā-suànn âng-sik ê, sng-sòo guân-tsú ê kiông huat-siā-suànn sī nâ-sik ê. Bīn-se-sing-hûn ê sai-puànn-pîng tī līng-guā tsi̍t-ê kuì-tsiat ê huàn-iánn kiò-tsò “Ang-î ê sàu-tshiú” sing-hûn.

[English] NGC 6995: The Bat Nebula

Do you see the bat? It haunts this cosmic close-up of the eastern Veil Nebula. The Veil Nebula itself is a large supernova remnant, the expanding debris cloud from the death explosion of a massive star. While the Veil is roughly circular in shape and covers nearly 3 degrees on the sky toward the constellation of the Swan (Cygnus), NGC 6995, known informally as the Bat Nebula, spans only 1/2 degree, about the apparent size of the Moon. That translates to 12 light-years at the Veil’s estimated distance, a reassuring 1,400 light-years from planet Earth. In the composite of image data recorded through narrow band filters, emission from hydrogen atoms in the remnant is shown in red with strong emission from oxygen atoms shown in hues of blue. Of course, in the western part of the Veil lies another seasonal apparition: the Witch’s Broom Nebula.

詞彙學習(漢羅/POJ/KIP/華語/English)

 • 【夜婆星雲】Iā-pô-seng-hûn/Iā-pô-sing-hûn/蝙蝠星雲/the Bat Nebula
 • 【面紗星雲】Bīn-se-seng-hûn/Bīn-se-sing-hûn/面紗星雲/the Veil Nebula
 • 【超新星殘骸】chhiau-sin-seng chân-hâi/tshiau-sin-sing tsân-hâi/超新星殘骸/supernova remnant
 • 【天鵝座】Thian-gô-chō/Thian-gô-tsō/天鵝座/Cygnus
 • 【狹頻】e̍h-pîn/e̍h-pîn/窄頻/narrow band
 • 【濾鏡】lū-kiàⁿ/lū-kiànn/濾鏡/filters
 • 【水素】chúi-sò͘/tsuí-sòo/氫氣/hydrogen
 • 【酸素】sng-sò͘/sng-sòo/氧氣/oxygen
 • 【尪姨 ê 掃帚 星雲】Ang-î ê sàu-chhiú seng-hûn/Ang-î ê sàu-tshiú sing-hûn /女巫的掃帚 星雲/the Witch’s Broom Nebula

 1. 阮嘛有 Podcast面冊InstagramTwitter,會逐工 kā 你提醒有新 ê 翻譯 kah 錄音。閣有 YouTube 頻道,有當時仔會出新 ê 影片,緊來追蹤! ↩︎

 2. 本站 ê 介紹 (台語/華語)FAQ (華語) ↩︎

 3. 看無台文?阮讀予你聽!已經錄過 ê 文章 ↩︎

昨昏 ê 圖:轉踅 ê 木星 明仔載 ê 圖:Mirach ê 幽靈